Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Πρόληψη της απάτης στα μέσα και συστήματα πληρωμών

  • 16
  • ΟΚΤ
  • 2020
Κείμενο διαβούλευσης της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) για την αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με την αναφορά μείζονος σημασίας λειτουργικών συμβάντων ή/και συμβάντων ασφαλείας από παρόχους υπηρεσιών πληρωμών στο πλαίσιο της PSD 2