Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Δίκαιο κεφαλαιαγοράς


  • 13
  • ΟΚΤ
  • 2022
  • (CSDR)
Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2022/1930 της Επιτροπής της 6ης Ιουλίου 2022 για την τροποποίηση των ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που καθορίζονται στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2018/1229 όσον αφορά την ημερομηνία εφαρμογής των διατάξεων που σχετίζονται με το καθεστώς αγοράς κάλυψης «buy-in»

Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2022/1930 της Επιτροπής

  • 28
  • ΑΥΓ
  • 2014
  • (CSDR)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, σχετικά με τη βελτίωση του διακανονισμού αξιογράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων και για την τροποποίηση των οδηγιών 98/26/ΕΚ και 2014/65/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 236/2012

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 909/2014