Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση / Κανονισμός 575/2013 ('CRR') - Οδηγία 2013/36/ΕΕ ('CRD IV')

Προληπτική ρυθμιστική παρέμβαση και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων Εξυγίανση μη βιώσιμων πιστωτικών ιδρυμάτων Συστήματα εγγύησης καταθέσεων
Ευρωπαϊκοί «Ενιαίοι Μηχανισμοί» Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός ('SSM') Ενιαίος Μηχανισμός Εξυγίανσης ('SRM') και Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης ('SRF') Πρόταση Κανονισμού της Επιτροπής για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασφάλισης Καταθέσεων
Εφαρμοστέο δίκαιο ('Single Rulebook') Κανονισμός 575/2013 ('CRR') - Οδηγία 2013/36/ΕΕ ('CRD IV') Οδηγία 2014/59/ΕΕ για την ανάκαμψη και εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων ('BRRD') Οδηγία 2014/49/ΕΕ για τα συστήματα εγγύησης καταθέσεων ('DGSD')Κανονισμοί της Επιτροπής

Επιλογή Θεματικής Ενότητας:

Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεπής και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του ενωσιακού δικαίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εκχωρούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Επιτροπή) την εξουσία θέσπισης ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων και εκτελεστικών τεχνικών προτύπωνμέσω της έκδοσης κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμών και εκτελεστικών Κανονισμών αντίστοιχα. Οι εν λόγω Κανονισμοί της Επιτροπής εκδίδονται βάσει των σχεδίων ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων και των σχεδίων εκτελεστικών τεχνικών προτύπων που καταρτίζει η ΕΒΑ. Οι διατάξεις των Κανονισμών δεν ενσωματώνονται στο εθνικό δίκαιο των κρατών-μελών και εφαρμόζονται άμεσα σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται οι κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμοί και οι εκτελεστικοί Κανονισμοί της Επιτροπής που έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ ('CRD IV') και του Κανονισμού 575/2013 ('CRR').

Σας ενημερώνουμε ότι στις 6 Φεβρουαρίου 2018 εκδόθηκε στην επίσημη εφημερίδα της ΕΕ, ο κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 171/2018 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για το όριο σημαντικότητας για καθυστερημένες πιστωτικές υποχρεώσεις (materiality threshold for credit obligations past due).

Η ημερομηνία εφαρμογής των ορίων σημαντικότητας καθορίζεται από την αρμόδια αρχή και μπορεί να ποικίλει για τις διάφορες κατηγορίες ιδρυμάτων, πλην όμως δεν μπορεί να υπερβεί την 31η Δεκεμβρίου 2020 για τα πιστωτικά ιδρύματα που ακολουθούν την τυποποιημένη προσέγγιση.

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εφαρμόζεται από τις 7 Μαΐου του 2018.

Κανονισμός (ΕΕ) 171/2018

Στις 13 Δεκεμβρίου 2017 δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ ο κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2295 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «σχετικά με ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τη δημοσιοποίηση βεβαρημένων και μη βεβαρημένων στοιχείων ενεργητικού», δυνάμει του άρθρου 443 του CRR.

Στο άρθρο 1 του εν λόγω Κανονισμού περιλαμβάνονται οι απαιτήσεις δημοσιοποίησης του ποσού των βεβαρημένων και των μη βεβαρημένων στοιχείων ενεργητικού από όλα τα πιστωτικά ιδρύματα, ενώ στο άρθρο 2 οι πρόσθετες απαιτήσεις δημοσιοποίησης για ορισμένα πιστωτικά ιδρύματα, τα οποία πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Περαιτέρω, στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ του Κανονισμού περιλαμβάνονται τα νέα υποδείγματα δημοσιοποίησης των σχετικών πληροφοριών και οι οδηγίες για τη συμπλήρωσή τους.

Ο εν λόγω Κανονισμός τίθεται σε ισχύ στις 2 Ιανουαρίου 2018, ενώ το άρθρο 2 εφαρμόζεται από τις 2 Ιανουαρίου 2019.

Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός της Επιτροπής

Στις 6 Δεκεμβρίου 2017 δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ ο εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2114 της Επιτροπής, με τις διατάξεις του οποίου τροποποιείται ο υφιστάμενος εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 680/2014 όσον αφορά τα υποδείγματα και τις οδηγίες στο πλαίσιο της υποβολής εποπτικών αναφορών από τα πιστωτικά ιδρύματα δυνάμει του Κανονισμού CRR. Σκοπός των τροποποιήσεων είναι:

 • Η προσαρμογή του πλαισίου εποπτικών αναφορών στις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/613, ο οποίος επέφερε τροποποιήσεις στον Κανονισμό CRR.
 • H παροχή μεγαλύτερης ακρίβειας στις οδηγίες και τους ορισμούς που χρησιμοποιούνται για την υποβολή εποπτικών αναφορών, μεταξύ άλλων με την υποβολή πίνακα ληκτότητας, ο οποίος θα παρέχει τη δυνατότητα αξιολόγησης πιθανής αναντιστοιχίας ληκτότητας στον ισολογισμό του πιστωτικού ιδρύματος.
 • Η ενίσχυση της ικανότητας των αρμοδίων αρχών να παρακολουθούν αποτελεσματικά το προφίλ κινδύνου των ιδρυμάτων, ιδίως στα πεδία του λειτουργικού κινδύνου και των ανοιγμάτων έναντι κρατών.

Ο εν λόγω Κανονισμός τίθεται σε ισχύ είκοσι (20) ημέρες μετά τη δημοσίευση του στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ (ήτοι 26 Δεκεμβρίου 2017), αλλά θα αρχίσει να εφαρμόζεται από την 1η Μαρτίου 2018, προκειμένου να δοθεί στα πιστωτικά ιδρύματα και στις αρμόδιες αρχές επαρκής χρόνος για την ενσωμάτωση των αλλαγών.

Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2114 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Στο πλαίσιο της υποχρέωσης που καθιερώθηκε βάσει του άρθρου 78 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ (CRD IV) (άρθρο 70 ν. 4261/2014) για τη συγκριτική αξιολόγηση από τις εποπτικές αρχές των εσωτερικών προσεγγίσεων που χρησιμοποιούν τα ιδρύματα για τον υπολογισμό των ιδίων κεφαλαίων για τον πιστωτικό κίνδυνο και τους κινδύνους αγοράς, στις 31 Αυγούστου 2017 δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο εκτελεστικός Κανονισμός 2017/1486 της Επιτροπής, με τις διατάξεις του οποίου τροποποιείται ο υφιστάμενος εκτελεστικός Κανονισμός 2016/2070 όσον αφορά τα χαρτοφυλάκια συγκριτικής αξιολόγησης και τις οδηγίες υποβολής αναφορών.

