Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα ανάκαμψης και εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων

 • Διαβουλεύσεις του FSB για θέματα εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων

  Στις 30 Νοεμβρίου 2017, το (διεθνές) Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Financial Stability Board-FSB) δημοσίευσε δύο νέα κείμενα διαβούλευσης για θέματα εξυγίανσης. Τα εν λόγω κείμενα στόχο έχουν να συμπληρώσουν και να εξειδικεύσουν τις βασικές αρχές που θα πρέπει να πληρούν οι νομοθεσίες των κρατών ως προς την εξυγίανση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων οι οποίες περιλαμβάνονται στο σχετικό πρότυπο του 2011, όπως αυτό ισχύει. Σχετικώς επισημαίνεται ότι στις εργασίες του FSB, πλην των επιμέρους κρατών, μετέχουν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ως εκ τούτου, παρόλο που οι κατευθύνσεις και τα πρότυπα του FSB στερούνται άμεσης νομικής δεσμευτικότητας, παραμένουν σημαντικά γιατί επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό το περιεχόμενο της συναφούς ευρωπαϊκής νομοθεσίας

   Principles on Bail-in Execution-Consultative Document

  Funding Strategy Elements of an Implementable Resolution Plan-Consultative Document

   

   

 • 6th SRB-Industry Dialogue

  Στις 21 Νοεμβρίου 2017, έλαβε χώρα ο έκτος διάλογος του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (SRB) με εκπροσώπους του ευρωπαϊκού τραπεζικού κλάδου. Στην εν λόγω συνάντηση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της Γενικής Γραμματείας της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.

  Οι παρουσιάσεις των μελών του SRB ανέλυσαν τα ακόλουθα επίκαιρα θέματα:

  1. τον προγραμματισμό του resolution planning για το έτος 2018,
  2. την πρόοδο που έχει σημειωθεί σχετικά με το MREL,
  3. τον προσδιορισμό των κρίσιμων λειτουργιών για τους σκοπούς της εξυγίανσης,
  4. την τελική μεθοδολογία για τον υπολογισμό των εισφορών στα πιστωτικά ιδρύματα για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών του SRB.

   

  Τα αρχεία των ως άνω παρουσιάσεων είναι διαθέσιμα στον ακόλουθο ηλεκτρονικό σύνδεσμο: https://srb.europa.eu/en/node/431

 • Υιοθέτηση από το Συμβούλιο της πρότασης Οδηγίας για την τροποποίηση της BRRD σε σχέση με την κατάταξη των απαιτήσεων στην πτωχευτική ιεραρχία

  Στις 13 Νοεμβρίου 2017, το Συμβούλιο ολοκλήρωσε τις εργασίες του επί της πρότασης Οδηγίας για την τροποποίηση της BRRD όσον αφορά την κατάταξη των μη εξασφαλισμένων χρεωστικών μέσων στην πτωχευτική ιεραρχία (COM(2016) 853 final), δημοσιεύοντας στην ιστοσελίδα του το τελικό κείμενο συμβιβασμού (final compromise text) επί των προτεινόμενων διατάξεων. Για την τυπική ολοκλήρωση της νομοθετικής διαδικασίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, παραμένει ακόμη σε εκκρεμότητα η συνεδρίαση της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί του τελικού κειμένου της Οδηγίας, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 11 Δεκεμβρίου 2017. Εφόσον το κείμενο της Οδηγίας εγκριθεί και από την Ολομέλεια του Κοινοβουλίου θα επακολουθήσει η θέση σε ισχύ της νέας Οδηγίας με τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  Council Final Compromise Text

   

 • Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του ενωσιακού πλαισίου για την αντιμετώπιση κρίσεων στον χρηματοπιστωτικό τομέα (BRRD,SRMR,CRR,CRDIV)

  Σύμφωνα με τα άρθρα 127 παρ. 4 και 282 παρ.5 της ΣΛΕΕ, η ΕΚΤ καλείται να γνωμοδοτήσει επί του συνόλου των ενωσιακών και εθνικών σχεδίων νομικών πράξεων σε τομείς που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της. Οι σχετικές γνώμες δεν είναι μεν δεσμευτικές, επηρεάζουν όμως σημαντικά τη νομοθετική διαδικασία δεδομένου ότι συχνά λαμβάνονται υπόψη από τόσο από τον Ευρωπαίο όσο και από τον Έλληνα νομοθέτη κατά την επεξεργασία των σχετικών σχεδίων νομικών πράξεων.

