Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση / Ενιαίος Μηχανισμός Εξυγίανσης ('SRM') και Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης ('SRF')

Προληπτική ρυθμιστική παρέμβαση και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων Εξυγίανση μη βιώσιμων πιστωτικών ιδρυμάτων Συστήματα εγγύησης καταθέσεων
Ευρωπαϊκοί «Ενιαίοι Μηχανισμοί» Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός ('SSM') Ενιαίος Μηχανισμός Εξυγίανσης ('SRM') και Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης ('SRF') Πρόταση Κανονισμού της Επιτροπής για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασφάλισης Καταθέσεων
Εφαρμοστέο δίκαιο ('Single Rulebook') Κανονισμός 575/2013 ('CRR') - Οδηγία 2013/36/ΕΕ ('CRD IV') Οδηγία 2014/59/ΕΕ για την ανάκαμψη και εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων ('BRRD') Οδηγία 2014/49/ΕΕ για τα συστήματα εγγύησης καταθέσεων ('DGSD')Βασικές νομικές πράξειςΣτις 19 Δεκεμβρίου 2017 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2361 της Επιτροπής της 14ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με το οριστικό σύστημα των εισφορών για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης. Ο νέος Κανονισμός θα ξεκινήσει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταργώντας παράλληλα τον ισχύοντα κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1310/2014.

Το προβλεπόμενο σύστημα υπολογισμού προβλέπει την καταβολή εισφορών όχι μόνο από τις σημαντικές οντότητες, αλλά από όλες τις οντότητες της Ευρωζώνης.

Kατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2361

 

 

 

Στις 29 Απριλίου 2017, δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της ΕΕ, ο κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2017/747 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κριτήρια σχετικά με τον υπολογισμό των εκ των προτέρων εισφορών και σχετικά με τις περιστάσεις και προϋποθέσεις υπό τις οποίες η καταβολή έκτακτων εκ των υστέρων εισφορών ενδέχεται να αναβληθεί εξολοκλήρου ή εν μέρει.

Ο εν λόγω Κανονισμός εκδίδεται στο πλαίσιο των άρθρων 69 και 71 του Κανονισμού για τον Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης (SRM) και εξειδικεύει τα ακόλουθα στοιχεία:

τα κριτήρια για τη χρονική κατανομή των εισφορών στο Ταμείο, σύμφωνα με το άρθρο 69 (2) του Κανονισμού SRM,

τα κριτήρια για τον προσδιορισμό του αριθμού των ετών παράτασης της αρχικής περιόδου του άρθρου 69 (1) του Κανονισμού SRM σύμφωνα με την τρίτη παράγραφο του ιδίου άρθρου,

τα κριτήρια για τον καθορισμό των ετήσιων εισφορών σύμφωνα με το άρθρο 69(4) του Κανονισμού SRM, και

τις περιστάσεις και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες η καταβολή έκτακτων εκ των υστέρων εισφορών ενδέχεται να αναβληθεί, εξολοκλήρου ή εν μέρει, κατ' εφαρμογή του άρθρου 71 (2) του Κανονισμού SRM.

Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2017/747

 

Στις 30 Μαρτίου 2016, δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της ΕΕ ο κατΆ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2016/451 της Επιτροπής της 16ης Δεκεμβρίου 2015 για τον καθορισμό γενικών αρχών και κριτηρίων για την επενδυτική στρατηγική και κανόνων για τη διοίκηση του Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης (EEL 79 της 30.3.2016, σελ. 2–9).]Ο παρών κανονισμός καθορίζει κανόνες σχετικά με την επένδυση από το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης των ποσών που βρίσκονται στην κατοχή του Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 3 του  Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014. 

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 806/2014, τα ποσά που βρίσκονται στην κατοχή του Ταμείου πρέπει να επενδύονται σε χρεόγραφα κρατών μελών ή διακυβερνητικών οργανισμών ή σε στοιχεία ενεργητικού υψηλής ρευστότητας και υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης, σε συμφωνία με τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2015/61 της Επιτροπής, που ορίζει τα στοιχεία ενεργητικού υψηλής ρευστότητας και υψηλής πιστωτικής ποιότητας και καθορίζει απαιτήσεις για τη σύνθεσή τους. 

 

KατΆ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2016/451

Σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κανονισμού SRM, στις 24 Δεκεμβρίου 2015 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της ΕΕ (EE L 339 της 24.12.2015, σελ. 58-65) η διοργανική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης σχετικά με τις πρακτικές λεπτομέρειες που αφορούν την άσκηση της δημοκρατικής λογοδοσίας και την επίβλεψη της άσκησης των καθηκόντων που ανατίθενται στο Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης στο πλαίσιο του Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης.

Διοργανική Συμφωνία

Στις 22 Δεκεμβρίου 2015, σύμφωνα με το άρθρο 30 του Κανονισμού SRM, υπεγράφη μεταξύ του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας μνημόνιο συνεννόησης αναφορικά με την μεταξύ τους συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών.

Memorandum of Understanding

Την 1η Δεκεμβρίου 2015, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο ν. 4350/2015. Με το άρθρο 13 του εν λόγω νόμου κυρώθηκε από το ελληνικό Κοινοβούλιο η διακυβερνητική συμφωνία για τη μεταφορά και αμοιβαιοποίηση των εισφορών στο Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης ('SRF').

Νόμος 4350/2015

Στις 21 Ιανουαρίου 2015, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαικής Ένωσης ο εκτελεστικός Κανονισμός 2015/81 του Συμβουλίου αναφορικά με τον υπολογισμό των εισφορών που θα καταβάλλουν τα πιστωτικά ιδρύματα στο Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης ('Single Resolution Fund'), το οποίο θα αρχίσε να λειτουργεί από το 2016. Οι εισφορές που θα καταβάλλουν τα πιστωτικά ιδρύματα στο Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης θα υπολογίζονται βάσει των διατάξεων του προαναφερθέντος εκτελεστικού Κανονισμού και του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού 2015/63 της Επιτροπής.

 

Εκτελεστικός Κανονισμός 2015/81 του Συμβουλίου

Στις 30 Ιουλίου 2014, δημοσιεύτηκε  ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 806/2014 σχετικά με τον Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης και το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης. Με τον εν λόγω Κανονισμό θεσπίζονται ενιαίοι κανόνες και ενιαία διαδικασία για την εξυγίανση των πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων με εγκατάσταση σε κράτη μέλη που έχουν νόμισμα το ευρώ.

Κανονισμός 806/2014

Η δημιουργία του Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης προβλέπεται στον Κανονισμό 806/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης. Συμπληρωματικά προς τον εν λόγω Κανονισμό, στις 21 Μαΐου 2014, ψηφίστηκε από το Συμβούλιο η διακυβερνητική σύμβαση για τη μεταβίβαση των εισφορών και την αμοιβαία διάθεση των πόρων (mutualization) του Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης. 

Σύμβαση για τη μεταβίβαση των εισφορών στο Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης