Τομείς Δραστηριότητας / Νομικά θέματα

 • Δημοσίευση της υπ’ αριθμ. 110674 ΕΞ 2020 ΥΠ για τις Λειτουργικές προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ν. 4714/2020 – «ΓΕΦΥΡΑ»

  Στις 5 Οκτωβρίου 2020 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β΄4381/2020) η υπ’ αριθμ. 110674 ΕΞ 2020 υπουργική απόφαση με τίτλο «Λειτουργικές προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας συνεισφοράς Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων με εμπράγματες εξασφαλίσεις στην κύρια κατοικία για δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις δυσμενείς συνέπειες του κορωνοϊού COVID-19 στο πλαίσιο των άρθρων 71-83 του ν. 4714/2020 (Α’ 148)».

  Πιο συγκεκριμένα, η εν λόγω απόφαση εκδόθηκε βάσει της εξουσιοδοτικής διάταξης του άρθρου 74 παρ. 2 του Ν. 4714/2020 και καθορίζει τις διαδικασίες, τις προϋποθέσεις, τις προσφερόμενες λειτουργίες και εφαρμογές και τις τεχνικές λεπτομέρειες, οι οποίες αποτελούν τις λειτουργικές προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

  ΦΕΚ Β΄4381/2020

 • Δημοσίευση της ΚΥΑ υπ' αριθμ. 104120/2020 (ΦΕΚ Β' 4095) για τη διαδικασία καταβολής της συνεισφοράς του Δημοσίου στο πλαίσιο του Προγράμματος "ΓΕΦΥΡΑ"

  Στις 23 Σεπτεμβρίου 2020 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β’ 4095/2020) η υπ’ αριθμ. 104120/2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση με τίτλο «Διαδικασία καταβολής συνεισφοράς Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων με εμπράγματες εξασφαλίσεις στην κύρια κατοικία για δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις δυσμενείς συνέπειες του κορωνοϊού COVID-19 στο πλαίσιο των άρθρων 71-83 του ν. 4714/2020 (Α’ 148)».

  Με την ως άνω ΚΥΑ εξειδικεύεται η διαδικασία του άρθρου 76 Ν. 4714/2020 ως προς τον τρόπο καταβολής της συνεισφοράς και καθορίζονται, μεταξύ άλλων, οι περιπτώσεις διακοπής χορήγησής της, καθώς και ο τρόπος ανάκτησης των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. Παράλληλα, καθορίζονται οι προϋποθέσεις καταβολής της συνεισφοράς στα επιχειρηματικά δάνεια στο πλαίσιο ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis).

   

  ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 4095)

 • Δημόσια διαβούλευση νομοσχεδίου για τις ρυθμίσεις περί επαναπροσδιορισμού εκκρεμών υποθέσεων του Ν. 3869/2010

  Την 1η Σεπτεμβρίου 2020 αναρτήθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης το σχέδιο νόμου με τίτλο «Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010 σύμφωνα με τις επιταγές του άρθρου 6 § 1 ΕΣΔΑ ως προς την εύλογη διάρκεια της πολιτικής δίκης, τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων και λοιπές διατάξεις». 

  Ειδικότερα, με το άρθρο 1 του ανωτέρω σχεδίου νόμου εισάγονται ρυθμίσεις προς την κατεύθυνση της επιτάχυνσης της εκδίκασης των εκκρεμών υποθέσεων του N. 3869/2010. Προστίθεται άρθρο 4Α στον υφιστάμενο Ν. 3869/2010 βάσει του οποίου προβλέπεται  ο επαναπροσδιορισμός των εκκρεμών υποθέσεων με την υποβολή σχετικής αίτησης υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και προθεσμίες.

  Καταληκτική ημερομηνία για τη συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση είναι η 15η Σεπτεμβρίου 2020.

   

  Δημόσια διαβούλευση νομοσχεδίου για τις ρυθμίσεις περί επαναπροσδιορισμού εκκρεμών υποθέσεων του Ν. 3869/2010

 • Δημόσια διαβούλευση για τον Κώδικα Διευθέτησης Οφειλών και Παροχής Δεύτερης Ευκαιρίας

  Στις 27 Αυγούστου 2020 αναρτήθηκε προς δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου για τον Κώδικα Διευθέτησης Οφειλών και Παροχής Δεύτερης Ευκαιρίας. Με το εν λόγω σχέδιο νόμου αναμορφώνεται το πλαίσιο αντιμετώπισης της οικονομικής αδυναμίας των οφειλετών, μέσω της προληπτικής αναδιάρθρωσης ή της συλλογικής ικανοποίησης των πιστωτών κάθε προσώπου, φυσικού ή νομικού, το οποίο αναλαμβάνει οικονομική δραστηριότητα, ανεξαρτήτως του αν η δραστηριότητα αυτή είναι επιχειρηματική ή όχι. 

  Καταληκτική ημερομηνία για τη συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση είναι η 10η Σεπτεμβρίου 2020.

   

  Δημόσια διαβούλευση για τον Κώδικα Διευθέτησης Οφειλών και Παροχής Δεύτερης Ευκαιρίας

 • Δημοσίευση του Ν. 4714/2020 (Άρθρα 71-83) - Συνεισφορά του Δημοσίου στην αποπληρωμή δανείων με εμπράγματες εξασφαλίσεις στην κύρια κατοικία για δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις δυσμενείς συνέπειες του Covid-19

  Στις 31 Ιουλίου 2020 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α’ 148) ο Ν. 4714/2020 υπό τον τίτλο «Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω των δυσμενών συνεπειών της νόσου COVID-19 και άλλες διατάξεις».

   Πιο συγκεκριμένα, με τα άρθρα 71-83 εισάγονται ρυθμίσεις για τη συνεισφορά του Δημοσίου στην αποπληρωμή δανείων με εμπράγματες εξασφαλίσεις στην κύρια κατοικία για δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις δυσμενείς συνέπειες του Covid-19.

   

  Ν. 4714/2020 (ΦΕΚ Α' 148)