Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση / Οδηγία 2014/59/ΕΕ για την ανάκαμψη και εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων ('BRRD')

Προληπτική ρυθμιστική παρέμβαση και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων Εξυγίανση μη βιώσιμων πιστωτικών ιδρυμάτων Συστήματα εγγύησης καταθέσεων
Ευρωπαϊκοί «Ενιαίοι Μηχανισμοί» Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός ('SSM') Ενιαίος Μηχανισμός Εξυγίανσης ('SRM') και Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης ('SRF') Πρόταση Κανονισμού της Επιτροπής για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασφάλισης Καταθέσεων
Εφαρμοστέο δίκαιο ('Single Rulebook') Κανονισμός 575/2013 ('CRR') - Οδηγία 2013/36/ΕΕ ('CRD IV') Οδηγία 2014/59/ΕΕ για την ανάκαμψη και εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων ('BRRD') Οδηγία 2014/49/ΕΕ για τα συστήματα εγγύησης καταθέσεων ('DGSD')Τεχνικά πρότυπα & κατευθυντήριες γραμμές της ΕΒΑ

Ρυθμιστικά και εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα: Μετά τη λήξη της περιόδου διαβούλευσης, η ΕΒΑ υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Επιτροπή) τα τελικά σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων και τα τελικά σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων, τα οποία η Επιτροπή διαβιβάζει πάραυτα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Η Επιτροπή οφείλει εντός τριών μηνών από την παραλαβή των τελικών σχεδίων να αποφασίσει εάν θα τα εγκρίνει πλήρως, εάν θα τα εγκρίνει εν μέρει ή με τροποποιήσεις, ή εάν θα τα απορρίψει.

Σε περίπτωση που η Επιτροπή εγκρίνει τα τελικά σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων (όπως συνήθως συμβαίνει), γνωστοποιεί τη σχετική απόφαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, τα οποία μπορούν εντός τριών (3) μηνών να διατυπώσουν αντιρρήσεις επί των τελικών σχεδίων. Η περίοδος διατύπωσης αντιρρήσεων μπορεί, με πρωτοβουλία των δύο οργάνων, να επεκταθεί κατά τρεις (3) μήνες. Ωστόσο, εάν τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που υιοθετήσει η Επιτροπή είναι ίδια με αυτά που τής είχε υποβάλει η ΕΒΑ, τότε η περίοδος διατύπωσης αντιρρήσεων περιορίζεται στο έναν (1) μήνα από τη κοινοποίησή τους, με δυνατότητα ανανέωσης της προθεσμίας κατά ένα (1) μήνα, με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου και δυνατότητα πρόσθετης ανανέωσης κατά έναν (1) ακόμη μήνα. Στην περίπτωση των τελικών σχεδίων εκτελεστικών τεχνικών προτύπων, δεν απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και σε περίπτωση έγκρισής τους από την Επιτροπή θεσπίζεται ο σχετικός εκτελεστικός Κανονισμός.

Τεχνικές συμβουλές προς την Επιτροπή: Η ΕΒΑ δύναται επίσης να εκδώσει κείμενα τεχνικών συμβουλών προς την Επιτροπή βάσει των οποίων η τελευταία καθοδηγείται κατά την άσκηση της προαναφερθείσας νομοθετικής αρμοδιότητάς της.

Κατευθυντήριες γραμμές: Η ΕΒΑ εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές προς τις αρμόδιες αρχές ή τα ιδρύματα. Οι αποδέκτες των κατευθυντήριων γραμμών οφείλουν να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να συμμορφωθούν με τις διατάξεις των εν λόγω κειμένων. Αναφορικά με τις κατευθυντήριες γραμμές που απευθύνονται στις αρμόδιες αρχές, προβλέπεται η υποχρέωσή τους να επιβεβαιώσουν εντός δύο μηνών, εάν σκοπεύουν να συμμορφωθούν με τις κατευθυντήριες γραμμές ή σε διαφορετική περίπτωση να διατυπώσουν τους λόγους μη συμμόρφωσής τους.

Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζονται τα τελικά σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων και τα τελικά σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων που έχει υποβάλλει η ΕΒΑ στην Επιτροπή προς έγκριση, καθώς και οι κατευθυντήριες γραμμές και τεχνικές συμβουλές που έχει εκδώσει η ΕΒΑ.


