Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Πρόληψη της απάτης στα μέσα και συστήματα πληρωμών

  • 18
  • ΙΑΝ
  • 2022
Κείμενο διαβούλευσης της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) αναφορικά με τις προκαταρκτικές παρατηρήσεις της σε σχέση με επιλεγμένα δεδομένα περιστατικών απάτης στις συναλλαγές πληρωμών στο πλαίσιο της PSD 2