Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

 • Δημοσίευση από την ΕΚΤ της μελέτης αναφορικά με την δημοσιοποίηση πληροφοριών για τους κινδύνους ESG από τα πιστωτικά ιδρύματα

  Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), μέσω του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (SSM), δημοσίευσε την έκθεσή της αναφορικά με την πρόοδο των πιστωτικών ιδρυμάτων στη δημοσιοποίηση πληροφοριών για τους κινδύνους ESG. Τα κυριότερα σημεία που τονίζει η ΕΚΤ είναι τα εξής: 

  • τα πιστωτικά ιδρύματα δεν συμμορφώνονται με τις προσδοκίες της ΕΚΤ αναφορικά με τη δημοσιοποίηση των πληροφοριών που σχετίζονται με τους κινδύνους ESG, 
  • παραμένουν σημαντικά κενά παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί σε σχέση με την πρώτη αξιολόγηση (2020), 
  • οι εποπτικές αρχές έχουν ενημερώσει τα πιστωτικά ιδρύματα για τις ελλείψεις που έχουν εντοπίσει και έχουν δημοσιεύσει παραδείγματα «καλών πρακτικών» 

  Η ΕΚΤ, επί τη βάση των εποπτικών της προσδοκιών όπως αυτές δημοσιεύθηκαν στον Οδηγό της ΕΚΤ το Νοέμβριο του 2020, χρησιμοποίησε δημοσίως διαθέσιμα δεδομένα της 1ης Νοεμβρίου 2021, καθώς επίσης και έγγραφα από την άσκηση αυτο-αξιολόγησης των πιστωτικών ιδρυμάτων που έλαβε χώρα το 2021. Τέλος, αναφέρεται ότι η ΕΚΤ έχει ήδη αποστείλει σχετικές επιστολές στα εποπτευόμενα ιδρύματα για να βελτιώσουν τις ελλείψεις που τους έχει επισημάνει, ενώ θα αυτό θα βοηθήσει και στην περαιτέρω συμμόρφωση με τα νέα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα της ΕΒΑ για τον Πυλώνα 3, επαναξιολογώντας την πρόοδο τους στο τέλος του 2022.  

   

  Έκθεση της ΕΚΤ 

   

 • Απόφαση (ΕΕ) 2022/368 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 18ης Φεβρουαρίου 2022 που τροποποιεί την απόφαση (ΕΕ) 2015/2218 σχετικά με τη διαδικασία εξαίρεσης μελών του προσωπικού εποπτευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων από την εφαρμογή του τεκμηρίου άσκησης ουσιώδους αντίκτυπου στο προφίλ κινδύνου των εν λόγω ιδρυμάτων (ΕΚΤ/2022/6)

  Δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η υπ’ αριθμ. 2022/368 απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) της 18ης Φεβρουαρίου 2022, με την οποία τροποποιείται η απόφαση (ΕΕ) 2015/2218 σχετικά με τη διαδικασία εξαίρεσης μελών του προσωπικού εποπτευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων από την εφαρμογή του τεκμηρίου άσκησης ουσιώδους αντίκτυπου στο προφίλ κινδύνου των εν λόγω ιδρυμάτων (ΕΚΤ/2022/6). 

  Σύμφωνα με το άρθρο 3 της ανωτέρω απόφασης, η έναρξη ισχύος της επέρχεται την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

  Απόφαση 2022/368 της ΕΚΤ

 • Δημοσίευση από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΒΑ) των τελικών εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για την επικαιροποίηση των εποπτικών αναφορών που υποβάλλουν τα πιστωτικά ιδρύματα

  Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΒΑ), δημοσίευσε το τελικό κείμενο των εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για την επικαιροποίηση του πλαισίου υποβολής των εποπτικών αναφορών των πιστωτικών ιδρυμάτων.
  Όπως είχε διευκρινιστεί και από τη μελέτη της ΕΒΑ για το κόστος συμμόρφωσης (study on the cost of compliance) κύριος στόχος της ΕΒΑ είναι, μέσω της επικαιροποίησης των ITS, να ενισχυθεί η αναλογικότητα για τα πιστωτικά ιδρύματα, ώστε το βάρος των εποπτικών αναφορών να είναι ανάλογο με το μέγεθός τους και την πολυπλοκότητά τους. Ταυτόχρονα, η ΕΒΑ εισάγει και στοχευμένες τροποποιήσεις στα υποδείγματα, προκειμένου να περιλαμβάνεται η προβλεπόμενη πληροφόρηση που έχει εισαχθεί με τις τροποποιήσεις του θεσμικού πλαισίου (τιτλοποίηση απαιτήσεων, ίδια κεφάλαια, software assets, κλπ.) παρέχοντας επιπλέον διευκρινίσεις όπου ήταν αναγκαίο.
  Τα εν λόγω ITS έχουν νομική βάση στα αρ. 415 παρ. 3α και 430 παρ. 7 του κανονισμού 575/2013, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ενώ η ημερομηνία αναφοράς για την υποβολή των αναφορών θα είναι η 31/12/2022. 

   

  Εκτελεστικά Τεχνικά Πρότυπα 

 • Διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΒΑ) αναφορικά με την επικαιροποίηση των εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για τη διενέργεια της εποπτικής συγκριτικής αξιολόγησης των εσωτερικών προσεγγίσεων (benchmarking) για τον υπολογισμό των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων για το έτος 2023

  Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΒΑ), έθεσε σε διαβούλευση το κείμενο για την επικαιροποίηση των εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για τη διενέργεια της εποπτικής συγκριτικής αξιολόγησης των εσωτερικών προσεγγίσεων (benchmarking) για τον υπολογισμό των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων για το έτος 2023.
  Αναφορικά με τον πιστωτικό κίνδυνο, τα υποδείγματα δεν φέρουν αλλαγές, ενώ ούτε και τα πεδία δεδομένων έχουν αλλαγές. Παράλληλα, παρέχονται διευκρινίσεις στις Οδηγίες του Παραρτήματος 4. Όσον αφορά τον κίνδυνο αγοράς, προτείνεται η επέκταση της συλλογής δεδομένων για τα νέα χρηματοπιστωτικά μέσα (instruments) και χαρτοφυλάκια, ενώ τέλος δεν υπάρχουν αλλαγές και στο υπόδειγμα του IFRS9.
  Τα εν λόγω ITS προβλέπονται στο άρθρο 78 της Οδηγίας 2013/36 (CRD), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Η ανωτέρω διαβούλευση θα είναι διαθέσιμη έως τις 18 Φεβρουαρίου 2022. 

   

  Κείμενο Διαβούλευσης 

 • Έκθεση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΒΑ) αναφορικά με τις γενικές απαιτήσεις ρευστότητας (liquidity measures)

  Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΒΑ), δημοσίευσε την έκθεσή της αναφορικά με τις γενικές απαιτήσεις ρευστότητας (liquidity measures), σύμφωνα με το άρθρο 509 παρ. 1 του κανονισμού 575/2013, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
  H EBA υποβάλλει την έκθεση αυτή στην Επιτροπή με την οποία εξετάζει αν ο προσδιορισμός της γενικής απαίτησης κάλυψης έναντι του κινδύνου ρευστότητας, είτε μεμονωμένα είτε σωρευτικά, είναι πιθανό να έχει ουσιαστικές αρνητικές επιπτώσεις στη δραστηριότητα και το προφίλ κινδύνου των εγκατεστημένων στην Ένωση ιδρυμάτων ή στη σταθερότητα και την ομαλή λειτουργία των χρηματοπιστωτικών αγορών ή στην οικονομία και τη σταθερότητα στην παροχή του τραπεζικού δανεισμού, με ιδιαίτερη έμφαση στη δανειοδότηση ΜΜΕ και τη χρηματοδότηση του εμπορίου, συμπεριλαμβανομένης της δανειοδότησης στο πλαίσιο επίσημων προγραμμάτων ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων.
  Σύμφωνα με τα ευρήματα της έκθεσης, τον Ιούνιο του 2021 ο δείκτης LCR ήταν στο 176%, ενώ ταυτόχρονα η ΕΒΑ εφιστά την προσοχή για τα χαμηλά κεφαλαιακά αποθέματα ρευστότητας ορισμένων ξένων νομισμάτων (foreign exchange liquidity buffers), μεταξύ των οποίων και το δολάριο ΗΠΑ. 

   

  Έκθεση της ΕΒΑ