Γραφείο Τύπου / Δελτία Τύπου

Οδηγίες της ΕΕΤ για την περίπτωση κλοπής ή απώλειας Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Λόγω της αύξησης των εγκληματικών ενεργειών που αφορούν την έκδοση δανείων και καρτών με τη χρήση πλαστών πιστοποιητικών, η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, αποφάσισε, σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία και την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε., να δημιουργήσει ενημερωτικό υλικό (φυλλάδιο & αφίσα), το οποίο θα αξιοποιήσουν οι τράπεζες αλλά και άλλοι φορείς με σκοπό την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τις ενέργειες που θα πρέπει να κάνουν σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής της ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους.

Σύμφωνα με το περιεχόμενο του φυλλαδίου οι ενέργειες που πρέπει να κάνει ο πολίτης όταν χάνει την ταυτότητα ή το διαβατήριό του είναι οι εξής:

ΟΔΗΓΙΕΣ
Προς τους Πολίτες σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ

Σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας της Αστυνομικής σας Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου, πρέπει να απευθυνθείτε ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟΝ στην Αστυνομία, στην Τράπεζά σας και στην εταιρεία ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε:

  1.   ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Δηλώστε αμέσως την απώλεια ή την κλοπή του διαβατηρίου ή της ταυτότητάς σας στην πλησιέστερη Αστυνομική ή Προξενική Αρχή.
Ζητείστε και φυλάξτε προσεκτικά το αντίγραφο της «Δήλωσης Απώλειας ή Κλοπής» διότι αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο, στην περίπτωση που χρησιμοποιηθούν κακόβουλα τα πιστοποιητικά σας.

  1. ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΑΣ

Ενημερώστε αμέσως για την απώλεια τις Τράπεζες με τις οποίες συνεργάζεστε, για να προστατέψετε τους τραπεζικούς σας λογαριασμούς. Μόλις αντικατασταθούν τα απολεσθέντα έγγραφα, ενημερώστε τις Τράπεζες με τις οποίες συνεργάζεστε για τα στοιχεία της νέας αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου σας.

  1. ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ A.E»

Ενημερώστε για την απώλεια την εταιρεία ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε., συμπληρώνοντας το έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ / ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ», το οποίο μπορείτε να βρείτε:

α) στην Ιστοσελίδα της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε., http://www.tiresias.gr/ στο link υπηρεσίες, ταυτότητες / διαβατήρια,
β) στα γραφεία της «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ A.E.» και
γ)  στα καταστήματα των τραπεζών.

Το παραπάνω έντυπο θα το υποβάλετε είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.», μαζί με το αντίγραφο της βεβαίωσης του αρμόδιου Αστυνομικού Τμήματος ή με Υπεύθυνη Δήλωση επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή, στην οποία θα αναφέρετε ότι έχετε υποβάλει δήλωση απώλειας ή κλοπής στο αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα.

Τα γραφεία της εταιρείας ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. λειτουργούν τις εργάσιμες ημέρες 8.30 π.μ. - 2.00 μ.μ., τηλ. 210-36.76.700, στην Αθήνα, οδός Μασσαλίας 1, ΤΚ 106 80 και στο Μαρούσι Αττικής, οδός Αλαμάνας 1, ΤΚ 151 25.