Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Τραπεζικό δίκαιο


 • 21
 • ΦΕΒ
 • 2023
 • (Deposit guarantee schemes )
Αναθεωρημένες τελικές Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΒΑ για τις μεθόδους υπολογισμού των εισφορών στα συστήματα εγγύησης των καταθέσεων

Κατευθυντήριες γραμμές της EBA

 • 20
 • ΝΟΕ
 • 2014
 • (Deposit guarantee schemes )
Βασικές αρχές για την αποτελεσματική λειτουργία των συστημάτων εγγύησης καταθέσεων

Στις 20 Νοεμβρίου 2014, η Διεθνής Ένωση Συστημάτων Εγγύησης Καταθέσεων (IADI) δημοσίευσε αναθεωρημένη έκθεση αναφορικά με τις βασικές αρχές που πρέπει να διέπουν τη λειτουργία των συστημάτων εγγύησης καταθέσεων, καθώς και τη μεθοδολογία αξιολόγησης της συμμόρφωσης των εθνικών συστημάτων εγγύησης καταθέσεων με τις εν λόγω αρχές. Τα κράτη καλούνται να προσαρμόσουν τη λειτουργία των εθνικών συστημάτων εγγύησης καταθέσεων στις βασικές αρχές που περιγράφονται στην έκθεση. Η έκθεση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ρυθμίσεις σχετικά με: 

 • τη διακυβέρνηση των συστημάτων εγγύησης καταθέσεων, 
 • την υποχρεωτική συμμετοχή στο σύστημα εγγύησης καταθέσεων όλων των τραπεζών, 
 • το επίπεδο κάλυψης των καταθέσεων, το οποίο θα πρέπει να καλύπτει μεγάλο μέρος των καταθέσεων, αλλά όχι το σύνολό τους, 
 • τη χρηματοδότηση των συστημάτων εγγύησης καταθέσεων, η οποία πρέπει να βασίζεται στην εκ των προτέρων καταβολή εισφορών από τις τράπεζες,  
 • την αποζημίωση των καταθετών, η οποία πρέπει να γίνεται εντός επτά (7) ημερών,  
 • το ρόλο των συστημάτων εγγύησης καταθέσεων στην εξυγίανση των τραπεζών. 

Έκθεση της Διεθνούς Ένωσης Συστημάτων Εγγύησης Καταθέσεων