Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Δίκαιο κεφαλαιαγοράς

  • 11
  • ΙΟΥ
  • 2007
Οδηγία 2004/72/ΕΚ της Επιτροπής, της 29ης Απριλίου 2004,
για την εφαρμογή της Οδηγίας 2003/6/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
όσον αφορά τις αποδεκτές πρακτικές της αγοράς, τον ορισμό των εμπιστευτικών πληροφοριών
για παράγωγα μέσα εμπορευμάτων, την κατάρτιση καταλόγων κατόχων εμπιστευτικών πληροφοριών,
τη γνωστοποίηση των συναλλαγών προσώπων που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα
και τη γνωστοποίηση ύποπτων συναλλαγών.

Ε.Ε. L 162, 30.4.2004, σελ. 70– 75.