Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

 • Έκθεση της ΕΚΤ αναφορικά με την επισκόπηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας

  Στις 24 Μαΐου 2017, η ΕΚΤ δημοσίευσε την έκθεση που εκδίδει σε εξαμηνιαία βάση αναφορικά με την επισκόπηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας (Financial Stability Review). Η εν λόγω έκθεση περιλαμβάνει πληροφορίες, μεταξύ άλλων, σχετικά με τα ακόλουθα ζητήματα:

  • τις μακροοικονομικές εξελίξεις και τις εξελίξεις στο πεδίο της χορήγησης πιστώσεων εντός της ευρωζώνης,
  • τις εξελίξεις στο πεδίο των χρηματοπιστωτικών αγορών, και
  • τις εξελίξεις αναφορικά με ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων εντός της ευρωζώνης, όπως θέματα κερδοφορίας, ρευστότητας και διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων.

  ECB Financial Stability Review

 • Έκθεση της ΤτΕ για τους επιχειρησιακούς στόχους των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων

  Στις 6 Ιουνίου 2017, η ΤτΕ δημοσίευσε την τρίτη διαδοχική έκθεση για τους επιχειρησιακούς στόχους των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων σχετικά με τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs), με ημερομηνία αναφοράς την 30η Μαρτίου 2017.

  Σκοπός της εν λόγω έκθεσης είναι η απεικόνιση, σε τριμηνιαία βάση, της εξέλιξης των επιχειρησιακών στόχων και των επιλεγμένων δεικτών απόδοσης που έχουν τεθεί από τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα αναφορικά με τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, σύμφωνα με τους στόχους που έχουν τεθεί έως το 2019.

  Έκθεση ΤτΕ

 • Σχέδιο μεθοδολογίας και σεναρίων του stress-test της ΕΒΑ για το 2018

  Στις 7 Ιουνίου 2017, η EBA έθεσε σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο της μεθοδολογίας και των μακροοικονομικών σεναρίων βάσει των οποίων θα διενεργηθεί το stress-test για το 2018 σε 49 τράπεζες, μεταξύ των οποίων δεν περιλαμβάνεται ελληνική τράπεζα. Για πρώτη φορά θα ληφθούν υπόψη και θέματα που άπτονται της λογιστικής απεικόνισης των συναλλαγών ενόψει έναρξης ισχύος του IFRS 9 την 1η Ιανουαρίου 2018.

  Η τελική μεθοδολογία θα δημοσιευθεί στις αρχές Ιανουαρίου 2018. Τα αποτελέσματα του stress-test, τα οποία θα ανακοινωθούν εντός του β’ εξαμήνου του 2018, θα χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο της διενέργειας του SREP από τις εποπτικές αρχές.

  EBA draft EU-wide stress test methodology

 • Ανακοίνωση της ΕΒΑ για τη διενέργεια transparency exercise για το έτος 2017

  Στις 25 Μαΐου 2017, η ΕΒΑ ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει τον Δεκέμβριο του 2017 στη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της άσκησης διαφάνειας (transparency exercise) για το έτος 2017 στο πλαίσιο της οποίας θα δημοσιοποιηθούν στοιχεία για περισσότερες από 130 τράπεζες της ΕΕ. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της άσκησης θα δημοσιοποιηθούν στοιχεία, βάσει των εποπτικών αναφορών (supervisory reporting) που υποβάλλουν οι τράπεζες, σχετικά με:

  • τα κεφάλαια,
  • το συντελεστή μόχλευσης,
  • τα σταθμισμένα στοιχεία του ενεργητικού,
  • τα αποτελέσματα χρήσης,
  • τον πιστωτικό κίνδυνο,
  • τους κινδύνους αγοράς,
  • τις τιτλοποιήσεις,
  • τα ανοίγματα σε κυβερνήσεις (exposures towards sovereigns), και
  • τα μη εξυπηρετούμενα και τα ρυθμισμένα ανοίγματα.

  Η άσκηση θα ξεκινήσει τον προσεχή Σεπτέμβριο, όταν η ΕΒΑ θα αποστείλει στις τράπεζες συμπληρωμένα τα υποδείγματα με στοιχεία Δεκεμβρίου 2016 και Ιουνίου 2017, προκειμένου να επικυρώσουν τα δεδομένα.

  Ανακοίνωση της EBA

 • Έκθεση του FSB περί αξιολόγησης των συστημάτων εταιρικής διακυβέρνησης για τη διευθέτηση των misconduct risks

  Στις 23 Μαΐου 2017, το FSB δημοσίευσε έκθεση, στην οποία περιγράφονται μια σειρά από πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί από διεθνείς οργανισμούς, εθνικές αρχές των μελών του, φορείς παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (π.χ. τράπεζες) και τις ενώσεις τους σχετικά με την αξιοποίηση των συστημάτων εταιρικής διακυβέρνησης για τη διευθέτηση κινδύνων που απορρέουν από παραπτώματα του ανθρώπινου δυναμικού (misconduct risks).

  Το σχέδιο δράσης του FSB για τη διευθέτηση κινδύνων που απορρέουν από παραπτώματα του ανθρώπινου δυναμικού συνίσταται στην αξιοποίηση των ακόλουθων τριών (3) κριτηρίων:

  • στην εξέταση του κατά πόσο τα παρεχόμενα κίνητρα (π.χ. σε σχέση με τις αποδοχές) έχουν επαρκή αποτελέσματα για τη μείωση των παραπτωμάτων,
  • στη βελτίωση των διεθνών προτύπων συμπεριφοράς στις αγορές σταθερού εισοδήματος, εμπορευμάτων και συναλλάγματος (fixed income, commodities and currency markets), και
  • στην αναμόρφωση των βασικών χρηματοπιστωτικών κριτηρίων αναφοράς (major financial benchmarks).

  Έκθεση του FSB