Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση / Κανονισμός 575/2013 ('CRR') - Οδηγία 2013/36/ΕΕ ('CRD IV')

Προληπτική ρυθμιστική παρέμβαση και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων Εξυγίανση μη βιώσιμων πιστωτικών ιδρυμάτων Συστήματα εγγύησης καταθέσεων
Ευρωπαϊκοί «Ενιαίοι Μηχανισμοί» Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός ('SSM') Ενιαίος Μηχανισμός Εξυγίανσης ('SRM') και Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης ('SRF') Πρόταση Κανονισμού της Επιτροπής για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασφάλισης Καταθέσεων
Εφαρμοστέο δίκαιο ('Single Rulebook') Κανονισμός 575/2013 ('CRR') - Οδηγία 2013/36/ΕΕ ('CRD IV') Οδηγία 2014/59/ΕΕ για την ανάκαμψη και εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων ('BRRD') Οδηγία 2014/49/ΕΕ για τα συστήματα εγγύησης καταθέσεων ('DGSD')Βασικές νομικές πράξεις

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται οι νομοθετικές πράξεις (Οδηγία 2013/36/ΕΕ ('CRD IV') και Κανονισμός 575/2013 ('CRR')), οι οποίες περιλαμβάνουν τους ενωσιακούς κανόνες που διέπουν τη ρυθμιστική παρέμβαση στη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος και την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων. Επίσης, περιλαμβάνονται οι νομικές πράξεις που έχει υιοθετήσει η Τράπεζα της Ελλάδος στο πλαίσιο των προαναφερθεισών νομοθετικών πράξεων.

Με τον Κανονισμό 575/2013 ('CRR'), ο οποίος είναι σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2014, καθιερώθηκαν, μεταξύ άλλων, αυστηρότερες απαιτήσεις σχετικά με τη σύνθεση και το ύψος των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων. Ωστόσο, προβλέπεται μία μεταβατική περίοδος για αρκετές από τις νέες ρυθμίσεις, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στα πιστωτικά ιδρύματα να προσαρμοστούν στο νέο ρυθμιστικό πλαίσιο. Για το λόγο αυτό, ο Κανονισμός παρέχει τη διακριτική ευχέρεια στις εποπτικές αρχές να κάνουν χρήση των μεταβατικών διατάξεων ή να υιοθετήσουν μια αυστηρότερη προσέγγιση εφαρμόζοντας τις νέες απαιτήσεις συντομότερα.

Η Τράπεζα της Ελλάδος με την Απόφαση 114/1/4.8.2014 της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων καθόρισε τις απαιτήσεις για τα ίδια κεφάλαια που οφείλουν να εκπληρώνουν τα πιστωτικά ιδρύματα στο πλαίσιο των μεταβατικών διατάξεων του Κανονισμού 575/2013.

Απόφαση ΕΠΑΘ 114/4.8.2014

Στις 27 Ιουνίου 2013, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Κανονισμός 575/2013 ('CRR'), ο οποίος περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με τη ρυθμιστική παρέμβαση στη λειτουργία των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων επενδύσεων.

Ο Κανονισμός 575/2013 εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ, σταδιακά, από την 1η Ιανουαρίου 2014.

Κανονισμός 575/2013

Επίσης, μέχρι σήμερα έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δύο διορθωτικά στον Κανονισμό 575/2013:

 

Στις 27 Ιουνίου 2013, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Οδηγία 2013/36/ΕΕ ('CRD IV'), η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, διατάξεις αναφορικά με την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων επενδύσεων.

Οδηγία 2013/36/ΕΕ

Στις 2 Αυγούστου 2013 δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης διορθωτικό στην Οδηγία 2013/36/ΕΕ.