Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Πρόληψη της απάτης στα μέσα και συστήματα πληρωμών

  • 2
  • ΦΕΒ
  • 2018
Εκτελεστικός Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/1148 (“NIS Directive”)