Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα ανάκαμψης και εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων

 • Κατευθυντήριες γραμμές της EBA σε σχέση με τους δείκτες των σχεδίων ανάκαμψης (recovery plan indicators) στο πλαίσιο της BRRD

  Στις 9 Νοεμβρίου 2021, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA) δημοσίευσε αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές σε σχέση με τους δείκτες των σχεδίων ανάκαμψης (recovery plan indicators) βάσει του άρθρου 9 της Οδηγίας (ΕΕ) 2014/59 (BRRD).

  Οι ως άνω αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές ως στόχο έχουν να ενισχύσουν την ποιότητα των δεικτών των σχεδίων ανάκαμψης και να συμβάλλουν στην αποτελεσματική προετοιμασία των ιδρυμάτων σε περιόδους κρίσης. Ειδικότερα, οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές παρέχουν πρόσθετες οδηγίες σε σχέση με τα ακόλουθα: 

  • τη βαθμονόμηση των κατώτατων ορίων των δεικτών σχεδίων ανάκαμψης προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι επιλογές ανάκαμψης εφαρμόζονται εγκαίρως, 
  • την παρακολούθηση των δεικτών σχεδίων ανάκαμψης, 
  • την έγκαιρη γνωστοποίηση τυχόν παραβάσεων στους επόπτες, ενώ τέλος, 
  • έχουν προστεθεί τρεις νέοι δείκτες (MREL/TLAC, asset encumbrance, liquidity position) στον ελάχιστο κατάλογο ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών των σχεδίων ανάκαμψης (minimum list of qualitative and quantitative recovery plan indicators), ενώ ένας δείκτης (cost of wholesale funding) έχει αφαιρεθεί.

  Οι ως άνω κατευθυντήριες γραμμές θα αρχίσουν να εφαρμόζονται δύο μήνες μετά τη δημοσίευσή τους σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ταυτόχρονα, θα καταργηθούν οι υφιστάμενες κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον ελάχιστο κατάλογο ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών των σχεδίων ανάκαμψης.

   

  Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών

   

 • Οδηγός του SRB σε σχέση με τη δυνατότητα διαχωρισμού (separability) των πιστωτικών ιδρυμάτων για τους σκοπούς της εφαρμογής εργαλείων μεταβίβασης (transfer tools) σε περιόδους κρίσης

  Στις 26 Οκτωβρίου 2021, το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB) δημοσίευσε οδηγό σε σχέση με τη δυνατότητα διαχωρισμού (separability) των πιστωτικών ιδρυμάτων για τους σκοπούς της εφαρμογής εργαλείων μεταβίβασης εν μέρει (partial transfer tools) σε περιόδους κρίσης, η ανάλυση της οποίας συγκαταλέγεται στις Προσδοκίες του SRB για τα Πιστωτικά Ιδρύματα. Σκοπός του ανωτέρω οδηγού είναι η παροχή περισσότερων λεπτομερειών σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα πιστωτικά ιδρύματα θα πραγματοποιήσουν την ανωτέρω προσδοκία και ιδίως τον τρόπο με τον οποίο θα αποδώσουν τις σχετικές πληροφορίες και αναλύσεις, μέσω μιας έκθεσης ανάλυσης της δυνατότητας διαχωρισμού (Separability Analysis Report) και ενός εγχειριδίου για τη μεταβίβαση (transfer playbook).

  Οδηγός του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (SRB)

 • Επικαιροποιημένος οδηγός του SRB σε σχέση με την κοινοποίηση στην αρχή εξυγίανσης των περιπτώσεων υπό τις οποίες κρίνεται νομικά ή άλλως ανέφικτη η συμβατική αναγνώριση της διάσωσης με ίδια μέσα στο πλαίσιο της BRRD

  Στις 25 Οκτωβρίου 2021, το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB) δημοσίευσε επικαιροποιημένο οδηγό σε σχέση με την προσέγγιση και τις προσδοκίες του για τα πιστωτικά ιδρύματα όσον αφορά την υποχρέωση κοινοποίησης των περιπτώσεων υπό τις οποίες κρίνεται νομικά ή άλλως ανέφικτη η συμβατική αναγνώριση της διάσωσης με ίδια μέσα στις συμβάσεις που διέπονται από τη νομοθεσία τρίτης χώρας, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 55 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ (BRRD).

  Ειδικότερα, η ανωτέρω επικαιροποίηση αφορά τα ακόλουθα: 

  • επαρκείς αναφορές στην νομοθεσία του επιπέδου 2 (“Level 2 legislation”), 
  • την υποχρέωση των πιστωτικών ιδρυμάτων να υποβάλουν τυχόν σχετικές γνωστοποιήσεις τους σε μορφή XBRL, 
  • ορισμένες πρακτικές οδηγίες για τα πιστωτικά ιδρύματα όσον την αναφορά κατηγοριών υποχρεώσεων/συμβάσεων σε ευθυγράμμιση με το ΕΒΑ Reporting Framework 3.0.

   

  Οδηγός του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (SRB)

   

 • Δημοσίευση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/1751 για την εφαρμογή της BRRD όσον αφορά την κοινοποίηση της διαπίστωσης του ανέφικτου της συμπερίληψης συμβατικής αναγνώρισης των εξουσιών απομείωσης και μετατροπής

  Στις 4 Οκτωβρίου 2021, δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/1751 της Επιτροπής για τη θέσπιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για την εφαρμογή της οδηγίας 2014/59/ΕΕ (BRRD) (άρθρο 55) όσον αφορά τους ενιαίους μορφότυπους και τα υποδείγματα για τις κοινοποιήσεις της διαπίστωσης του ανέφικτου της συμπερίληψης συμβατικής αναγνώρισης των εξουσιών απομείωσης και μετατροπής. Ο εν λόγω κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.

  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/1751 της Επιτροπής

 • Δημοσίευση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2021/1527 όσον αφορά τη συμβατική αναγνώριση των εξουσιών απομείωσης και μετατροπής στο πλαίσιο της BRRD

  Στις 17 Σεπτεμβρίου 2021, δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/1527 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/59/ΕΕ (BRRD) (άρθρο 55) όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τη συμβατική αναγνώριση των εξουσιών απομείωσης και μετατροπής.

  Ειδικότερα, ο ως άνω κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός περιλαμβάνει ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα όσον αφορά τα ακόλουθα: 

  • τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα ήταν νομικά ή άλλως ανέφικτο για ένα ίδρυμα ή οντότητα να συμπεριλάβει τον συμβατικό όρο για την αναγνώριση των εξουσιών απομείωσης και μετατροπής σε ορισμένες κατηγορίες υποχρεώσεων, 
  • τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται προκειμένου η αρχή εξυγίανσης να απαιτεί να συμπεριληφθεί ο ανωτέρω συμβατικός όρος, και 
  • το εύλογο χρονικό διάστημα εντός του οποίου η αρχή εξυγίανσης απαιτεί να συμπεριληφθεί ο σχετικός συμβατικός όρος.

  Ο εν λόγω κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.

  Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/1527 της Επιτροπής