Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

 • Πλαίσιο Βασιλείας: Ολοκλήρωση τεχνικών τροποποιήσεων

  Στις 8 Νοεμβρίου 2023, η Επιτροπή της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία (BCBS) δημοσίευσε κείμενο με τις οριστικές τεχνικές τροποποιήσεις στο πλαίσιο της Βασιλείας, κατόπιν σχετικής δημόσιας διαβούλευσης.

  Οι τροποποιήσεις σχετίζονται με:
  α) την τυποποιημένη προσέγγιση για τον λειτουργικό κίνδυνο,
  β) τα πρότυπα δημοσιοποιήσεων ως προς τον κίνδυνο προσαρμογής πιστωτικής αποτίμησης (CVA risk),
  γ) την περιγραφή του υπολογισμού για τη βαθμολογία των δεικτών σχετικά με τις παγκόσμιες συστημικά σημαντικές τράπεζες (G-SIBs) και
  δ) τη χρησιμοποιούμενη ορολογία αναφορικά με το αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεμα ασφαλείας.

  Οι τεχνικές τροποποιήσεις είναι εφαρμοστέες το αργότερο εντός τριετίας από τη δημοσίευση του κειμένου.

  Ανακοίνωση BCBS

 • Τεχνική δέσμη μέτρων της ΕΒΑ για την τρίτη φάση της έκδοσης 3.3. του πλαισίου υποβολής αναφορών

  Στις 30 Οκτωβρίου 2023, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΒΑ) δημοσίευσε την τεχνική δέσμη μέτρων για την τρίτη φάση της έκδοσης 3.3. του πλαισίου της για τις υποβολές αναφορών ("phase 3 of version 3.3 of EBA reporting framework"), η οποία περιλαμβάνει τις τυπικές προδιαγραφές για τις κάτωθι θεματικές:

  - Validation rules
  - DPM v3.3 phase 3
  - EBA XBRL v3.3 phase 3 

  Τα στοιχεία της δέσμης θα χρησιμοποιηθούν αρχικά για την ad hoc συλλογή δεδομένων από τις τράπεζες στο πλαίσιο της μελέτης εκτίμησης των ποσοτικών επιπτώσεων (QIS), με ημερομηνία αναφοράς την 31η Δεκεμβρίου 2023.

  Μελλοντικά, η τεχνική δέσμη μέτρων θα χρησιμοποιηθεί επίσης στα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με τον επιτοκιακό κίνδυνο τραπεζικού χαρτοφυλακίου (IRRBB), που βρίσκονται σε στάδιο έγκρισης από την Ε. Επιτροπή (πλαίσιο υποβολής αναφορών 3.4.).

  Ανακοίνωση της ΕΒΑ

 • Δημοσίευση ΦΕΚ σχετικά με τη μεθοδολογία για τον προσδιορισμό O-SIIs, τον προσδιορισμό τους και τον καθορισμό αποθέματος ασφαλείας για το έτος 2024

  Στις 25 Οκτωβρίου 2023, δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 6141) οι κάτωθι Πράξεις της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος:

  1. 221/1/17.10.2023: «Μεθοδολογία για τον προσδιορισμό των λοιπών συστημικά σημαντικών ιδρυμάτων (Other Systemically Important Institutions - O-SII) και τον καθορισμό του τηρούμενου αποθέματος ασφαλείας O-SII», και

  2. 221/2/17.10.2023: «Προσδιορισμός των λοιπών συστημικά σημαντικών ιδρυμάτων (O-SII) για το έτος 2023 και καθορισμός του τηρούμενου αποθέματος ασφαλείας O-SII για το έτος 2024».

  ΦΕΚ Β' 6141

   

 • Η Claudia Buch νέα επικεφαλής του Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

  Στις 19 Οκτωβρίου 2023, το Συμβούλιο της Ε.Ε. αποφάσισε τον διορισμό της Claudia Buch στον ρόλο της Προέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) για πενταετή θητεία, η οποία θα ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου 2024.

  Η Claudia Buch, Αντιπρόεδρος της Κεντρικής Τράπεζας της Γερμανίας, θα αντικαταστήσει τον Andrea Enria, ο οποίος κατείχε τη θέση από τον Ιανουάριο του 2019. Η πρόταση της ΕΚΤ για τον διορισμό της Claudia Buch είχε ήδη εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 3 Οκτωβρίου 2023.

  Η ΕΚΤ είναι αρμόδια για την άμεση εποπτεία των σημαντικότερων πιστωτικών ιδρυμάτων της Ε.Ε., μέσω του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (SSM). Επί του παρόντος, 109 τράπεζες υπάγονται στην άμεση εποπτεία της ΕΚΤ.


  Δελτίο Τύπου του Συμβουλίου της Ε.Ε.

   

 • Απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την εκκίνηση του επόμενου σταδίου του ψηφιακού ευρώ

  Στις 18 Οκτωβρίου 2023, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) αποφάσισε την εκκίνηση του δεύτερου σταδίου (στάδιο προετοιμασίας), στο πλαίσιο της προόδου του έργου για το ψηφιακό ευρώ.

  Η απόφαση έρχεται ύστερα από δύο έτη που διήρκεσε η φάση διερεύνησης σχετικά με τον σχεδιασμό και τα πρότυπα διανομής του ψηφιακού ευρώ, και συνοδεύεται από σχετική έκθεση και επιστολή του κ. Fabio Panetta προς την Πρόεδρο της αρμόδιας Διαρκούς Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

  Οι κυριότερες διαπιστώσεις της ΕΚΤ αναφορικά με το ψηφιακό ευρώ συνοψίζονται ως εξής:

  • Συνιστά την εξέλιξη του κοινού νομίσματος, καθώς η Ευρώπη εισέρχεται στην ψηφιακή εποχή.
  • Ενώ δεν θα έχει υλική μορφή, θα συγκεντρώνει τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά των μετρητών, ως δημόσιο αγαθό, όταν πραγματοποιούνται πληρωμές με ψηφιακά μέσα (λ.χ. ευρέως αποδεκτό και εύχρηστο, δωρεάν για τις βασικές χρήσεις, δεν θα απαιτείται η σύνδεση στο διαδίκτυο υπό προϋποθέσεις, ασφαλές από άποψη κυβερνο-επιθέσεων και ακίνδυνο ως εκδιδόμενο από κεντρική τράπεζα).
  • Θα παρέχεται ως επιπρόσθετη επιλογή, χωρίς να αντικαθιστά τα μετρητά ή άλλα μέσα ηλεκτρονικών πληρωμών.
  • Θα αντιμετωπίσει την εξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών, ενώ θα δώσει λύση στην αδυναμία που εμφανίζει η παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα υπό συνθήκες γεωπολιτικών εντάσεων ή άλλων κρίσεων (π.χ. της πανδημίας του κορωνοϊού).

  Ως επόμενο βήμα, οι συννομοθέτες, επί τη βάσει της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο του 2023, θα κληθούν να διαμορφώσουν ένα νομοθετικό πλαίσιο αποκλειστικά για το ψηφιακό ευρώ, εξασφαλίζοντας ότι θα αποτυπώνει τα κυριότερα χαρακτηριστικά των μετρητών στον ψηφιακό κόσμο. Πιθανή απόφαση για την «κυκλοφορία» του ψηφιακού ευρώ θα ληφθεί από την ΕΚΤ, μόνο κατόπιν της υπερψήφισης της ανωτέρω νομοθεσίας από τα αρμόδια όργανα της Ε.Ε.

  Δελτίο Τύπου της ΕΚΤ