Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Πρόληψη της απάτης στα μέσα και συστήματα πληρωμών

  • 28
  • ΙΑΝ
  • 2022
Σύσταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (‘ESRB’) για την καθιέρωση ενός πανευρωπαϊκού συστημικού πλαισίου συντονισμού για τη διαχείριση συμβάντων ασφαλείας στον κυβερνοχώρο