Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

 • Δημοσίευση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) των αποτελεσμάτων της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων για τους κλιματικούς κινδύνους (climate stress test)

  Η ΕΚΤ, στο πλαίσιο του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού, δημοσίευσε τα αποτελέσματα της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων για τους κλιματικούς κινδύνους (climate stress test). Τα αποτελέσματα συνοδεύονται από απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις (FAQs).
  Σύμφωνα με την ΕΚΤ, η πλειονότητα των τραπεζών δεν έχει ακόμη πλήρως ενσωματώσει τους κλιματικούς κινδύνους στο πλαίσιο της διενέργειας ασκήσεων προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων και τα εσωτερικά τους μοντέλα, κάτι που οι εποπτικές αρχές αναμένουν να συμβεί στο βραχυπρόθεσμο – μεσοπρόθεσμο χρονικό διάστημα. Ειδικότερα, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι περισσότερες τράπεζες δεν περιλαμβάνουν τους κλιματικούς κινδύνους στα υποδείγματα πιστωτικού κινδύνου τους και μόλις το 20% συνυπολογίζει τους κλιματικούς κινδύνους ως μεταβλητή κατά τη χορήγηση δανείων. Παράλληλα, οι τράπεζες θα πρέπει να βελτιώσουν την ποιότητα των δεδομένων που λαμβάνουν από τους πελάτες τους αναφορικά με τα σχέδια μετάβασής τους σε μια πιο βιώσιμη οικονομία.
  Τα αποτελέσματα της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων σε σχέση με τους κλιματικούς κινδύνους θα παράσχουν ποιοτικά δεδομένα στη διαδικασία εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP). Αυτό σημαίνει ότι τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να έχουν έμμεση επίδραση στις κεφαλαιακές απαιτήσεις του Πυλώνα 2 μέσω της βαθμολογίας SREP. Ωστόσο, σύμφωνα με το δελτίο τύπου της ΕΚΤ, δεν θα υπάρξουν άμεσες επιπτώσεις στο κεφάλαιο των πιστωτικών ιδρυμάτων μέσω των κατευθύνσεων του Πυλώνα 2 το 2022. 

   

  Climate Stress Test results

 • Γνώμη της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΒΑ) αναφορικά με την αναθεώρηση του πλαισίου μακροπροληπτικής εποπτείας

  Στις 16 Μαΐου 2022, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΒΑ) δημοσίευσε τη μελέτη της αναφορικά με την αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο οι αρμόδιες αρχές για την προληπτική εποπτεία και την προστασία του καταναλωτή εποπτεύουν τη διαχείριση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) από τα πιστωτικά ιδρύματα και κατά πόσο εφαρμόζουν τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές που έχει εκδώσει η ΕΒΑ. Από την μελέτη της ΕΒΑ δεν προκύπτουν σημαντικές ανησυχίες αναφορικά με τις ακολουθούμενες εποπτικές πρακτικές ωστόσο παρέχονται ορισμένες γενικές συστάσεις προς την ΕΒΑ ώστε να ενσωματώσει ορισμένες βέλτιστες πρακτικές (best practices) όταν γίνει η αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών. 

   

  Γνώμη της ΕΒΑ 

 • Μελέτη της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΒΑ) για την αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο εποπτεύονται οι πρακτικές διαχείρισης των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων από τα πιστωτικά ιδρύματα

  Στις 16 Μαΐου 2022, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΒΑ) δημοσίευσε μελέτη αναφορικά με την αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο οι αρμόδιες αρχές για την προληπτική εποπτεία και την προστασία του καταναλωτή εποπτεύουν τη διαχείριση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) από τα πιστωτικά ιδρύματα, αλλά και κατά πόσο εφαρμόζουν τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές που έχει εκδώσει η ΕΒΑ. Παρά το γεγονός ότι από τη μελέτη δεν προκύπτουν σημαντικοί προβληματισμοί αναφορικά με τις ακολουθούμενες εποπτικές πρακτικές, αναμένεται, ωστόσο, η ΕΒΑ να ενσωματώσει ορισμένες βέλτιστες πρακτικές (best practices), οι οποίες παρατηρούνται σε κράτη μέλη που έχουν υψηλότερα επίπεδα ΜΕΑ, κατά την αναθεώρηση των κατευθυντηρίων γραμμών, όποτε αυτή πραγματοποιηθεί. 

   

  Γνώμη της ΕΒΑ 

 • Διαβούλευση της ΕΒΑ αναφορικά με την τυποποιημένη πληροφόρηση που παρέχεται στους αγοραστές για τις δευτερογενείς αγορές Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (ΜΕΔ)

  Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΒΑ) έθεσε σε διαβούλευση το προσχέδιο των εκτελεστικών τεχνικών προτύπων (ITS) με τα οποία εξειδικεύεται και τυποποιείται η παρεχόμενη πληροφόρηση από τους πωλητές προς τους αγοραστές, στις δευτερογενείς αγορές των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (ΜΕΔ). Σκοπός των εν λόγω ITS είναι η τυποποίηση της παρεχόμενης πληροφόρησης, ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της δευτερογενούς αγοράς των ΜΕΔ. Νομική βάση για την έκδοση των εν λόγω ITS είναι το άρθρο 16 παρ. 1 της Οδηγίας 2021/2167, ενώ η οριστικοποίησή τους αναμένεται μέχρι το τέλος του 2022. 

   

  Προσχέδιο Εκτελεστικών Τεχνικών Προτύπων 

 • Δημοσίευση από την ΕΒΑ εγγράφου προς συζήτηση (discussion paper) αναφορικά με τον ρόλο των περιβαλλοντικών κινδύνων στο πλαίσιο της προληπτικής εποπτείας για τα πιστωτικά ιδρύματα και τις επιχειρήσεις επενδύσεων

  Στις 2 Μαΐου 2022, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών δημοσίευσε έγγραφο προς συζήτηση (discussion paper) αναφορικά με τον ρόλο των περιβαλλοντικών κινδύνων στο πλαίσιο της προληπτικής εποπτείας, τόσο για τα πιστωτικά ιδρύματα όσο και για τις επιχειρήσεις επενδύσεων.
  Με το εν λόγω έγγραφο η ΕΒΑ διερευνά τις δυνατότητες και τον τρόπο ενσωμάτωσης των περιβαλλοντικών κινδύνων στις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας που προβλέπονται από τον Πυλώνα 1 (ελάχιστα ίδια κεφάλαια). Ταυτόχρονα, προτείνεται η συλλογή των αναγκαίων ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων για τους περιβαλλοντικούς κινδύνους και η υιοθέτηση μιας forward looking προσέγγισης για την προληπτική εποπτεία των κινδύνων αυτών.
  Τέλος, επισημαίνεται ότι παρά το γεγονός ότι η βασική προτεραιότητα της ΕΒΑ είναι η αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών κινδύνων στο πλαίσιο του Πυλώνα 1, γίνεται αναφορά στην αναγκαιότητα για υιοθέτηση μιας ολιστικής προσέγγισης που θα περιλαμβάνει την ένταξη των περιβαλλοντικών κινδύνων τόσο στο μακροπροληπτικό πλαίσιο (χρήση κατάλληλων buffers) και τη λογιστική αποτύπωσή τους, όσο και στο γενικότερο πλαίσιο εποπτείας (Πυλώνας 2, διαχείριση κινδύνων, διαφάνεια, κ.λπ).
  Η διαβούλευση της ΕΒΑ θα είναι σε ισχύ έως τις 2 Αυγούστου 2022.  

   

  EBA Discussion Paper