Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Απάτη στα μέσα και συστήματα πληρωμών


Η πρόληψη και αντιμετώπιση της απάτης στα μέσα και συστήματα πληρωμών επιβάλει την ανάγκη ενισχυμένης συνεργασίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Η αποτελεσματικότητα, το μειωμένο κόστος χρήσης και η συνεχώς αυξανόμενη χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής και μετρητών πρέπει να συνδυάζεται με την ασφάλεια χρήσης αυτών. Στην παρούσα ενότητα παρέχονται πληροφορίες για τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται στην συγκεκριμένη θεματική, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε αμιγώς εθνικό επίπεδο.

 • Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής («ΠΕΕ») της ΤτΕ για την αναφορά μειζόνων λειτουργικών συμβάντων ή/και συμβάντων ασφαλείας από παρόχους υπηρεσιών πληρωμών στο πλαίσιο του Νόμου 4537/2018 (‘PSD 2’)

  Στις 10 Μαΐου 2019, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 1597) η υπ’ αριθμ. 157/3/02-04-2019 ΠΕΕ της ΤτΕ για την αναφορά μειζόνων λειτουργικών συμβάντων ή/και συμβάντων ασφαλείας από παρόχους υπηρεσιών πληρωμών (π.χ. πιστωτικά ιδρύματα) στο πλαίσιο του Νόμου 4537/2018 (‘PSD 2’).

  Με την εν λόγω ΠΕΕ υιοθετούνται οι σχετικές κατευθυντήριες γραμμές  που έχει εκδόσει, ήδη από τις 27 Ιουλίου 2017, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (‘EBA’) στο πλαίσιο εξειδίκευσης του άρθρου 96(3) της PSD 2.

  Η Διεύθυνση Επιθεώρησης Εποπτευόμενων Εταιρειών της ΤτΕ εξουσιοδοτείται να παρέχει οδηγίες και διευκρινίσεις για την εφαρμογή της ΠΕΕ, ενώ στο Παράρτημα Ι αυτής περιλαμβάνονται τα υποδείγματα για την υποβολή των - σχετικών με την εν λόγω θεματική – αναφορών από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών προς την ΤτΕ.

  ΦΕΚ Β’ 1597/10.5.2019

 • Σχέδιο Νόμου «Κύρωση της Συμφωνίας Έδρας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA)»

  Στις 10 Μαΐου 2019, κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων το σχέδιο Νόμου «Κύρωση της Συμφωνίας Έδρας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA)».

  Σχέδιο Νόμου

 • Δελτίο τύπου της “Europol”

  Στις 8 Μαΐου 2019, η “Europol” εξέδωσε δελτίο τύπου αναφορικά με τη σύλληψη των δυο (2) ύποπτων διαχειριστών της ιστοσελίδας “DeepDotWeb”.

  Στους 2 ύποπτους διαχειριστές της εν λόγω ιστοσελίδας, οι οποίοι είναι υπήκοοι του Ισραήλ, έχει ασκηθεί δίωξη από τις εθνικές δικαστικές αρχές των ΗΠΑ για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η οποία αφορά την λήψη χρηματικών ποσών για την πώληση ναρκωτικών και άλλων παράνομων αγαθών μέσω της ως άνω ιστοσελίδας.

  Δελτίο Τύπου Europol

 • Οδηγία (ΕΕ) 2019/713 «για την καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας που αφορούν τα μέσα πληρωμών πλην των μετρητών»

  Στις 10 Μαΐου 2019, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ η Οδηγία (ΕΕ) 2019/713 «για την καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας που αφορούν τα μέσα πληρωμών πλην των μετρητών».

  Η εν λόγω Οδηγία περιλαμβάνει (μεταξύ άλλων):

  εναρμονισμένους ορισμούς για τα διαδικτυακά αδικήματα, όπως το “phishing”,

  εναρμονισμένους κανόνες για την επιβολή κυρώσεων σε φυσικά πρόσωπα,

  ζητήματα διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ των εθνικών αρμόδιων αρχών για την καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας που αφορούν τα μέσα πληρωμών πλην των μετρητών.

  Σύμφωνα με το άρθρο 20, τα κράτη μέλη της ΕΕ θα πρέπει να ενσωματώσουν τις διατάξεις της εν λόγω Οδηγίας στην εθνική τους έννομη τάξη το αργότερο έως τις 31 Μαΐου 2021.

  Οδηγία (ΕΕ) 2019/713

 • Τεχνικές συμβουλές της Μικτής Επιτροπής (“Joint Committee”) των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (‘ESAs’) για τη διαχείριση του κινδύνου ‘ICT’ και την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο (“cybersecurity”)

  Στις 10 Απριλίου 2019, η Μικτή Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών δημοσίευσε δυο (2) τεχνικές συμβουλές (“technical advice”) για τη διαχείριση του κινδύνου ‘ICT’ και την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, οι οποίες απευθύνονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

  Τεχνικές Συμβουλές Μικτής Επιτροπής