Στις 19 Δεκέμβριου 2017, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών δημοσίευσε το τελικό σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων αναφορικά με την εφαρμογή απλουστευμένων υποχρεώσεων σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 6 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ (BRRD). Σύμφωνα με την εν λόγω διάταξη, η ΕΒΑ εντέλλεται να καταρτίσει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων προκειμένου να διευκρινίσει τα κριτήρια που εκτιμώνται, σύμφωνα με την παράγραφο 1 της ιδίας διάταξης, σε ότι αφορά τον καθορισμό απλουστευμένων υποχρεώσεων ως προς την κατάρτιση σχεδίων ανάκαμψης και εξυγίανσης από ένα ίδρυμα.

 

 Final Report - Draft Regulatory Technical Standards on simplified obligations under Article 4(6) of Directive 2014/59/EU  

Την 1η Νοεμβρίου 2017, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών απηύθυνε σύσταση προς τις αρμόδιες αρχές σε σχέση με την συμπερίληψη των επιμέρους οντοτήτων του ομίλου στο σχέδιο ανάκαμψης ομίλου. H παρούσα σύσταση αποσκοπεί να μειώσει τις περιπτώσεις όπου ζητείται η εκπόνηση πρόσθετων σχεδίων εξυγίανσης για τις επιμέρους οντότητες του ομίλου όταν, βάσει της διαδικασίας του άρθρου 8 παρ. 2 της BRRD, οι αρμόδιες αρχές κρίνουν ότι οι σχετικές πληροφορίες δεν είναι επαρκείς. Αντ’ αυτού, βάσει της παρούσας σύστασης, η τυχόν ανεπάρκεια  πληροφοριών για τις επιμέρους οντότητες του ομίλου θα πρέπει να «καλύπτεται» στο πλαίσιο του σχεδίου εξυγίανσης ομίλου.

Προς την κατεύθυνση αυτή, η μητρική επιχείρηση της Ένωσης θα πρέπει να καταρτίζει το σχέδιο ανάκαμψης ομίλου:

  • προβαίνοντας σε αναγνώριση όλων των οντοτήτων που περιλαμβάνονται στον όμιλο, σύμφωνα με την καθοδήγηση που προβλέπεται στην παρούσα σύσταση,
  • κατηγοριοποιώντας τις εν λόγω οντότητες ως: (α) οντότητες που είναι ουσιώδεις για τον όμιλο, (β) οντότητες που είναι ουσιώδεις λόγω της σημασίας τους για την οικονομία ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών, ή (γ) οντότητες που δεν θεωρούνται ουσιώδεις, και
  • προσαρμόζοντας τον βαθμό λεπτομέρειας των πληροφοριών για καθεμία από τις οντότητες του ομίλου βάσει της ως άνω κατηγοριοποίησης.

Η εφαρμογή της παρούσας σύστασης ξεκινά από την 1η Ιανουαρίου 2018, ημερομηνία κατά την οποία οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να έχουν συμμορφωθεί με το περιεχόμενο της ή να αιτιολογήσουν την άρνησή τους (“comply or explain” principle).

Recommendation on the coverage of entities in a group recovery plan

 

Στις 5 Απριλίου 2017, η EBA υιοθέτησε κατευθυντήριες γραμμές δυνάμει του άρθρου 47(6) της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ (BRRD) αναφορικά με τη μεταχείριση των μετόχων σε περιπτώσεις αναδιάρθρωσης παθητικού ή απομείωσης ή μετατροπής κεφαλαιακών μέσων.

Κατευθυντήριες γραμμές

Στις 5 Απριλίου 2017, η EBA υιοθέτησε κατευθυντήριες γραμμές δυνάμει του άρθρου 50(4) της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ (BRRD) αναφορικά με τον καθορισμό του συντελεστή μετατροπής χρέους σε μετοχικό κεφάλαιο.

