Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Πρόληψη της απάτης στα μέσα και συστήματα πληρωμών

  • 19
  • ΟΚΤ
  • 2022
Κείμενο διαβούλευσης του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (‘FSB’) για την εναρμόνιση της υποβολής αναφορών για περιστατικά «κυβερνοασφάλειας» από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε διεθνές επίπεδο