Εκτελεστικός Κανονισμός 2017/1486 της Επιτροπής

Στις 17 Αυγούστου 2017, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο  εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1443 της Επιτροπής, με τις διατάξεις του οποίου τροποποιείται εκτενώς ο υφιστάμενος εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 680/2014 για τη θέσπιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά την υποβολή εποπτικών αναφορών από τα ιδρύματα στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 (CRR).

Εκτελεστικός Κανονισμός 2017/1443 της Επιτροπής

Στις 8 Ιουλίου 2017 δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ ο κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός 2017/1230 της Επιτροπής σχετικά με τον περαιτέρω προσδιορισμό των πρόσθετων αντικειμενικών κριτηρίων για την εφαρμογή προτιμησιακού ποσοστού εκροής ή εισροής ρευστότητας για διασυνοριακές μη αναληφθείσες πιστωτικές και ταμειακές διευκολύνσεις εντός ομίλων ή θεσμικού συστήματος προστασίας.

Ο εν λόγω Κανονισμός, ο οποίος εκδόθηκε δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 (CRR), τίθεται σε ισχύ την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ (ήτοι 28 Ιουλίου 2017).

Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός 2017/1230 της Επιτροπής

Στις 7 Ιουνίου 2017, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο εκτελεστικός Κανονισμός 2017/954 της Επιτροπής δυνάμει του άρθρου 497(3) του Κανονισμού 575/2013 (CRR) για την παράταση της μεταβατικής περιόδου σε σχέση με τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων των ιδρυμάτων για ανοίγματα έναντι κεντρικών αντισυμβαλλομένων. Με τον εν λόγω Κανονισμό δίνεται πρόσθετη παράταση έως τις 15 Δεκεμβρίου 2017.

Εκτελεστικός Κανονισμός 2017/954 της Επιτροπής

Στις 17 Μαρτίου 2017, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο εκτελεστικός Κανονισμός 2017/461 της Επιτροπής δυνάμει του άρθρου 22(9) της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ (CRD IV) σχετικά με τον καθορισμό κοινών διαδικασιών, εντύπων και υποδειγμάτων για τη διαδικασία διαβούλευσης μεταξύ των εποπτικών αρχών για τις προτεινόμενες αποκτήσεις ειδικών συμμετοχών σε πιστωτικά ιδρύματα.

Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2017/461 της Επιτροπής

Στις 8 Φεβρουαρίου 2017, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός 2017/208 της Επιτροπής δυνάμει του άρθρου 423(1) του Κανονισμού 575/2013 (CRR) σχετικά με τις συμπληρωματικές εκροές ρευστότητας που αντιστοιχούν σε ανάγκες παροχής εξασφαλίσεων που προκύπτουν από τον αντίκτυπο σεναρίου δυσμενών εξελίξεων στην αγορά στις συναλλαγές παραγώγων ενός ιδρύματος.

Ο Κανονισμός προσδιορίζει ότι οι συναλλαγές παραγώγων ενός ιδρύματος θεωρούνται ουσιώδεις, όταν το συνολικό ονομαστικό ποσό των εν λόγω συναλλαγών έχει υπερβεί το 10% των καθαρών εκροών ρευστότητας ανά πάσα στιγμή κατά τα προηγούμενα δύο έτη.

Επίσης, ο Κανονισμός εξειδικεύει τις μεθόδους υπολογισμού των συμπληρωματικών εκροών που αντιστοιχούν σε ανάγκες παροχής εξασφαλίσεων.

Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός 2017/208 της Επιτροπής

Στις 3 Φεβρουαρίου 2017, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός 2017/180 της Επιτροπής δυνάμει του άρθρου 78(7) της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ (CRD IV) αναφορικά με τα πρότυπα εκτίμησης χαρτοφυλακίων συγκριτικής αξιολόγησης (benchmarking portfolio assessment standards) και τις διαδικασίες ανταλλαγής των συναφών εκτιμήσεων μεταξύ των εποπτικών αρχών.

Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός 2017/180 της Επιτροπής

Στις 14 Ιανουαρίου 2017, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός 2017/72 της Επιτροπής αναφορικά με τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες η εποπτική αρχή δύναται να επιτρέπει σε ένα πιστωτικό ίδρυμα να χρησιμοποιεί στοιχεία που καλύπτουν περίοδο δύο (2) αντί πέντε (5) ετών στο πλαίσιο της εφαρμογής της προσέγγισης IRB δυνάμει των άρθρων 180(3), 181(3) και 182(4) του Κανονισμού 575/2013 (CRR).

Οι εποπτικές αρχές δύνανται να χορηγούν την άδεια, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες ποσοτικές προϋποθέσεις:

 • η αξία των ανοιγμάτων για τα οποία χορηγείται η άδεια δεν υπερβαίνει το 5% της αξίας του συνόλου των ανοιγμάτων του ιδρύματος,
 • το ποσό των σταθμισμένων έναντι κινδύνων στοιχείων του ενεργητικού για τα οποία χορηγείται άδεια δεν υπερβαίνει το 5% του ποσού του συνόλου των σταθμισμένων έναντι κινδύνων στοιχείων του ενεργητικού του ιδρύματος

Επίσης, ο κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός προσδιορίζει ορισμένες προϋποθέσεις ποιοτικού χαρακτήρα, καθώς και χρονικούς περιορισμούς, η εκπλήρωση των οποίων είναι απαραίτητη για τη χορήγηση της άδειας.

Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός 2017/72 της Επιτροπής 

Στο πλαίσιο της υποχρέωσης που καθιερώθηκε βάσει του άρθρου 78 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ (CRD IV) (άρθρο 70 ν. 4261/2014) για τη συγκριτική αξιολόγηση από τις εποπτικές αρχές των εσωτερικών προσεγγίσεων που χρησιμοποιούν τα ιδρύματα για τον υπολογισμό των ιδίων κεφαλαίων για τον πιστωτικό κίνδυνο και τους κινδύνους αγοράς, στις 2 Δεκεμβρίου 2016 δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ ο εκτελεστικός Κανονισμός 2016/2070 της Επιτροπής.

Με τον εν λόγω Κανονισμό καθορίζονται τα υποδείγματα, οι ορισμοί και οι λύσεις ΙΤ που πρέπει να εφαρμόζονται κατά την υποβολή των στοιχείων.

