Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

 • Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος για το ύψος του ποσοστού αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος

  Στο πλαίσιο της υποχρέωσης της Τράπεζας της Ελλάδος να καθορίζει σε τριμηνιαία βάση το ύψος του ποσοστού του αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας (countercyclical capital buffer) για την Ελλάδα, στις 22 Ιουνίου 2017, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η Πράξη 119/15.06.2017 της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος με την οποία ορίζεται το ύψος του εν λόγω αποθέματος για το τρίτο τρίμηνο του 2017 στο 0%.

  ΦΕΚ Β' 2128

 • 2ο τεύχος του EU Shadow Banking Monitor του ESRB

  Στις 29 Μαΐου 2017, το ESRB δημοσίευσε το 2ο τεύχος του EU Shadow Banking Monitor, στο οποίο περιλαμβάνεται μια γενική επισκόπηση των τρεχουσών εξελίξεων αναφορικά με το «σκιώδες» τραπεζικό σύστημα της ΕΕ για τον εντοπισμό των - σχετικών με τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας - κινδύνων.

  Στο εν λόγω τεύχος επισημαίνονται, μεταξύ άλλων, οι κίνδυνοι και τα τρωτά σημεία που χρήζουν στενής παρακολούθησης από τις εποπτικές αρχές, όπως:

  • κίνδυνοι ρευστότητας και μόχλευσης που δημιουργούνται από τη διεξαγωγή συναλλαγών σε χρηματοπιστωτικά μέσα (π.χ. παράγωγα), και
  • ο υψηλός βαθμός διασυνδεσιμότητας (interconnectedness) μεταξύ των επιμέρους τομέων του χρηματοπιστωτικού συστήματος και του «σκιώδους» τραπεζικού συστήματος.

  ESRB EU Shadow Banking Monitor

 • Έκθεση της ΕΚΤ αναφορικά με την επισκόπηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας

  Στις 24 Μαΐου 2017, η ΕΚΤ δημοσίευσε την έκθεση που εκδίδει σε εξαμηνιαία βάση αναφορικά με την επισκόπηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας (Financial Stability Review). Η εν λόγω έκθεση περιλαμβάνει πληροφορίες, μεταξύ άλλων, σχετικά με τα ακόλουθα ζητήματα:

  • τις μακροοικονομικές εξελίξεις και τις εξελίξεις στο πεδίο της χορήγησης πιστώσεων εντός της ευρωζώνης,
  • τις εξελίξεις στο πεδίο των χρηματοπιστωτικών αγορών, και
  • τις εξελίξεις αναφορικά με ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων εντός της ευρωζώνης, όπως θέματα κερδοφορίας, ρευστότητας και διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων.

  ECB Financial Stability Review

 • Έκθεση της ΤτΕ για τους επιχειρησιακούς στόχους των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων

  Στις 6 Ιουνίου 2017, η ΤτΕ δημοσίευσε την τρίτη διαδοχική έκθεση για τους επιχειρησιακούς στόχους των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων σχετικά με τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs), με ημερομηνία αναφοράς την 30η Μαρτίου 2017.

  Σκοπός της εν λόγω έκθεσης είναι η απεικόνιση, σε τριμηνιαία βάση, της εξέλιξης των επιχειρησιακών στόχων και των επιλεγμένων δεικτών απόδοσης που έχουν τεθεί από τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα αναφορικά με τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, σύμφωνα με τους στόχους που έχουν τεθεί έως το 2019.

  Έκθεση ΤτΕ

 • Σχέδιο μεθοδολογίας και σεναρίων του stress-test της ΕΒΑ για το 2018

  Στις 7 Ιουνίου 2017, η EBA έθεσε σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο της μεθοδολογίας και των μακροοικονομικών σεναρίων βάσει των οποίων θα διενεργηθεί το stress-test για το 2018 σε 49 τράπεζες, μεταξύ των οποίων δεν περιλαμβάνεται ελληνική τράπεζα. Για πρώτη φορά θα ληφθούν υπόψη και θέματα που άπτονται της λογιστικής απεικόνισης των συναλλαγών ενόψει έναρξης ισχύος του IFRS 9 την 1η Ιανουαρίου 2018.

  Η τελική μεθοδολογία θα δημοσιευθεί στις αρχές Ιανουαρίου 2018. Τα αποτελέσματα του stress-test, τα οποία θα ανακοινωθούν εντός του β’ εξαμήνου του 2018, θα χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο της διενέργειας του SREP από τις εποπτικές αρχές.

  EBA draft EU-wide stress test methodology