Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Πρόληψη της απάτης στα μέσα και συστήματα πληρωμών

  • 20
  • ΟΚΤ
  • 2021
Έκθεση του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (‘FSB’) αναφορικά με την υποβολή αναφορών για συμβάντα κυβερνοασφάλειας σε διεθνές επίπεδο από φορείς παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών