Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

 • EBA Discussion Paper on the treatment of structural FX

  Στις 22 Ιουνίου 2017, η EBA έθεσε σε δημόσια διαβούλευση κείμενο αναφορικά με ζητήματα που άπτονται του υπολογισμού της συνολικής καθαρής θέσης των ιδρυμάτων σε συνάλλαγμα, δυνάμει του άρθρου 352(2) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 (CRR).

  Στο εν λόγω κείμενο περιγράφονται, μεταξύ άλλων, οι ρυθμιστικές και λογιστικές προεκτάσεις του συναλλαγματικού κινδύνου για τα ιδρύματα που έχουν αναλάβει θέσεις αντιστάθμισης έναντι των δυσμενών συνεπειών των συναλλαγματικών διακυμάνσεων για το δείκτη κεφαλαιακής επάρ­κειάς τους.

  Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 352(2) του CRR, οι εν λόγω θέσεις, οι οποίες πρέπει να είναι εκτός του χαρτοφυλακίου συναλλαγών και διαρθρωτικής φύσης, υπό την επιφύλαξη άδειας από τις εποπτικές αρχές, μπορούν να μην προσμετρώνται στον υπολογισμό της καθαρής ανοικτής θέσης ανά νόμι­σμα.

  Η δημόσια διαβούλευση ολοκληρώνεται στις 22 Σεπτεμβρίου 2017.

  EBA Discussion Paper

 • Δημοσίευση Πράξεων του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

  Στις 22 Ιουνίου 2017 δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ:

  • η υπ’ αριθμ. 2677/19.5.2017 Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος (ΠΔΤΕ) της ΤτΕ με θέμα: «Υποβολή αναλυτικών πιστωτικών δεδομένων και δεδομένων πιστωτικού κινδύνου σε μηνιαία βάση από τα πιστωτικά ιδρύματα στην ΤτΕ», και

  • η υπ’ αριθμ. 2678/26.5.2017 Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος (ΠΔΤΕ) της ΤτΕ με θέμα: «Υποβολή τριμηνιαίων αναλυτικών στοιχείων από τους τραπεζικούς ομίλους στην ΤτΕ για τίτλους τους οποίους διακρατούν για ίδιο λογαριασμό».

  ΦΕΚ Β' 2124

  ΦΕΚ Β' 2129

 • EBA CVA Risk Monitoring Exercise

  Στις 21 Ιουνίου 2017, η EBA ανακοίνωσε την έναρξη άσκησης για τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων σε ό,τι αφορά τον κίνδυνο CVA για το 2016, δυνάμει του άρθρου 456(2) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 (CRR). Η εν λόγω άσκηση, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 14 Σεπτεμβρίου 2017, θα βασιστεί σε στατιστικά στοιχεία με ημερομηνία αναφοράς 31 Δεκεμβρίου 2016.

  Περαιτέρω, η EBA, λόγω των συνεχών εξελίξεων επί του πλαισίου για τη διαχείριση του κινδύνου CVA σε διεθνές επίπεδο, αποφάσισε να αναστείλει τη θέσπιση κατευθυντήριων γραμμών (guidelines) για τη μεταχείριση του κινδύνου CVA στο πλαίσιο της διαδικασίας εποπτικής εξέτασης και αξιολόγησης (SREP) μέχρι νεωτέρας.

  Τέλος, δημοσίευσε έκθεση με τα βασικά αποτελέσματα της άσκησης για τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων σε ό,τι αφορά τον κίνδυνο CVA για το 2015, στην οποία συμμετείχαν 171 πιστωτικά ιδρύματα από τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ και τη Νορβηγία.

  EBA Instructions 2016 CVA Risk Monitoring Exercise

  EBA 2015 CVA Risk Monitoring Exercise Main Results

 • Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος για το ύψος του ποσοστού αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος

  Στο πλαίσιο της υποχρέωσης της Τράπεζας της Ελλάδος να καθορίζει σε τριμηνιαία βάση το ύψος του ποσοστού του αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας (countercyclical capital buffer) για την Ελλάδα, στις 22 Ιουνίου 2017, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η Πράξη 119/15.06.2017 της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος με την οποία ορίζεται το ύψος του εν λόγω αποθέματος για το τρίτο τρίμηνο του 2017 στο 0%.

  ΦΕΚ Β' 2128

 • 2ο τεύχος του EU Shadow Banking Monitor του ESRB

  Στις 29 Μαΐου 2017, το ESRB δημοσίευσε το 2ο τεύχος του EU Shadow Banking Monitor, στο οποίο περιλαμβάνεται μια γενική επισκόπηση των τρεχουσών εξελίξεων αναφορικά με το «σκιώδες» τραπεζικό σύστημα της ΕΕ για τον εντοπισμό των - σχετικών με τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας - κινδύνων.

  Στο εν λόγω τεύχος επισημαίνονται, μεταξύ άλλων, οι κίνδυνοι και τα τρωτά σημεία που χρήζουν στενής παρακολούθησης από τις εποπτικές αρχές, όπως:

  • κίνδυνοι ρευστότητας και μόχλευσης που δημιουργούνται από τη διεξαγωγή συναλλαγών σε χρηματοπιστωτικά μέσα (π.χ. παράγωγα), και
  • ο υψηλός βαθμός διασυνδεσιμότητας (interconnectedness) μεταξύ των επιμέρους τομέων του χρηματοπιστωτικού συστήματος και του «σκιώδους» τραπεζικού συστήματος.

  ESRB EU Shadow Banking Monitor