Τα πιστωτικά ιδρύματα πρέπει να υποβάλλουν τα απαιτούμενα στοιχεία στις εποπτικές αρχές έως τις 11 Απριλίου κάθε έτους.

Εκτελεστικός Κανονισμός 2016/2070 της Επιτροπής

Στις 12 Οκτωβρίου 2016, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο εκτελεστικός Κανονισμός 2016/1799 της Επιτροπής δυνάμει των άρθρων 136(1) και 136(3) του Κανονισμού 575/2013 (CRR) σχετικά με την κατάταξη των πιστοληπτικών αξιολογήσεων των εξωτερικών οργανισμών πιστοληπτικών αξιολογήσεων για τον πιστωτικό κίνδυνο.

Εκτελεστικός Κανονισμός 2016/1799 της Επιτροπής

Στις 12 Οκτωβρίου 2016, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο εκτελεστικός Κανονισμός 2016/1801 της Επιτροπής δυνάμει του άρθρου 270(τρίτο εδάφιο) του CRR σχετικά με την κατάταξη των πιστοληπτικών αξιολογήσεων των εξωτερικών οργανισμών πιστοληπτικών αξιολογήσεων για την τιτλοποίηση.

Εκτελεστικός Κανονισμός 2016/1801 της Επιτροπής

 

Στις 29 Σεπτεμβρίου 2016, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο εκτελεστικός Κανονισμός 2016/1702 της Επιτροπής με τον οποίο επέρχονται ήσσονος σημασίας τροποποιήσεις στον εκτελεστικό Κανονισμό 680/2014 σχετικά με την υποβολή εποπτικών αναφορών από τα ιδρύματα. Οι εν λόγω τροποποιήσεις αφορούν, μεταξύ άλλων, τυπογραφικά λάθη, εσφαλμένες παραπομπές και ασυνέπειες ως προς τη μορφοποίηση.

Ο Κανονισμός τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Δεκεμβρίου 2016 και η πρώτη υποβολή των νέων υποδειγμάτων θα γίνει με ημερομηνία αναφοράς 31 Δεκεμβρίου 2016.

Εκτελεστικός Κανονισμός 2016/1702 της Επιτροπής

 

Στις 14 Σεπτεμβρίου 2016, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο εκτελεστικός Κανονισμός 2016/1646 της Επιτροπής δυνάμει του άρθρου 197(10) του Κανονισμού 575/2013 (CRR) αναφορικά με τον προσδιορισμό:

 • των βασικών δεικτών στους οποίους διαπραγματεύονται μετοχές ή μετατρέψιμες ομολογίες, και
 • των αναγνωρισμένων χρηματιστήριων στα οποία είναι εισηγμένοι οι χρεωστικοί τίτλοι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αποδεκτές εξασφαλίσεις.

Εκτελεστικός Κανονισμός 2016/1646 της Επιτροπής

 

Στις 8 Σεπτεμβρίου 2016, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός 2016/1608 της Επιτροπής για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1222/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κανονιστικά τεχνικά πρότυπα για τον καθορισμό της μεθοδολογίας προσδιορισμού παγκόσμιων συστημικά σημαντικών ιδρυμάτων και τον καθορισμό υποκατηγοριών παγκόσμιων συστημικά σημαντικών ιδρυμάτων.

Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός 2016/1608 της Επιτροπής

Στις 25 Μαΐου 2016, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαίκής Ένωσης ο εκτελεστικός Κανονισμός 2016/818 της Επιτροπής με τον οποίο τροποποιείται ο εκτελεστικός Κανονισμός 1030/2014 της Επιτροπής αναφορικά με τον ενιαίο τύπο και την ημερομηνία δημοσιοποίησης των τιμών που χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό παγκόσμιων συστηματικά σημαντικών ιδρυμάτων. 

Εκτελεστικός Κανονισμός 2016/818 της Επιτροπής

Στις 13 Μαΐου 2016, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο κατΆ εξουσιοδότηση Κανονισμός 2016/709 της Επιτροπής δυνάμει του άρθρου 419(5) του Κανονισμού 575/2013 (CRR) σχετικά με τη δυνατότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων να παρεκκλίνουν από τις απαιτήσεις ρευστότητας που προβλέπονται στον CRR, εφόσον οι δικαιολογημένες ανάγκες για υψηλής ρευστότητας στοιχεία του ενεργητικού σύμφωνα με το άρθρο 412 του CRR υπερβαίνουν τη διαθεσιμότητα των εν λόγω στοιχείων σε ένα νόμισμα.

Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός 2016/709 της Επιτροπής

 

Στις 31 Μαρτίου 2016, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο εκτελεστικός Κανονισμός 2016/428 της Επιτροπής αναφορικά με την υποβολή εποπτικών αναφορών από τα ιδρύματα για τον συντελεστή μόχλευσης. Με τον εν λόγω εκτελεστικό Κανονισμό τροποποιούνται ορισμένες διατάξεις του εκτελεστικού Κανονισμού 680/2014 της Επιτροπής, καθώς και σχετικά υποδείγματα που περιλαμβάνονται σε αυτόν.

Η πρώτη υποβολή εποπτικών αναφορών βάσει του νέου Κανονισμού θα γίνει με ημερομηνία αναφοράς έξι (6) μήνες μετά τη δημοσίευση του Κανονισμού.

Εκτελεστικός Κανονισμός 2016/428 της Επιτροπής

Στις 10 Μαρτίου 2016, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο εκτελεστικός Κανονισμός 2016/322 της Επιτροπής για την υποβολή εποπτικών αναφορών σε ό,τι αφορά τον συντελεστή κάλυψης ρευστότητας (΅LCRΆ). Με τον εκτελεστικό Κανονισμό τροποποιούνται τα υποδείγματα για τον LCR προκειμένου να προσαρμοστούν στις ρυθμίσεις του κατΆ εξουσιοδότηση Κανονισμού 2015/61 της Επιτροπής για τον LCR.

O εκτελεστικός Κανονισμός τέθηκε σε ισχύ στις 10 Σεπτεμβρίου 2016.  Για το διάστημα έως τις 10 Μαρτίου 2017 η ημερομηνία υποβολής των υποδειγμάτων θα είναι 30 ημερολογιακές ημέρες μετά την ημερομηνία αναφοράς.

Εκτελεστικός Κανονισμός 2016/322 της Επιτροπής

Στις 5 Μαρτίου 2016, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο εκτελεστικός Κανονισμός 2016/313 της Επιτροπής για τα πρόσθετα μέτρα παρακολούθησης της ρευστότητας (΅additional liquidity monitoring toolsΆ) δυνάμει του άρθρου 415(3) του Κανονισμού 575/2013 (΅CRRΆ).Τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να υποβάλλουν τα εν λόγω υποδείγματα σε μηνιαία βάση. Στο πλαίσιο της αρχής της αναλογικότητας, τα μικρά ιδρύματα που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις που ορίζονται στον εκτελεστικό Κανονισμό οφείλουν να υποβάλλουν τα ανωτέρω υποδείγματα σε τριμηνιαία βάση.

Εκτελεστικός Κανονισμός 2016/313 της Επιτροπής

Στις 16 Φεβρουαρίου 2016, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο εκτελεστικός Κανονισμός 2016/200 της Επιτροπής δυνάμει του άρθρου 451(2) του Κανονισμού 575/2013 (΅CRRΆ) σχετικά με δημοσιοποίηση πληροφοριών για τον συντελεστή μόχλευσης. Ο εκτελεστικός Κανονισμός περιλαμβάνει τέσσερα (4) υποδείγματα βάσει των οποίων τα ιδρύματα οφείλουν να δημοσιοποιούν πληροφορίες για τον συντελεστή μόχλευσης.

Εκτελεστικός Κανονισμός 2016/200 της Επιτροπής

Στις 28 Ιανουαρίου 2016, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο κατΆ εξουσιοδότηση Κανονισμός 2016/98 της Επιτροπής για τον καθορισμό των γενικών όρων λειτουργίας των σωμάτων εποπτών δυνάμει των άρθρων 51(4) και 116(4) της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ (΅CRD IVΆ). 

O κατΆ εξουσιοδότηση Κανονισμός 2016/98 της Επιτροπής περιλαμβάνει ρυθμίσεις σχετικά με τη λειτουργία των σωμάτων εποπτών που έχουν συσταθεί στο πλαίσιο του άρθρου 116 της CRD IV (ενοποιημένη αρχή εποπτείας και εποπτικές αρχές θυγατρικών) και του άρθρου 51 (εποπτική αρχή του κράτους-μέλους καταγωγής και εποπτική αρχή σημαντικού υποκαταστήματος). Συγκεκριμένα, με τον εν λόγω Κανονισμό εξειδικεύονται διατάξεις σχετικά με:

 • τη σύνθεση των σωμάτων εποπτών,
 • τον προγραμματισμό και συντονισμό των εποπτικών δραστηριοτήτων σε συνθήκες ομαλής λειτουργίας (΅going-concernΆ), κυρίως σε ό,τι αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της αρχής ενοποιημένης εποπτείας και των μελών του σώματος, και
 • τον προγραμματισμό και συντονισμό των εποπτικών δραστηριοτήτων κατά την προετοιμασία για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης (΅emergency situationsΆ) και κατά τη διάρκεια των καταστάσεων αυτών.

Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός 2016/98 της Επιτροπής

Στις 28 Ιανουαρίου 2016, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο εκτελεστικός Κανονισμός 2016/99 της Επιτροπής για τον προσδιορισμό της επιχειρησιακής λειτουργίας των σωμάτων εποπτών δυνάμει των άρθρων 51(5) και 116(5) της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ ('CRD IV'). 

Εκτελεστικός Κανονισμός 2016/99 της Επιτροπής

Στις 28 Ιανουαρίου 2016, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο εκτελεστικός Κανονισμός 2016/100 της Επιτροπής δυνάμει της παρ. 8 του άρθρου 20 του Κανονισμού 575/2013 (΅CRRΆ) σχετικά με τον καθορισμό της διαδικασίας λήψης κοινής απόφασης από τις εποπτικές αρχές για τη χορήγηση ή όχι αιτούμενης άδειας για τη χρήση της προσέγγισης εσωτερικών διαβαθμίσεων (΅IRB approachΆ) για τον υπολογισμό του πιστωτικού κινδύνου, του κινδύνου αντισυμβαλλομένου, του λειτουργικού κινδύνου και των κινδύνων αγοράς από τη μητρική και τις θυγατρικές επιχειρήσεις ενός ομίλου.

Εκτελεστικός Κανονισμός 2016/100 της Επιτροπής

Στις 28 Ιανουαρίου 2016, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός 2016/101 της Επιτροπής δυνάμει του άρθρου 105(14) του Κανονισμού 575/2013 ('CRR') σχετικά με τη σενετή αποτίμηση.

Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός 2016/101 της Επιτροπής

Στις 16 Δεκεμβρίου 2015, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο εκτελεστικός Κανονισμός 2015/2344 της Επιτροπής δυνάμει της παρ. 4 του άρθρου 419 του Κανονισμού 575/2013 ('CRR') σχετικά με τα νομίσματα για τα οποία υπάρχουν περιορισμοί στη διαθεσιμότητα των ρευστών περιουσιακών στοιχείων.

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η χρήση των παρεκκλίσεων που προβλέπεται στο άρθρο 419 του CRR είναι αντιστρόφως ανάλογη της διαθεσιμότητας των σχετικών περιουσιακών στοιχείων, είναι απαραίτητο να προσδιοριστεί για κάθε σχετικό νόμισμα, το ποσό κατά το οποίο οι δικαιολογημένες ανάγκες ξεπερνούν τη διαθεσιμότητα. Η αξιολόγηση των δικαιολογημένων αναγκών βασίζεται στο ποσό των υφιστάμενων ('outstanding') ρευστών περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται στα χαρτοφυλάκια ιδρυμάτων και συγκρίνεται με τις ημερήσιες μεσοσταθμικές καθαρές ταμειακές εκροές εντός των επόμενων 30 ημερών, λαμβάνοντας υπόψη το ανώτατο όριο εισροών, καθώς και παράγοντες που είναι πιθανό να επηρεάσουν την έλλειψη ρευστών περιουσιακών στοιχείων στα επόμενα τρία (3) έως πέντε (5) έτη.

Στον εκτελεστικό Κανονισμό προβλέπεται ότι η δικαιολογημένη ζήτηση για ρευστά περιουσιακά στοιχεία υπερβαίνει τη διαθεσιμότητά της νορβηγικής κορόνας ('ΝΟΚ') κατά 63%.

Εκτελεστικός Κανονισμός 2015/2344 της Επιτροπής

Στις 28 Νοεμβρίου 2015, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο εκτελεστικός Κανονισμός 2015/2197 της Επιτροπής δυνάμει της παρ. 3 του άρθρου 354 του Κανονισμού 575/2013 (΅CRRΆ) αναφορικά με τα στενά συσχετιζόμενα νομίσματα (΅closely correlated currenciesΆ) για τα οποία προβλέπεται η υποχρέωση εκπλήρωσης χαμηλότερων κεφαλαιακών απαιτήσεων για κάλυψη έναντι του συναλλαγματικού κινδύνου.

Εκτελεστικός Κανονισμός 2015/2197 της Επιτροπής

Στις 19 Σεπτεμβρίου 2015, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός 2015/1555 της Επιτροπής δυνάμει του άρθρου 440 του Κανονισμού 575/2013 ('CRR') αναφορικά με τη δημοσιοποίηση από τα ιδρύματα πληροφοριών για την απαίτηση τήρησης αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας. Με την Οδηγία 2013/36/ΕΕ ('CRD IV') καθιερώθηκε το ειδικό αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεμα ασφαλείας κάθε ιδρύματος, το οποίο είναι ο σταθμισμένος μέσος όρος των αντικυκλικών αποθεμάτων που έχουν οριστεί στα κράτη στα οποία εντοπίζονται τα ανοίγματα ενός ιδρύματος. Ο κατΆ εξουσιοδότηση Κανονισμός περιλαμβάνει δύο υποδείγματα με τις πληροφορίες που οφείλουν να δημοσιοποιούν σε ετήσια βάση τα ιδρύματα σχετικά με:

 • το ύψος του ειδικού αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας και το ποσό του συνόλου των ανοιγμάτων του ιδρύματος, και
 • την κατανομή των ανοιγμάτων του ιδρύματος ανά κράτος, καθώς και το ύψος του αντικυκλικού αποθέματος που έχουν ορίσει οι εποπτικές ή εντεταλμένες αρχές των κρατών στα οποία εντοπίζονται τα ανοίγματα του ιδρύματος.

 

Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός 2015/1555 της Επιτροπής

Στις 19 Σεπτεμβρίου 2015, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο κατΆ εξουσιοδότηση Κανονισμός 2015/1556 της Επιτροπής δυνάμει της παρ. 3 του άρθρου 495 του Κανονισμού 575/2013 ('CRR') σχετικά με τον προσδιορισμό των προϋποθέσεων με βάση τις οποίες οι εποπτικές αρχές μπορούν να απαλλάσσουν από την εφαρμογή της προσέγγισης IRB ορισμένες κατηγορίες ανοιγμάτων σε μετοχές που έχουν πραγματοποιήσει ιδρύματα και θυγατρικές ιδρυμάτων της ΕΕ σε αυτό το κράτος-μέλος έως την 31η Δεκεμβρίου 2007. Με βάση τον κατΆ εξουσιοδότηση Κανονισμό, οι εποπτικές αρχές μπορούν να χορηγήσουν την εξαίρεση, εάν οι εν λόγω κατηγορίες ανοιγμάτων είχαν αντίστοιχη ευνοϊκή μεταχείριση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013 δυνάμει της παρ. 6 του άρθρου 154 της Οδηγίας 2006/48/ΕΚ ('CRD I').

Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός 2015/1556 της Επιτροπής
Στις 31 Ιουλίου 2015, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο εκτελεστικός Κανονισμός 2015/1278 της Επιτροπής με τον οποίο τροποποιείται ο εκτελεστικός Κανονισμός 680/2014 για την υποβολή εποπτικών αναφορών από τα ιδρύματα.

Με τον νέο εκτελεστικό Κανονισμό επέρχονται αλλαγές ήσσονος σημασίας, μεταξύ άλλων, στα υποδείγματα:

 • με αριθμό 1, 4, 6.2, 7, 8.1, 9.1, 9.2, 9.3, 17, 21 και 22 του παραρτήματος I,
 • με αριθμό 1.3, 16, 20 και 46 του παραρτήματος III, και
 • με αριθμό 1.3, 16, 20 και 46 του παραρτήματος IV.

Ο εκτελεστικός Κανονισμός εφαρμόζεται από την 1η Ιουνίου 2015.

Εκτελεστικός Κανονισμός 2015/1278 της Επιτροπής

Στις 19 Ιουνίου 2014, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός 2015/942 της Επιτροπής δυνάμει της παρ. 4 του άρθρου 363 του Κανονισμού 575/2013 (‘CRR’) σχετικά με τον προσδιορισμό των όρων αξιολόγησης του ουσιώδους χαρακτήρα των επεκτάσεων και των μεταβολών της χρήσης των εσωτερικών υποδειγμάτων στο πλαίσιο του υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων για τους κινδύνους αγοράς (‘IMA’).

Ο εν λόγω Κανονισμός συμπληρώνει τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό 529/2014 της Επιτροπής για τον προσδιορισμό των όρων για την αξιολόγηση του ουσιώδους χαρακτήρα των επεκτάσεων και των μεταβολών των προσεγγίσεων εσωτερικών διαβαθμίσεων κατά τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων για κάλυψη έναντι του πιστωτικού και του λειτουργικού κινδύνου (‘IRB’ και ‘ΑΜΑ’).

Ο κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός 2015/945 προβλέπει ορισμένα ποιοτικά κριτήρια για την ταξινόμηση των επεκτάσεων και των μεταβολών της χρήσης των εσωτερικών υποδειγμάτων σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:

 • σημαντικές επεκτάσεις και μεταβολές για τις οποίες απαιτείται η λήψη έγκρισης από τις εποπτικές αρχές,
 • επεκτάσεις και μεταβολές μικρότερης σημασίας για τις οποίες απαιτείται κοινοποίηση εκ των προτέρων στις εποπτικές αρχές, και
 • επεκτάσεις και μεταβολές μικρής σημασίας για τις οποίες προβλέπεται η εκ των υστέρων κοινοποίησή τους.

Κατ΄εξουσιοδότηση Κανονισμός 2015/942 της Επιτροπής

Στις 17 Ιουνίου 2015 δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός 2015/923 της Επιτροπής, ο οποίος περιλαμβάνει διατάξεις για τα ίδια κεφάλαια στο πλαίσιο του Κανονισμού 575/2013 (‘CRR’). Συγκεκριμένα, ο εν λόγω Κανονισμός περιλαμβάνει διατάξεις αναφορικά με:

 • την αφαίρεση των έμμεσων και σύνθετων τοποθετήσεων σε κεφαλαιακά μέσα οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα από τα εποπτικά ίδια κεφάλαια δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 36 του Κανονισμού 575/2013,
 • την εξειδίκευση των όρων υπό τους οποίους οι δείκτες μπορούν να θεωρούνται ευρείς δείκτες αγοράς προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως μία από τις βάσεις καθορισμού του ύψους των διανομών επί πρόσθετων μέσων της κατηγορίας 1 και μέσων της κατηγορίας 2 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 73 του Κανονισμού 575/2013, και
 • την εποπτική μεταχείριση των δικαιωμάτων μειοψηφίας δυνάμει της παρ. 4 του άρθρου 84 του Κανονισμού 575/2013.

Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός 2015/923 της Επιτροπής 

Στις 2 Ιουνίου 2015, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός 2015/850 της Επιτροπής δυνάμει του τρίτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 28 του Κανονισμού 575/2013 ('CRR') αναφορικά με:

 • τις πολλαπλάσιες διανομές που προκαλούν δυσανάλογη επίπτωση στα ίδια κεφάλαια, και
 • την έννοια των προνομιακών διανομών.

Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός 2015/850 της Επιτροπής

Στις 15 Απριλίου 2015, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός 2015/585 της Επιτροπής δυνάμει του άρθρου 304(5) του Κανονισμού 575/2013 ('CRR') αναφορικά με τον καθορισμό περιόδων περιθωρίου κινδύνου.

Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός 2015/585 της Επιτροπής

Στις 24 Μαρτίου 2015, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός 2015/488 της Επιτροπής δυνάμει της παρ. 4 του άρθρου 97 του Κανονισμού 575/2013 ('CRR') σχετικά με τις επιχειρήσεις επενδύσεων που υπολογίζουν τις κεφαλαιακές απαιτήσεις βάσει των παγίων εξόδων ('fixed overheads').

Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός 2015/488

Στις 20 Φεβρουαρίου 2015, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο εκτελεστικός Κανονισμός 2015/227 της Επιτροπής με τον οποίο τροποποιείται ο εκτελεστικός Κανονισμός 680/2014 της Επιτροπής όσον αφορά την υποβολή εποπτικών αναφορών από τα ιδρύματα. Ο εκτελεστικός Κανονισμός 2015/227 περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τους ορισμούς για τα ρυθμισμένα ανοίγματα και τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα και τα υποδείγματα για την υποβολή των σχετικών πληροφοριών στις εποπτικές αρχές.

Εκτελεστικός Κανονισμός 2015/227

Στις 20 Φεβρουαρίου 2015, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο εκτελεστικός Κανονισμός 2015/227 της Επιτροπής με τον οποίο τροποποιείται ο εκτελεστικός Κανονισμός 680/2014 της Επιτροπής σχετικά με την υποβολή εποπτικών αναφορών από τα ιδρύματα.

Εκτελεστικός Κανονισμός 2015/227 της Επιτροπής

Στις 14 Φεβρουαρίου 2015, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο εκτελεστικός Κανονισμός 2015/233 της Επιτροπής δυνάμει της παρ. 5 του άρθρου 416 του Κανονισμού 575/2013 ('CRR') σχετικά με τα νομίσματα για τα οποία ισχύει εξαιρετικά στενός ορισμός της κεντρικής τράπεζας για την επιλεξιμότητα των ρευστών στοιχείων στο πλαίσιο πράξεων νομισματικής πολιτικής.

Εκτελεστικός Κανονισμός 2015/233

Στις 21 Ιανουαρίου 2015 δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο εκτελεστικός Κανονισμός 2015/79 της Επιτροπής για την τροποποίηση του του εκτελεστικού Κανονισμού 680/2014 της Επιτροπής, της 16ης Απριλίου 2014 αναφορικά με τη θέσπιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά την υποβολή εποπτικών αναφορών από τα ιδρύματα στο πλαίσιο του Κανονισμού 575/2013 ('CRR').

Εκτελεστικός Κανονισμός 2015/79 

Με τον Κανονισμό 575/2013 (‘CRR’) καθιερώθηκε συντελεστής κάλυψης ρευστότητας ('Liquidity Coverage Ratio') στο πλαίσιο τήρησης του οποίου τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να διατηρούν υψηλής ποιότητας ρευστά περιουσιακά στοιχεία. Ειδικότερα, η αξία των εν λόγω υψηλής ποιότητας ρευστών περιουσιακών στοιχείων πρέπει να καλύπτει τις καθαρές εκροές ρευστότητας εντός των επόμενων τριάντα ημερών. Με τις ρυθμίσεις αυτές επιδιώκεται να διασφαλιστεί η ικανότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων να αντιμετωπίζουν ενδεχόμενες ανισορροπίες μεταξύ εισροών και εκροών ρευστότητας υπό ιδιαίτερα ακραίες συνθήκες.

Στις 17 Ιανουαρίου 2015, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός 2015/61 της Επιτροπής δυνάμει του άρθρου 460 του Κανονισμού 575/2013 ('CRR') με τον οποίο προσδιορίζεται ο συντελεστής κάλυψης ρευστότητας που θα πρέπει να τηρούν τα πιστωτικά ιδρύματα από την 1η Οκτωβρίου 2015.

Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός 2015/61

Με τον Κανονισμό 575/2013 ('CRR') καθιερώθηκε η υποχρέωση των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων επενδύσεων αφενός μεν να υποβάλλουν αναφορές στις εποπτικές αρχές και αφετέρου να δημοσιοποιούν από την 1η Ιανουαρίου 2015 πληροφορίες στο πλαίσιο του Πυλώνα ΙΙΙ σχετικά με το επίπεδο μόχλευσής τους. Στις 17 Ιανουαρίου 2015, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός 2015/62 της Επιτροπής δυνάμει του στοιχείου ι) της παρ. 1 του άρθρου 456 του Κανινισμού 575/2013 αναφορικά με την εξεδίκευση του συντελεστή μόχλευσης.

Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός 2015/62

Στις 15 Νοεμβρίου 2014, δημοσιεύθηκε ο κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός 1222/2014 της Επιτροπής δυνάμει της παρ. 18 του άρθρου 131 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ ('CRR IV') αναφορικά με τον καθορισμό της μεθοδολογίας προσδιορισμού των παγκοσμίως συστημικά σημαντικών τραπεζών.

Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός 1222/2014

Στις 7 Νοεμβρίου 2014, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός 1187/2014 της Επιτροπής δυνάμει της παρ. 8 του άρθρου 390 του Κανονισμού 575/2013 ('CRR').  Με τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό προσδιορίζονται:

 • τα κριτήρια και η μεθοδολογία που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό του συνολικού χρηματοδοτικού ανοίγματος έναντι πελάτη ή ομάδας πελατών όσον αφορά τις θέσεις τιτλοποίησης και τα μερίδια ή μετοχές σε Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων (ΟΣΕ), και
 • οι όροι υπό τους οποίους η διάρθρωση της συναλλαγής δεν συνιστά πρόσθετο χρηματοδοτικό άνοιγμα.

Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός 1187/2014

Στις 30 Οκτωβρίου 2014, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός 1152/2014 της Επιτροπής για τον καθορισμό της μεθόδου εξακρίβωσης της γεωγραφικής θέσης της έκθεσης πιστωτικού ιδρύματος σε πιστωτικό κίνδυνο δυνάμει της παρ. 7 του άρθρου 140 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ ('CRD IV').

Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός 1152/2014

Στις 30 Οκτωβρίου 2014, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός 1151/2014 της Επιτροπής δυνάμει της παρ. 5 του άρθρου 35, της παρ. 5 του άρθρου 36 και της παρ. 4 του άρθρου 39 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ ('CRD IV') αναφορικά με τις πληροφορίες που οφείλουν να κοινοποιούν τα πιστωτικά ιδρύματα προς τις εποπτικές αρχές στο πλαίσιο της ίδρυσης υποκαταστήματος ή της παροχής υπηρεσιών σε άλλο κράτος μέλος.

Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός 1151/2014

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2014, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο εκτελεστικός Κανονισμός 1030/2014 της Επιτροπής δυνάμει του τρίτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 441 του Κανονισμού 575/2013 ('CRR') για τη θέσπιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων σχετικά με τον ενιαίο τύπο και την ημερομηνία δημοσιοποίησης των τιμών που χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό των πιστωτικών ιδρυμάτων ως παγκοσμίως συστημικά σημαντικών.  Δεδομένου ότι κανένα ελληνικό πιστωτικό ίδρυμα δεν έχει χαρακτηριστεί ως παγκοσμίως συστημικά σημαντικό, η εν λόγω ρύθμιση δεν αφορά τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα.

Εκτελεστικός Κανονισμός 1030/2014

Στις 5 Σεπτεμβρίου 2014, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο εκτελεστικός Κανονισμός 945/2014 της Επιτροπής δυνάμει του τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 344 του Κανονισμού 575/2013 ('CRR') σχετικά με τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τον προσδιορισμό των κατάλληλα διαφοροποιημένων δεικτών.

Εκτελεστικός Κανονισμός 945/2014

Στο πλαίσιο των διατάξεων της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ ('CRD IV') για τη συνεργασία των εποπτικών αρχών αναφορικά με την εποπτεία της δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν, ιδίως μέσω υποκαταστήματος, σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, εκτός του κράτους στο οποίο έχουν την έδρα τους, στις 28 Αυγούστου, δημοσιεύθηκε ο εκτελεστικός Κανονισμός 926/2014 της Επιτροπής δυνάμει της παρ. 7 του άρθρου 50 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ.

Εκτελεστικός Κανονισμός 926/2014 

Στις 28 Ιουνίου 2014, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο εκτελεστικός Κανονισμός 680/2014 της Επιτροπής  με τον οποίο εξειδικεύονται οι ρυθμίσεις του Κανονισμού 575/2013 ('CRR') για την υποχρέωση υποβολής αναφορών από τα ιδρύματα στις εποπτικές αρχές αναφορικά με:

 • τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων και τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση δυνάμει του άρθρου 99 του Κανονισμού 575/2013,
 • τις ζημιές που προέρχονται από δάνεια εξασφαλισμένα με ακίνητα σύμφωνα το στοιχείο α) της παρ. 4 του άρθρου 101 του Κανονισμού 575/2013,
 • τα μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 394 του Κανονισμού 575/2013, και
 • τις απαιτήσεις κάλυψης ρευστότητας και τις απαιτήσεις καθαρής σταθερής χρηματοδότησης σύμφωνα με το άρθρο 415 του Κανονισμού 575/2013.

Εκτελεστικός Κανονισμός 680/2014

Στις 27 Ιουνίου 2014, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο εκτελεστικός Κανονισμός 710/2014 της Επιτροπής όσον αφορά τους όρους εφαρμογής της διαδικασίας κοινής απόφασης για τις εποπτικές απαιτήσεις ανά ίδρυμα. 

Εκτελεστικός Κανονισμός 710/2014

Στις 25 Ιουνίου 2014, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο εκτελεστικός Κανονισμός 650/2014 της Επιτροπής δυνάμει της παρ. 3 του άρθρου 143 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ ('CRD IV') αναφορικά με τη θέσπιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τον μορφότυπο, τη δομή, τον κατάλογο των περιεχομένων και την ημερομηνία ετήσιας δημοσίευσης των πληροφοριών που οφείλουν να δημοσιοποιούν οι εποπτικές αρχές.

Εκτελεστικός Κανονισμός 650/2014

Στις 13 Ιουνίου 2014, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός 625/2014 της Επιτροπής δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 410 του Κανονισμού 575/2013 ('CRR') αναφορικά με τις απαιτήσεις για επενδυτές, ανάδοχες οντότητες, αρχικούς δανειοδότες και μεταβιβάζοντα ιδρύματα σε σχέση με ανοίγματα σε μεταφερόμενο πιστωτικό κίνδυνο.

Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός 625/2014 της Επιτροπής 

 

Στις 8 Οκτωβρίου 2015, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός 2015/1798 της Επιτροπής με τον οποίο διορθώνονται ορισμένα σημεία του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού 625/2014 της Επιτροπής.

Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός 2015/1798 της Επιτροπής

Στις 6 Ιουνίου 2014, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός 604/2014 της Επιτροπής δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 94 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ ('CRD IV') αναφορικά με τον προσδιορισμό των κατηγοριών του προσωπικού των πιστωτικών ιδρυμάτων για τους οποίους ισχύουν οι περιορισμοί της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ σε ό,τι αφορά το ύψος των μεταβλητών αποδοχών που μπορούν να λάβουν.

Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός 604/2014

 

Την 1η Ιουνίου 2016, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ ο κατΆ εξουσιοδότηση Κανονισμός 2016/861 της Επιτροπής με τον οποίο τροποποιείται το στοιχείο γ) της παρ. 1 του άρθρου 4 του ανωτέρω κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού της Επιτροπής.

Κατ' εξουσιδότηση Κανονισμός 2016/861 της Επιτροπής

Στις 5 Ιουνίου 2014, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο εκτελεστικός Κανονισμός 602/2014 της Επιτροπής δυνάμει της παρ. 3 του άρθρου 410 του Κανονισμού 575/2013 ('CRR') σχετικά με τη θέσπιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για τη διευκόλυνση της σύγκλισης των εποπτικών πρακτικών όσον αφορά την εφαρμογή των πρόσθετων συντελεστών στάθμισης κινδύνου.

