Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Δίκαιο κεφαλαιαγοράς

  • 10
  • ΙΟΥ
  • 2007
Οδηγία 2003/125/ΕΚ της Επιτροπής, της 22ας Δεκεμβρίου 2003,
για τις λεπτομέρειες εφαρμογής της Οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου όσον αφορά τη θεμιτή παρουσίαση των επενδυτικών συστάσεων
και τη γνωστοποίηση των συγκρούσεων συμφερόντων.

Ε.Ε. L 339, 24.12.2003, σελ. 73-77.