Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Δίκαιο κεφαλαιαγοράς

  • 13
  • ΟΚΤ
  • 2022
Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2022/1930 της Επιτροπής της 6ης Ιουλίου 2022 για την τροποποίηση των ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που καθορίζονται στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2018/1229 όσον αφορά την ημερομηνία εφαρμογής των διατάξεων που σχετίζονται με το καθεστώς αγοράς κάλυψης «buy-in»