Κατευθυντήριες γραμμές

Στις 5 Απριλίου 2017, η EBA υιοθέτησε κατευθυντήριες γραμμές δυνάμει του άρθρου 48(6) της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ (BRRD) αναφορικά με το αποτέλεσμα των ενεργειών της απομείωσης και της μετατροπής χρέους σε μετοχικό κεφάλαιο σε περίπτωση αναδιάρθρωσης παθητικού, καθώς και για την ερμηνεία της σχέσης μεταξύ των διατάξεων της BRRD και των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 (CRR) και της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ (CRD IV) όσον αφορά την εν λόγω θεματική.

Κατευθυντήριες γραμμές

Στις 19 Ιουλίου 2016, η ΕΒΑ υιοθέτησε κατευθυντήριες γραμμές δυνάμει του άρθρου 84(3) της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ (BRRD) αναφορικά με την παροχή από τους εμπλεκόμενους σε εξυγίανση πιστωτικού ιδρύματος φορείς εμπιστευτικών πληροφοριών σε συνοπτική ή συγκεντρωτική μορφή.

Κατευθυντήριες γραμμές

Σύμφωνα με το άρθρο 52, παρ. 13 και 14 BRRD, για την εξειδίκευση των ελάχιστων κριτηρίων στα οποία πρέπει να ανταποκρίνεται το σχέδιο αναδιοργάνωσης για να λάβει την έγκριση της αρχής εξυγίανσης, προβλέπεται η έκδοση κατευθυντηρίων γραμμών από την ΕΒΑ. Σε εφαρμογή των διατάξεων αυτών, στις 17 Δεκεμβρίου 2015, η ΕΒΑ δημοσίευσε τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές, οι οποίες περιλαμβάνουν τα κριτήρια που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από την αρμόδια αρχή και την αρχή εξυγίανσης κατά την αξιολόγηση του σχεδίου αναδιοργάνωσης.

Kατευθυντήριες γραμμές

 

 

Στις 17 Δεκεμβρίου 2015, η ΕΒΑ υιοθέτησε κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα σχέδια αναδιοργάνωσης πιστωτικών ιδρυμάτων.

Κατευθυντήριες γραμμές

Στις 8 Δεκεμβρίου 2015, η ΕΒΑ υιοθέτησε κατευθυντήριες γραμμές για την εξειδίκευση των όρων για τη χρηματοπιστωτική στήριξη ομίλου δυνάμει του άρθρου 23 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ (BRRD).

Κατευθυντήριες γραμμές

Στις 7 Ιουλίου 2015, η ΕΒΑ υιοθέτησε κατευθυντήριες γραμμές αναφορικά με την εφαρμογή των απλουστευμένων υποχρεώσεων δυνάμει του άρθρου 4(5) της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ (BRRD).

Κατευθυντήριες γραμμές

 

Σύμφωνα με το άρθρο 55 παρ. 1 της Οδηγίας, σε σχετικά κεφαλαιακά μέσα που διέπονται από το δίκαιο τρίτης χώρας (εκτός ΕΕ), τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να προβλέπουν συμβατική ρήτρα σύμφωνα με την οποία:

α) ο πιστωτής ή το μέρος της συμφωνίας που δημιουργεί την υποχρέωση αναγνωρίζει ότι η υποχρέωση μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο των εξουσιών απομείωσης και μετατροπής, και

β) συμφωνεί να δεσμεύεται από κάθε μείωση της αξίας ή του ανεξόφλητου υπόλοιπου, μετατροπή ή ακύρωση που πραγματοποιείται από την αρχή εξυγίανσης.

Από την ως άνω απαίτηση εξαιρούνται:

  • οι υποχρεώσεις που απαριθμούνται στο άρθρο 44 παρ. 2 της Οδηγίας,
  • οι καταθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 108 περ. α της Οδηγίας, και
  • οι υποχρεώσεις που θα εκδοθούν ή θα αναληφθούν προτού τεθεί σε εφαρμογή η εθνική διάταξη νόμου στην οποία ενσωματώνονται τα άρθρα της Οδηγίας σχετικά με την αναδιάρθρωση παθητικού (bail-in).
     

Σχετικές ρήτρες δεν χρειάζεται να συμπεριλαμβάνονται και στην περίπτωση που η αρχή εξυγίανσης διαπιστώσει ότι η απομείωση ή μετατροπή των εν λόγω υποχρεώσεων μπορεί να διενεργηθεί άνευ ετέρου δυνάμει:

α) του δικαίου της τρίτης χώρας που διέπει τις εν λόγω υποχρεώσεις, ή

β) σχετικής δεσμευτικής συμφωνίας που έχει συναφθεί με την εν λόγω τρίτη χώρα.

Τελικό σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων

Η Οδηγία 2014/59/ΕΕ προβλέπει ότι λαμβάνονται μέτρα εξυγίανσης και εφαρμόζονται τα εργαλεία εξυγίανσης εφόσον κριθεί ότι ίδρυμα βρίσκεται σε σημείο αφερεγγυότητας ή επαπειλούμενης αφερεγγυότητας (failing or likely to fail). Η εν λόγω διαπίστωση αποτελεί επίσης βασική προϋπόθεση για τη διενέργεια της απομείωσης ή μετατροπής των σχετικών κεφαλαιακών μέσων του ιδρύματος σύμφωνα με το άρθρο 60 της Οδηγίας. Οι αρμόδιες αρχές προβαίνουν στην εν λόγω αξιολόγηση κατά διακριτική ευχέρεια επί τη βάσει των γενικών προϋποθέσεων του άρθρου 32 παρ. 4 της Οδηγίας. Στις 26 Μαΐου 2015, η ΕΒΑ προέβη στη δημοσίευση των σχετικών κατευθυντηρίων γραμμών, με τις οποίες παρέχεται καθοδήγηση στις αρμόδιες αρχές και τις αρχές εξυγίανσης σχετικά με τα αντικειμενικά στοιχεία που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την σχετική αξιολόγηση. 

Κατευθυντήριες γραμμές      

Σύμφωνα με το άρθρο 42 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ, οι αρχές εξυγίανσης μπορούν να μεταβιβάζουν τα περιουσιακά στοιχεία, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις ενός ιδρύματος υπό εξυγίανση ή ενός μεταβατικού ιδρύματος σε μία ή περισσότερες εταιρίες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων. Για την άσκηση της εν λόγω εξουσίας, οι αρχές εξυγίανσης πρέπει να διαπιστώνουν, μεταξύ άλλων, ότι αν τα συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία ρευστοποιούνταν κατά τις συνήθεις διαδικασίες αφερεγγυότητας θα ήταν πιθανή η επέλευση δυσμενών συνεπειών σε μία ή περισσότερες χρηματοπιστωτικές αγορές. Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με την παρ. 14 του ιδίου άρθρου, προβλέπεται η κατάρτιση από την ΕΑΤ σχετικών κατευθυντηρίων γραμμών.

Στις 20 Μαΐου 2015, η ΕΑΤ δημοσίευσε κατευθυντήριες γραμμές, οι οποίες στοχεύουν στην σύγκλιση των εποπτικών και εξυγιαντικών πρακτικών κατά την εφαρμογή του άρθρου 42 BRRD. Οι σχετικές κατευθυντήριες γραμμές προβλέπουν τα στοιχεία που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τις αρχές εξυγίανσης κατά τη διενέργεια της σχετικής αξιολόγησης.

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατά την άσκηση των εργαλείων εξυγίανσης, οι αρχές εξυγίανσης μπορούν να προβλέπουν τη μεταβίβαση δραστηριοτήτων, περιουσιακών στοιχείων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του υπό εξυγίανση ιδρύματος προς άλλο ίδρυμα, μεταβατικό ίδρυμα ή προς εταιρία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων. Σύμφωνα με το άρθρο 65 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ,  στο πλαίσιο αυτό, οι αρχές εξυγίανσης μπορούν να απαιτούν από το ίδρυμα υπό εξυγίανση, ή και από άλλα μέλη του ιδίου ομίλου, να παρέχουν τις αναγκαίες υπηρεσίες και εγκαταστάσεις προκειμένου ο αποδέκτης να  είναι σε θέση να ασκήσει τις δραστηριότητες που του έχουν μεταβιβαστεί. Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 65, στις 20 Μαΐου 2015, η ΕΑΤ δημοσίευσε κατευθυντήριες γραμμές, στις οποίες προβλέπεται κατάλογος των ελάχιστων υπηρεσιών που απαιτούνται προκειμένου ο εν λόγω αποδέκτης να είναι σε θέση να λειτουργήσει την επιχείρηση που του μεταβιβάζεται, λαμβάνοντας υπόψη της ιδιαιτερότητες κάθε μεμονωμένης περίπτωσης. 

