Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Πρόληψη της απάτης στα μέσα και συστήματα πληρωμών

  • 5
  • ΑΠΡ
  • 2021
Αρχές της Επιτροπής της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία (‘BCBS’) αναφορικά με το λειτουργικό κίνδυνο και τη λειτουργική ανθεκτικότητα (“resilience”)