Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Δίκαιο κεφαλαιαγοράς

  • 24
  • ΙΟΥ
  • 2022
Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2022/975 της Επιτροπής της 17ης Μαρτίου 2022 για την τροποποίηση των ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που καθορίζονται στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/653 όσον αφορά την παράταση της μεταβατικής ρύθμισης που καθορίζεται στο άρθρο 14 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού και για την τροποποίηση των ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που καθορίζονται στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2021/2268 όσον αφορά την ημερομηνία εφαρμογής του εν λόγω κανονισμού