Κατευθυντήριες γραμμές

Σύμφωνα με το άρθρο 39 BRRD, οι αρχές εξυγίανσης πρέπει να εφαρμόζουν το εργαλείο πώλησης δραστηριοτήτων κατά τρόπο διαφανή και χωρίς διακρίσεις που προσδίδουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον δυνητικό αγοραστή, στοχεύοντας παράλληλα στη μέγιστη δυνατή μεγιστοποίηση της τιμής πώλησης των στοιχείων που μεταβιβάζονται. Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 14 BRRD, η ΕΑΤ δημοσίευσε κατευθυντήριες γραμμές, αναφορικά με την αξιολόγηση των περιστάσεων στις οποίες υφίσταται σημαντικός κίνδυνος για την χρηματοπιστωτική σταθερότητα και την αποτελεσματικότητα του εργαλείου πώλησης δραστηριοτήτων.

Κατευθυντήριες γραμμές

Στις 6 Μαΐου 2015, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών δημοσίευσε κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα όρια ενεργοποίησης (triggers) των μέτρων έγκαιρης παρέμβασης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 27 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ. Σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 1 της Οδηγίας, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών μπορούν να εφαρμόσουν, κατ’ ελάχιστον, τα αναφερόμενα στο εν λόγω άρθρο μέτρα έγκαιρης παρέμβασης σε ιδρύματα που, λόγω ταχείας επιδείνωσης της χρηματοοικονομικής τους κατάστασης παραβιάζουν ή ενδέχεται να παραβιάσουν στο εγγύς μέλλον τις απαιτήσεις τουΚανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 (CRR), της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ (CRD4), του Τίτλου II της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ (MiFID2) ή οποιουδήποτε από τα άρθρα 3 έως 7, 14 έως 17 και 24, 25 και 26 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 (MiFIR). Οι αρμόδιες αρχές καλούνται να αποφασίσουν την εφαρμογή μέτρων έγκαιρης παρέμβασης επί τη βάσει μιας σειράς προτεινόμενων δεικτών που, κατά κύριο λόγο, βασίζονται στα αποτελέσματα της διαδικασίας εποπτικής εξέτασης και αξιολόγησης (SREP). 

Κατευθυντήριες γραμμές

Σύμφωνα με τα άρθρα 5 επ. της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ προβλέπεται η υποχρέωση των πιστωτικών ιδρυμάτων να καταρτίζουν και να επικαιροποιούν σχέδια ανάκαμψης στα οποία παραθέτουν τα μέτρα που θα λάβουν για την αποκατάσταση της χρηματοοικονομικής τους θέσης, εφόσον χρειαστεί.Για την αξιολόγηση των σχεδίων ανάκαμψης από την αρμόδια αρχή σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 6 της Οδηγίας, προβλέπεται ότι κάθε σχέδιο ανάκαμψης πρέπει να περιλαμβάνει ένα πλαίσιο δεικτών (indicators) που προσδιορίζουν τα σημεία ενεργοποίησης των προβλεπόμενων μέτρων. Σε εφαρμογή του άρθρου 9 παρ. 2 της Οδηγίας, στις 6 Μάϊου 2015, η ΕΑΤ δημοσίευσε κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον προσδιορισμό από τα ιδρύματα των ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών των εν λόγω σχεδίων.

Κατευθυντήριες γραμμές

Στις 6 Μαρτίου 2015, η ΕΒΑ εξέδωσε κείμενα τεχνικών συμβουλών προς την Επιτροπή βάσει των οποίων η τελευταία θα ασκήσει την κατ' εξουσιοδότηση νομοθετική αρμοδιότητά της, σύμφωνα με το άρθρο 115 BRRD.Οι τεχνικές συμβουλές της ΕΒΑ αφορούν, μεταξύ άλλων  την εφαρμογή του άρθρου 44 παρ. 3 σχετικά με τις εξαιρέσεις ορισμένων υποχρεώσεων από την άσκηση εξουσιών απομείωσης ή μετατροπής στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης παθητικού.

 Τεχνικές συμβουλές σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 44 παρ. 3

Στις 6 Μαρτίου 2015, η ΕΒΑ εξέδωσε κείμενα τεχνικών συμβουλών προς την Επιτροπή βάσει των οποίων η τελευταία θα ασκήσει την κατ' εξουσιοδότηση νομοθετική αρμοδιότητά της, σύμφωνα με το άρθρο 115 BRRD. Οι τεχνικές συμβουλές της ΕΒΑ αφορούν, μεταξύ άλλων τη χορήγηση σε ίδρυμα συνολικής ή μερικής απαλλαγής εκ των υστέρων συνεισφοράς προς το ταμείο εξυγίανσης σύμφωνα με το άρθρο 104 παρ. 3 της BRRD και το άρθρο 71 παρ. 2 του Κανονισμού SRM.

Τεχνικές συμβουλές σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 104 παρ. 3

Στις 6 Μαρτίου 2015, η ΕΒΑ εξέδωσε κείμενα τεχνικών συμβουλών προς την Επιτροπή βάσει των οποίων η τελευταία θα ασκήσει την κατ' εξουσιοδότηση νομοθετική αρμοδιότητά της, σύμφωνα με το άρθρο 115 BRRD. Οι τεχνικές συμβουλές της ΕΒΑ αφορούν, μεταξύ άλλων, την εξειδίκευση των κριτηρίων για τον προσδιορισμό των στοιχείων του ορισμού των «κρίσιμων λειτουργιών» και «των βασικών επιχειρηματικών τομέων» στο άρθρο 2 της BRRD.

Τεχνικές συμβουλές σχετικά με την εξειδίκευση ορισμών του άρθρου 2

Στις 19 Δεκεμβρίου 2014, η ΕΒΑ δημοσίευσε κατευθυντήριες γραμμές αναφορικά με τον προσδιορισμό των μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση των εμποδίων στη δυνατότητα εξυγίανσης αλλά και τις περιπτώσεις στις οποίες ενδείκνυται η λήψη καθενός από αυτά σε συμφωνία με τις σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 2014/59/ΈΕ.Οι κατευθυντήριες γραμμές προβλέπουν τους όρους για την λήψη των μέτρων άρσης των εμποδίων στη δυνατότητα εξυγίανσης, εφόσον το αποτέλεσμα της αξιολόγησης (resolvability assessment) εκ μέρους των αρχών εξυγίανσης είναι αρνητικό. Προβλέπεται, περαιτέρω, η υποχρέωση των αρχών εξυγίανσης να αιτιολογούν την αναλογικότητα των εν λόγω μέτρων, λαμβάνοντας υπόψη τόσο το κόστος που ενέχει η απειλή της αφερεγγυότητας του ιδρύματος για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα όσο και τις επιπτώσεις των εν λόγω μέτρων για το ίδρυμα.

 

Κατευθυντήριες γραμμές

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 32 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ, η παροχή έκτακτης δημόσιας χρηματοοικονομικής στήριξης προς ένα ίδρυμα αποτελεί, μεταξύ άλλων, ένδειξη ότι το ίδρυμα τελεί υπό κατάσταση αφερεγγυότητας ή επαπειλούμενης αφερεγγυότητας και, ως εκ τούτου, χρήζει εξυγίανσης. Ωστόσο, εφόσον η δημόσια στήριξη λάβει τη μορφή της εισφοράς ιδίων κεφαλαίων ή αγοράς κεφαλαιακών μέσων φερέγγυου ιδρύματος και αποσκοπεί στη διόρθωση σοβαρής διαταραχής στης οικονομία ενός κράτους μέλους, τότε δεν αποτελεί ένδειξη για την λήψη μέτρων εξυγίανσης.

Στο πλαίσιο αυτό, στις 22 Σεπτεμβρίου 2014, η ΕΒΑ δημοσίευσε κατευθυντήριες γραμμές για τον προσδιορισμό των ειδών των ελέγχων και των ασκήσεων προσομοίωσης που ενδέχεται να οδηγήσουν στη λήψη μέτρων έκτακτης δημόσιας χρηματοοικονομικής στήριξης.

Κατευθυντήριες γραμμές

 

Στις 18 Ιουλίου 2014, η ΕΒΑ υιοθέτησε κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα σενάρια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο των σχεδίων ανάκαμψης.

Κατευθυντήριες γραμμές