Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση / Κανονισμός 575/2013 ('CRR') - Οδηγία 2013/36/ΕΕ ('CRD IV')

Προληπτική ρυθμιστική παρέμβαση και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων Εξυγίανση μη βιώσιμων πιστωτικών ιδρυμάτων Συστήματα εγγύησης καταθέσεων
Ευρωπαϊκοί «Ενιαίοι Μηχανισμοί» Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός ('SSM') Ενιαίος Μηχανισμός Εξυγίανσης ('SRM') και Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης ('SRF') Πρόταση Κανονισμού της Επιτροπής για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασφάλισης Καταθέσεων
Εφαρμοστέο δίκαιο ('Single Rulebook') Κανονισμός 575/2013 ('CRR') - Οδηγία 2013/36/ΕΕ ('CRD IV') Οδηγία 2014/59/ΕΕ για την ανάκαμψη και εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων ('BRRD') Οδηγία 2014/49/ΕΕ για τα συστήματα εγγύησης καταθέσεων ('DGSD')Κείμενα διαβούλευσης

Στο πλαίσιο της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ ('CRD IV') και του Κανονισμού 575/2013 ('CRR'), το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ανέθεσαν στην ΕΒΑ την κατάρτιση ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων, εκτελεστικών τεχνικών προτύπων και κατευθυντήριων γραμμών για την εξειδίκευση μεγάλου αριθμού διατάξεων των προαναφερθεισών νομοθετικών πράξεων.

Η ΕΒΑ θέτει τα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων, τα σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων και τα σχέδια κατευθυντήριων γραμμών σε δημόσια διαβούλευση για μία περίοδο (συνήθως) τριών (3) μηνών. Μετά το τέλος της περιόδου διαβούλευσης, η ΕΒΑ εκδίδει τις κατευθυντήριες γραμμές και υιοθετεί τα τελικά σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων και τα τελικά σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων, τα οποία υποβάλλει στη συνέχεια προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζονται τα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων, τα σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων και τα σχέδια κατευθυντήριων γραμμών, τα οποία βρίσκονται σε διαβούλευση ή για τα οποία έχει ολοκληρωθεί η διαβούλευση και εκκρεμεί η υιοθέτηση από την ΕΒΑ των τελικών σχεδίων.


Στις 2 Μαρτίου 2018, δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) η δημόσια διαβούλευση αναφορικά με τα σχέδια οδηγών σχετικά με τις εσωτερικές διαδικασίες αξιολόγησης της επάρκειας κεφαλαίου και της επάρκειας ρευστότητας (ICAAP και ILAAP).

Η ΕΚΤ καλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν τυχόν σχόλια επί των σχεδίων αρχών που στηρίζουν τις προσδοκίες της σχετικά με τις εσωτερικές διαδικασίες αξιολόγησης της επάρκειας κεφαλαίου (ICAAP) και τις εσωτερικές διαδικασίες αξιολόγησης της επάρκειας ρευστότητας (ILAAP) μέχρι τις 4 Μαΐου 2018.

Δημόσια Διαβούλευση της ΕΚΤ για ICAAP & ILAAP

Στο πλαίσιο της υποχρέωσης που καθιερώθηκε βάσει του άρθρου 78 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ (CRD IV) (άρθρο 70 ν. 4261/2014) για τη συγκριτική αξιολόγηση από τις εποπτικές αρχές των εσωτερικών προσεγγίσεων που χρησιμοποιούν τα ιδρύματα για τον υπολογισμό των ιδίων κεφαλαίων για τον πιστωτικό κίνδυνο και τους κινδύνους αγοράς, στις 19 Δεκεμβρίου 2017, η EBA έθεσε σε διαβούλευση σχέδιο εκτελεστικών τεχνικών προτύπων (ITS) για την τροποποίηση του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/2070 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «για τα υποδείγματα, τους ορισμούς και τις λύσεις πληροφορικής που θα χρησιμοποιούν τα πιστωτικά ιδρύματα κατά την υποβολή αναφορών στην EBA και στις αρμόδιες εποπτικές αρχές».

Η εν λόγω πρωτοβουλία της EBA οφείλεται στην επικείμενη συγκριτική αξιολόγηση των εσωτερικών προσεγγίσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων εντός της ΕΕ, η οποία είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί από την EBA εντός του 2019. Οι προτεινόμενες αλλαγές έχουν ως στόχο την προώθηση μιας ενιαίας και συνεκτικής ερμηνείας και εφαρμογής των απαιτήσεων υποβολής αναφορών από όλα τα πιστωτικά ιδρύματα εντός της ΕΕ.

Η διαβούλευση ολοκληρώνεται στις 31 Ιανουαρίου 2018.

Κείμενο Διαβούλευσης

Στις 18 Δεκεμβρίου 2017 η EBA έθεσε σε διαβούλευση κείμενο σχετικά με την εφαρμογή εντός της ΕΕ του αναθεωρημένου ρυθμιστικού πλαισίου για τη διαχείριση από τα πιστωτικά ιδρύματα των κινδύνων αγοράς και του πιστωτικού κινδύνου αντισυμβαλλομένου (CCR), ενόψει των επικείμενων αλλαγών που περιλαμβάνονται στην πρόταση Κανονισμού για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 (CRR).

Στο εν λόγω κείμενο παρουσιάζονται ορισμένες από τις σημαντικότερες τεχνικές και επιχειρηματικές προκλήσεις για τα πιστωτικά ιδρύματα σε σχέση με το FRTB (Fundamental Review of the Trading Book) και την τυποποιημένη προσέγγιση για τη διαχείριση του CCR. Επιπλέον, στόχος είναι η παροχή ορισμένων προκαταρκτικών απόψεων αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να διευθετηθούν τα ανωτέρω αναφερόμενα θέματα εφαρμογής ενώ, ταυτόχρονα, επιδιώκεται η έγκαιρη ενημέρωση των ενδιαφερομένων μερών.

Τέλος, στο εν λόγω κείμενο περιλαμβάνεται ένας «οδικός χάρτης» για την ανάπτυξη των νομοθετικών πράξεων της EBA (ρυθμιστικά και εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα, κατευθυντήριες γραμμές) σχετικά με το FRTB και τον CCR, δυνάμει της πρότασης Κανονισμού για την τροποποίηση του CRR.

Η διαβούλευση ολοκληρώνεται στις 15 Μαρτίου 2018.

Κείμενο Διαβούλευσης

Στις 31 Οκτωβρίου 2017, η EBA έθεσε σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών που αποσκοπεί στην περαιτέρω βελτίωση της διαχείρισης των κινδύνων στους οποίους εκτίθενται τα πιστωτικά ιδρύματα και της εποπτικής σύγκλισης στο πλαίσιο της διαδικασίας εποπτικής εξέτασης και αξιολόγησης (SREP).

Η περίοδος διαβούλευσης ολοκληρώνεται στις 31 Ιανουαρίου 2018.

Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών

Στις 31 Οκτωβρίου 2017, η EBA έθεσε σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών που αποσκοπεί στην περαιτέρω βελτίωση της διενέργειας των ασκήσεων προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress‐testing).

Η περίοδος διαβούλευσης ολοκληρώνεται στις 31 Ιανουαρίου 2018.

Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών

Στις 31 Οκτωβρίου 2017, η EBA έθεσε σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών που αποσκοπεί στην περαιτέρω βελτίωση της διαχείρισης του κινδύνου επιτοκίου που απορρέει από ανοίγματα στο τραπεζικό χαρτοφυλάκιο (IRRBB) που προκύπτουν από δραστηριότητες εκτός χαρτοφυλακίου συναλλαγών (non‐trading book
activities).

Η περίοδος διαβούλευσης ολοκληρώνεται στις 31 Ιανουαρίου 2018.

Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών

Στις 18 Ιουλίου 2017, η Μικτή Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (EBA, EIOPA, ESMA) έθεσε σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για την τροποποίηση του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1799 της Επιτροπής δυνάμει των άρθρων 136(1) και 136(3) του Κανονισμού 575/2013 (CRR) σχετικά με την κατάταξη των πιστοληπτικών αξιολογήσεων των εξωτερικών οργανισμών πιστοληπτικών αξιολογήσεων για τον πιστωτικό κίνδυνο.[1]

Μετά τη θέση σε ισχύ του προαναφερθέντος Κανονισμού, η ESMA προχώρησε αφενός στην ανάκληση της εγγραφής ενός Οργανισμού Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας (ΟΑΠΙ), και αφετέρου στην προσθήκη πέντε νέων ΟΑΠΙ. Συνεπώς, με το εν λόγω σχέδιο εκτελεστικών τεχνικών προτύπων προτείνεται η ευθυγράμμιση του ως άνω Κανονισμού, προκειμένου να αντικατοπτρίζει την κατανομή των κατάλληλων συντελεστών στάθμισης πιστωτικού κινδύνου για τους νεοσυσταθέντες ΟΑΠΙ με παράλληλη κατάργηση της αναφοράς στον απογραφέντα ΟΑΠΙ.

Η περίοδος διαβούλευσης ολοκληρώνεται στις 18 Σεπτεμβρίου 2017.

Σχέδιο εκτελεστικών τεχνικών προτύπων

Την 1η Μαρτίου 2017, η ΕΒΑ έθεσε σε διαβούλευση σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων δυνάμει των άρθρων 181(3)(α) και 182(4) του Κανονισμού 575/2013 (CRR) σχετικά με την εξειδίκευση της φύσης, της σοβαρότητας και της διάρκειας μιας οικονομικής ύφεσης (nature, severity and duration of an economic downturn). Οι ρυθμίσεις του κειμένου διαβούλευσης, οι οποίες χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς εκτιμήσεων LGD και συντελεστών μετατροπής, αναμένεται να εφαρμοστούν από τα τέλη του 2020.

Η περίοδος διαβούλευσης έληξε στις 29 Μαΐου 2017.

Σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων

Τον Δεκέμβριο του 2013, η ΕΒΑ υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τελικό σχέδιο εκτελεστικών τεχνικών προτύπων (ITS) με υποδείγματα για την υποβολή στοιχείων από τα πιστωτικά ιδρύματα αναφορικά με τα πρόσθετα εργαλεία παρακολούθησης της ρευστότητας (ΑΜΜ), μεταξύ των οποίων περιλαμβανόταν υπόδειγμα για τον πίνακα ληκτότητας (maturity ladder). Την 1η Μαρτίου 2016, η Επιτροπή υιοθέτησε τον εκτελεστικό Κανονισμό 2016/313 σχετικά με τα πρόσθετα εργαλεία παρακολούθησης της ρευστότητας στον οποίο, όμως, δεν περιλαμβανόταν το υπόδειγμα για το maturity ladder δεδομένου ότι η Επιτροπή έκρινε πως το εν λόγω υπόδειγμα έπρεπε να προσαρμοστεί στις ρυθμίσεις του κατΆ εξουσιοδότηση Κανονισμού 2015/61 για τον συντελεστή κάλυψης ρευστότητας.

Στο πλαίσιο αυτό, στις 16 Νοεμβρίου 2016, η ΕΒΑ έθεσε σε διαβούλευση σχέδιο εκτελεστικών τεχνικών προτύπων με το οποίο προτείνεται η καθιέρωση νέου υποδείγματος για το maturity ladder, ενώ επέρχονται μικρές αλλαγές στα υποδείγματα του εκτελεστικού Κανονισμού 2016/313.

Η περίοδος διαβούλευσης έληξε στις 2 Ιανουαρίου 2017

Σχέδιο εκτελεστικών τεχνικών προτύπων

Στις 28 Οκτωβρίου 2016, η ΕΒΑ έθεσε σε διαβούλευση σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών δυνάμει του άρθρου 91(12) της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ (CRD IV) και του άρθρου 9(1) της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ (MIFID) αναφορικά με την αξιολόγηση της καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) και άλλων κρίσιμων λειτουργιών των ιδρυμάτων. Το σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών εξειδικεύει τις απαιτήσεις που οφείλουν να πληρούν τα μέλη του ΔΣ, ο Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών, καθώς και οι επικεφαλής κρίσιμων λειτουργιών (διαχείριση κινδύνων, κανονιστική συμμόρφωση, εσωτερικός έλεγχος) σε ό,τι αφορά τα κριτήρια:

  • της αφιέρωσης επαρκούς χρόνου για την άσκηση των καθηκόντων τους,
  • των επαρκών ατομικών και συλλογικών γνώσεων, δεξιοτήτων και εμπειριών,
  • της ειλικρίνειας, ακεραιότητας και ανεξάρτητης βούλησης,
  • της ποικιλομορφίας (diversity) που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την επιλογή των μελών του ΔΣ, και
  • του επαρκούς προσωπικού και των επαρκών χρηματικών πόρων που αφιερώνονται για την εκπαίδευση των μελών του ΔΣ.

Η περίοδος διαβούλευσης έληξε στις 28 Ιανουαρίου 2017.

Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών

Στις 28 Οκτωβρίου 2016, η ΕΒΑ έθεσε σε διαβούλευση σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών δυνάμει του άρθρου 74 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ (CRD IV) σχετικά με την αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών που εκδόθηκαν το 2011 για την εσωτερική διακυβέρνηση των ιδρυμάτων. Το σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών εξειδικεύει τις ρυθμίσεις της CRD IV σχετικά με τη διακυβέρνηση των ιδρυμάτων, κυρίως σε ό,τι αφορά:

  • τις αρμοδιότητες, τον ρόλο και την οργάνωση του ΔΣ και των επιτροπών του, και
  • το πλαίσιο λειτουργίας των διευθύνσεων διαχείρισης κινδύνων, κανονιστικής συμμόρφωσης και εσωτερικού ελέγχου.

Η περίοδος διαβούλευσης ολοκληρώθηκε στις 28 Ιανουαρίου 2017.

Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών

 

Στις 4 Μαρτίου 2016, η ΕΒΑ έθεσε σε διαβούλευση σχέδιο εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για την τροποποίηση του εκτελεστικού Κανονισμού 680/2014 της Επιτροπής σχετικά με την υποβολή εποπτικών αναφορών (΅supervisory reportingΆ). Το εν λόγω σχέδιο εκτελεστικών τεχνικών προτύπων περιλαμβάνει τέσσερα υποδείγματα που πρέπει να υποβάλλουν τα ιδρύματα. Το πρώτο υπόδειγμα (Prudent valuation-Fair Values Assets and Liabilities) πρέπει να το υποβάλλουν όλα τα ιδρύματα, ενώ τα υπόλοιπα υποδείγματα πρέπει να υποβάλλονται μόνο από τα ιδρύματα που χρησιμοποιούν τη βασική προσέγγιση.

Επίσης, το σχέδιο εκτελεστικών τεχνικών προτύπων της ΕΒΑ περιλαμβάνει συμπληρωματικές απαιτήσεις σχετικά με τα υποδείγματα (C 09.01 και C 09.02) για τον πιστωτικό κίνδυνο.

Η περίοδος διαβούλευσης έληξε στις 30 Μαρτίου 2016.

Σχέδιο εκτελεστικών τεχνικών προτύπων

Στις 18 Δεκεμβρίου 2015, η ΕΒΑ έθεσε σε διαβούλευση σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με:

  • τα εσωτερικά stress-tests που διενεργούν τα ίδια τα πιστωτικά ιδρύματα,
  • την αξιολόγηση από τις εποπτικές αρχές των ανωτέρω stress-tests, και
  • τα stress-tests που οφείλουν να διενεργούν οι εποπτικές αρχές δυνάμει του άρθρου 100 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ (΅CRD IVΆ) στο πλαίσιο του SREP.

Η περίοδος διαβούλευσης έληξε στις 18 Μαρτίου 2016.

Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών

Στις 12 Νοεμβρίου 2015, η ΕΒΑ έθεσε σε διαβούλευση σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών αναφορικά με τη μεταχείριση του κινδύνου προσαρμογής πιστωτικής αποτίμησης αντισυμβαλλομένου ( ΅CVA riskΆ) στο πλαίσιο της διαδικασίας εποπτικής εξέτασης και αξιολόγησης (΅SREPΆ).

Η διαβούλευση ολοκληρώθηκε στις 12 Φεβρουαρίου 2016.

Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 124 του Κανονισμού 575/2013 ('CRR'), αναφορικά με τις τράπεζες που χρησιμοποιούν την τυποποιημένη προσέγγιση, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να ορίσουν υψηλότερο συντελεστή στάθμισης κινδύνου για τα ανοίγματα που είναι εξασφαλισμένα με ακίνητη περιουσία (35% για τα ανοίγματα που είναι εξασφαλισμένα με ακίνητα κατοικίας και 50% για ανοίγματα εξασφαλισμένα με εμπορικά ακίνητα), εφόσον το κρίνουν απαραίτητο για σκοπούς διασφάλισης της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Για τον ίδιο λόγο, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 164 του CRR, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να ορίσουν υψηλότερες τιμές LGD για τα ανοίγματα που εξασφαλίζονται με ακίνητη περιουσία (άρθρο 164(5) του CRR).

Στο πλαίσιο αυτό, στις 6 Ιουλίου 2015, η ΕΒΑ έθεσε σε διαβούλευση σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων για τον προσδιορισμό των κριτηρίων βάσει των οποίων οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να λαμβάνουν αποφάσεις σε ό,τι αφορά τα προαναφερθέντα.

Η περίοδος διαβούλευσης έληξε στις 6 Οκτωβρίου 2015.

Κείμενο διαβούλευσης

Στις 26 Ιουνίου 2014, η ΕΒΑ έθεσε σε διαβούλευση σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων δυνάμει της παρ. 6 του άρθρου 148, της παρ. 3 του άρθρου 150 και της παρ. 5 του άρθρου 152 του Κανονισμού 575/2013 ('CRR') αναφορικά με τη διαδοχική επέκταση της προσέγγισης εσωτερικών διαβαθμίσεων ('IRB approach') και τη μόνιμη μερική χρήση της τυποποιημένης προσέγγισης.

Η διαβούλευση ολοκληρώθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου 2014 και αναμένεται η υιοθέτηση από την ΕΒΑ του τελικού σχεδίου ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων και η υποβολή του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων