Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Δίκαιο κεφαλαιαγοράς


 • 24
 • ΙΟΥ
 • 2022
 • (PRIIPS)
Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2022/975 της Επιτροπής της 17ης Μαρτίου 2022 για την τροποποίηση των ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που καθορίζονται στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/653 όσον αφορά την παράταση της μεταβατικής ρύθμισης που καθορίζεται στο άρθρο 14 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού και για την τροποποίηση των ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που καθορίζονται στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2021/2268 όσον αφορά την ημερομηνία εφαρμογής του εν λόγω κανονισμού

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2022/975 της Επιτροπής

 • 20
 • ΔΕΚ
 • 2021
 • (PRIIPS)
Κανονισμός (ΕΕ) 2021/2259 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2021 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 όσον αφορά την παράταση της μεταβατικής ρύθμισης για εταιρείες διαχείρισης, εταιρείες επενδύσεων και πρόσωπα που παρέχουν επενδυτικές συμβουλές για μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) και μη ΟΣΕΚΑ ή πωλούν μερίδια ΟΣΕΚΑ και μη ΟΣΕΚΑ

Κανονισμός (ΕΕ) 2021/2259 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

 • 20
 • ΔΕΚ
 • 2021
 • (PRIIPS)
Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/2268 της Επιτροπής της 6ης Σεπτεμβρίου 2021 για την τροποποίηση των ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που καθορίζονται στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/653 σχετικά με τα έγγραφα βασικών πληροφοριών που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση (PRIIP)

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/2268 της Επιτροπής

 • 20
 • ΔΕΚ
 • 2021
 • (PRIIPS)
Οδηγία (ΕΕ) 2021/2261 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2021 για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/65/ΕΚ όσον αφορά τη χρήση των εγγράφων βασικών πληροφοριών από εταιρείες διαχείρισης ορισμένων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ)

Οδηγία (ΕΕ) 2021/2261 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

 • 9
 • ΔΕΚ
 • 2014
 • (PRIIPS)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με τα έγγραφα βασικών πληροφοριών που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση (PRIIP)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1286/2014