Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Πρόληψη της απάτης στα μέσα και συστήματα πληρωμών

  • 19
  • ΙΟΥ
  • 2016
Δημοσίευση της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/1148 (NIS Directive)