Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση / Οδηγία 2014/59/ΕΕ για την ανάκαμψη και εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων ('BRRD')

Προληπτική ρυθμιστική παρέμβαση και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων Εξυγίανση μη βιώσιμων πιστωτικών ιδρυμάτων Συστήματα εγγύησης καταθέσεων
Ευρωπαϊκοί «Ενιαίοι Μηχανισμοί» Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός ('SSM') Ενιαίος Μηχανισμός Εξυγίανσης ('SRM') και Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης ('SRF') Πρόταση Κανονισμού της Επιτροπής για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασφάλισης Καταθέσεων
Εφαρμοστέο δίκαιο ('Single Rulebook') Κανονισμός 575/2013 ('CRR') - Οδηγία 2013/36/ΕΕ ('CRD IV') Οδηγία 2014/59/ΕΕ για την ανάκαμψη και εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων ('BRRD') Οδηγία 2014/49/ΕΕ για τα συστήματα εγγύησης καταθέσεων ('DGSD')Βασικές νομικές πράξεις


Στις 27 Δεκεμβρίου 2018, δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Οδηγία (ΕΕ) 2017/2399 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2017, για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/59/ΕΕ όσον αφορά την κατάταξη των μη εξασφαλισμένων χρεωστικών μέσων στην πτωχευτική ιεραρχία. Στόχος της Οδηγίας 2017/2399 είναι η εναρμόνιση, κατά τα προαναφερθέντα, της κατάταξης των μη εξασφαλισμένων απαιτήσεων που απορρέουν από χρεωστικά μέσα τα οποία πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) έχουν αρχική διάρκεια τουλάχιστον ένα έτος,

β) δεν ενσωματώνουν παράγωγα και δεν είναι παράγωγα, και

γ) τα σχετικά συμβατικά έγγραφα αναφέρουν ρητά τη χαμηλότερη σειρά κατάταξης.

Τα κράτη μέλη καλούνται να προσαρμόσουν τις εθνικές τους νομοθεσίες προς την εν λόγω Οδηγία μέχρι τις 29 Δεκεμβρίου 2018. Η υποχρέωση αυτή δεν δεσμεύει όσα κράτη μέλη έχουν ήδη υιοθετήσει την ανωτέρω προσέγγιση στις εθνικές τους νομοθεσίες.

 

Οδηγία (ΕΕ) 2017/2399

 

Στις 23 Ιουλίου 2015, δημοσιεύτηκε ο Νόμος υπ’ αριθ. 4335/2015 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4334/2015» (ΦΕΚ Α 87/23.07.2015) με το δεύτερο άρθρο του οποίου ενσωματώνονται οι διατάξεις της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ (BRRD).

Νόμος 4335/2015

Στις 12 Ιουνίου 2014 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Οδηγία 2014/59/ΕΕ για τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων. Η Οδηγία θεσπίζει κοινούς κανόνες και διαδικασίες για την ανάκαμψη και εξυγίανση χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων από τα κράτη μέλη και έχει χαρακτήρα ελάχιστης εναρμόνισης. Οι νέοι κανόνες τίθενται σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2015.

Οδηγία 2014/59/ΕΕ