   Στις 10 Νοεμβρίου 2017, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (εφεξής ΕΚΤ) δημοσίευσε γνώμες αναφορικά με τις προτάσεις τροποποίησης, αφενός, του ενωσιακού πλαισίου για την κεφαλαιακή επάρκεια (CRR, CRD IV) και, αφετέρου, του πλαισίου για τη διαχείριση τραπεζικών κρίσεων (BRRD, SRMR σε συνδυασμό με CRR και CRDIV). H γνώμη αναφορικά με το πλαίσιο διαχείρισης τραπεζικών κρίσεων αναδεικνύει αρκετά σημεία των αρχικών προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επί των οποίων η ΕΚΤ εκφράζει σημαντικές παρατηρήσεις.

   

  Opinion of the European Central Bank of 8 November 2017 on revisions to the Union crisis management framework (CON/2017/47) 

 • Σύσταση της ΕΒΑ αναφορικά με την συμπερίληψη των επιμέρους οντοτήτων του ομίλου στα σχέδια ανάκαμψης ομίλου

  Την 1η Νοεμβρίου 2017, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών απηύθυνε σύσταση προς τις αρμόδιες αρχές σε σχέση με την συμπερίληψη των επιμέρους οντοτήτων του ομίλου στο σχέδιο ανάκαμψης ομίλου. H παρούσα σύσταση αποσκοπεί να μειώσει τις περιπτώσεις όπου ζητείται η εκπόνηση πρόσθετων σχεδίων εξυγίανσης για τις επιμέρους οντότητες του ομίλου όταν, βάσει της διαδικασίας του άρθρου 8 παρ. 2 της BRRD, οι αρμόδιες αρχές κρίνουν ότι οι σχετικές πληροφορίες δεν είναι επαρκείς. Αντ’ αυτού, βάσει της παρούσας σύστασης, η τυχόν ανεπάρκεια  πληροφοριών για τις επιμέρους οντότητες του ομίλου θα πρέπει να «καλύπτεται» στο πλαίσιο του σχεδίου εξυγίανσης ομίλου.

  Προς την κατεύθυνση αυτή, η μητρική επιχείρηση της Ένωσης θα πρέπει να καταρτίζει το σχέδιο ανάκαμψης ομίλου:

  • προβαίνοντας σε αναγνώριση όλων των οντοτήτων που περιλαμβάνονται στον όμιλο, σύμφωνα με την καθοδήγηση που προβλέπεται στην παρούσα σύσταση,
  • κατηγοριοποιώντας τις εν λόγω οντότητες ως: (α) οντότητες που είναι ουσιώδεις για τον όμιλο, (β) οντότητες που είναι ουσιώδεις λόγω της σημασίας τους για την οικονομία ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών, ή (γ) οντότητες που δεν θεωρούνται ουσιώδεις, και
  • προσαρμόζοντας τον βαθμό λεπτομέρειας των πληροφοριών για καθεμία από τις οντότητες του ομίλου βάσει της ως άνω κατηγοριοποίησης.

  Η εφαρμογή της παρούσας σύστασης ξεκινά από την 1η Ιανουαρίου 2018, ημερομηνία κατά την οποία οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να έχουν συμμορφωθεί με το περιεχόμενο της ή να αιτιολογήσουν την άρνησή τους (“comply or explain” principle).

  Recommendation on the coverage of entities in a group recovery plan