Εκτελεστικός Κανονισμός 602/2014

 

Στο πλαίσιο των διατάξεων της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ ('CRD IV') για τη συνεργασία των εποπτικών αρχών αναφορικά με την εποπτεία της δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν, ιδίως μέσω υποκαταστήματος, σε ένα ή περισσότερα κράτη-μέλη, εκτός του κράτους στο οποίο έχουν την έδρα τους, στις 12 Ιουνίου 2014, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο εκτελεστικός Κανονισμός 620/2014 της Επιτροπής δυνάμει της παρ. 7 του άρθρου 50 της CRD IV για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εποπτικών αρχών των κρατών-μελών προέλευσης και υποδοχής.

Εκτελεστικός Κανονισμός 620/2014

Στο πλαίσιο των διατάξεων της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ (‘CRD IV’), στις 20 Μαΐου δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός 524/2014 της Επιτροπής  δυνάμει της παρ. 6 του άρθρου 50 της CRD IV όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα, τα οποία προσδιορίζουν τις πληροφορίες που οφείλουν να ανταλλάσσουν οι εποπτικές αρχές των κρατών-μελών προέλευσης και υποδοχής.  Ο Κανονισμός αυτός αφορά τη συνεργασία των αρμοδίων αρχών για την εποπτεία της δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν, ιδίως μέσω υποκαταστήματος, σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, εκτός του κράτους στο οποίο έχουν την έδρα τους.

Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός 524/2014

Στις 20 Μαΐου 2014, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός 523/2014 της Επιτροπής δυνάμει της παρ. 4 του άρθρου 33 του Κανονισμού 575/2013 ('CRR') όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον προσδιορισμό του τι συνιστά στενή αντιστοιχία μεταξύ της αξίας των καλυμμένων ομολόγων και της αξίας των στοιχείων ενεργητικού ενός πιστωτικού ιδρύματος.

Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός 523/2014

Στις 20 Μαΐου 2014, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός 525/2014 της Επιτροπής  δυνάμει της παρ. 3 του άρθρου 341 του Κανονισμού 575/2013 ('CRR') όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον ορισμό της αγοράς.

Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός 525/2014

Στις 20 Μαΐου 2014, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός 526/2014 της Επιτροπής δυνάμει του τρίτου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 383 του Κανονισμού 575/2013 ('CRR') σχετικά με τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον καθορισμό του προσεγγιστικού περιθωρίου και περιορισμένου αριθμού μικρότερων χαρτοφυλακίων για τον κίνδυνο προσαρμογής πιστωτικής αποτίμησης.

Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός 526/2014

Στις 20 Μαΐου 2014, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός 528/2014 της Επιτροπής δυνάμει του τρίτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 329, του τρίτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 352 και του τρίτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 358 του Κανονισμού 575/2013 ('CRR') όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον κίνδυνο δικαιωμάτων προαίρεσης που δεν υπάγεται στον συντελεστή δέλτα στο πλαίσιο του υπολογισμού των κινδύνων αγοράς βάσει της τυποποιημένης προσέγγισης.

Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός 528/2014 

 

Την 1η Ιουνίου 2016, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ ο κατΆ εξουσιοδότηση Κανονισμός 2016/861 της Επιτροπής με τον οποίο τροποποιείται το άρθρο 2 του ανωτέρω κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού της Επιτροπής. 

Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός 2016/861 της Επιτροπής

Στις 20 Μαΐου 2014, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός 530/2014 της Επιτροπής δυνάμει της παρ. 4 του άρθρου 77 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ ('CRD IV') όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για την περαιτέρω συγκεκριμενοποίηση των σημαντικών εκθέσεων και των ορίων για τις εσωτερικές προσεγγίσεις του ειδικού κινδύνου στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών.

Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός 530/2014

Στις 20 Μαΐου 2014 δημοσιεύθηκε ο κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός 529/2014 της Επιτροπής δυνάμει της παρ. 5 του άρθρου 143 και των σημείων β) και γ) της παρ. 4 του άρθρου 312 του Κανονισμού 575/2013 ('CRR') αναφορικά με τον προσδιορισμό των όρων για την αξιολόγηση του ουσιώδους χαρακτήρα των επεκτάσεων και των μεταβολών των προσεγγίσεων εσωτερικών διαβαθμίσεων κατά τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων για κάλυψη έναντι του πιστωτικού και του λειτουργικού κινδύνου.

Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός 529/2014

Στις 20 Μαΐου 2014, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός 527/2014 της Επιτροπής δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 94 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ ('CRD IV') όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που διευκρινίζουν τις κατηγορίες μέσων που αντανακλούν δεόντως την πιστωτική ικανότητα ενός ιδρύματος σε συνθήκες δρώσας οικονομικής κατάστασης και είναι κατάλληλα για να χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς των μεταβλητών αποδοχών.

Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός 527/2014

Στις 3 Απριλίου 2014, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός 342/2014 της Επιτροπής που συμπληρώνει την Οδηγία 2002/87/ΕΚ και τον Κανονισμό 575/2013 ('CRR') σχετικά με τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για την εφαρμογή των μεθόδων υπολογισμού των απαιτήσεων κεφαλαιακής επάρκειας για τους χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων.

Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός 342/2014

Στις 14 Μαρτίου 2014, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός 241/2014 της Επιτροπής της 7ης Ιανουαρίου 2014 «για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για τα ιδρύματα».

Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός 241/2014 

Στις 27 Φεβρουαρίου 2014, δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός 183/2014 της Επιτροπής με τον οποίο καθορίζονται ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον προσδιορισμό του τρόπου υπολογισμού των ειδικών και γενικών προσαρμογών πιστωτικού κινδύνου» δυνάμει του τρίτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 110 του Κανονισμού 575/2013 ('CRR').

Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός 183/2014

Στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημοσιεύτηκε ο εκτελεστικός Κανονισμός 1423/2013 της Επιτροπής δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 437 και της παρ. 5 του άρθρου 492 του Κανονισμού 575/2013 ('CRR'). Με τον εν λόγω εκτελεστικό Κανονισμό καθορίζονται τα ενιαία υποδείγματα βάσει των οποίων οφείλουν τα ιδρύματα να δημοσιοποιούν πληροφορίες για τα ίδια κεφάλαιά τους.

 Εκτελεστικός Κανονισμός 1423/2013