Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση / Ενιαίος Μηχανισμός Εξυγίανσης ('SRM') και Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης ('SRF')

Προληπτική ρυθμιστική παρέμβαση και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων Εξυγίανση μη βιώσιμων πιστωτικών ιδρυμάτων Συστήματα εγγύησης καταθέσεων
Ευρωπαϊκοί «Ενιαίοι Μηχανισμοί» Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός ('SSM') Ενιαίος Μηχανισμός Εξυγίανσης ('SRM') και Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης ('SRF') Πρόταση Κανονισμού της Επιτροπής για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασφάλισης Καταθέσεων
Εφαρμοστέο δίκαιο ('Single Rulebook') Κανονισμός 575/2013 ('CRR') - Οδηγία 2013/36/ΕΕ ('CRD IV') Οδηγία 2014/59/ΕΕ για την ανάκαμψη και εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων ('BRRD') Οδηγία 2014/49/ΕΕ για τα συστήματα εγγύησης καταθέσεων ('DGSD')Αποφάσεις του SRB


Στις 20 Δεκεμβρίου 2017, το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB) δημοσίευσε την πολιτική που αναμένεται να ακολουθήσει αναφορικά με το MREL για το έτος 2017 και προσεχώς. Το εν λόγω έγγραφο πολιτικής θα αποτελέσει τη βάση για την υιοθέτηση δεσμευτικών στόχων ως προς το MREL στις τράπεζες που βρίσκονται υπό το πεδίο ευθύνης του SRB. Συναφώς, τα σημαντικότερα μηνύματα που αναδεικνύονται δυνάμει του εν λόγω εγγράφου είναι τα ακόλουθα:

(α) Για το 2017, δεσμευτικοί στόχοι θα τεθούν για την πλειοψηφία των μεγαλύτερων και πλέον πολύπλοκων τραπεζικών ομίλων, ενώ για τις λοιπές τράπεζες οι σχετικοί στόχοι θα συνεχίσουν να έχουν μη δεσμευτικό/πληροφοριακό χαρακτήρα.

(β) Οι νέοι στόχοι για το MREL θα διαφέρουν ανά τράπεζα ως προς τη συνιστώσα του ποσού ανακεφαλαιοποίησης (recapitalization amount).

(γ) Για ιδρύματα που χαρακτηρίζονται συστημικώς σημαντικά (Other Systemically Important Institutions-O-SIIs) προβλέπεται ότι ένα ελάχιστο ποσοστό του MREL θα πρέπει να αποτελείται από υποχρεώσεις μειωμένης εξασφάλισης (subordination benchmark).

(δ) Σε κάθε τράπεζα θα δοθεί ειδική προθεσμία για το «χτίσιμο» του MREL μέγιστης διάρκειας μέχρι τέσσερα (4) έτη (bank-specific transition periods).

 

 Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities (MREL)-SRB Policy for 2017 and Next Steps

 

Στις 25 Νοεμβρίου 2015, το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης δημοσίευσε τον Κώδικα Συμπεριφοράς που πρέπει να τηρείται από τα μέλη του και τους λοιπούς συμμετέχοντες στις συνεδριάσεις της Ολομέλειας και της Εκτελεστικής του Συνόδου.  

Decision of the PLenary Session of the Board of 25 November 2015 

adopting the Code of Conduct for the Members of the Plenary Session and Executive Session of the Single Resolution Board

Στις 7 Μαϊου 2015, το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης ενέκρινε και δημοσίευσε τον Εσωτερικό Κανονισμό που εφαρμόζεται στην σύνοδο ολομέλειας του, σύμφωνα με τα άρθρα 50 και 52 του Κανονισμού SRM.

Rules of Procedure of the Single Resolution Board in
its Plenary Session

Στις 7 Μαϊου 2015, το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης σημοσίευσε τον Εσωτερικό Κανονισμό της Εκτελεστικής του Συνόδου, σύμφωνα με το άρθρο 50 του Κανονισμού SRM.

Rules of Procedure of the Single Resolution Board in its Executive Session