Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

 • ECB Supervisory Banking Statistics - 1st Quarter 2017

  Στο πλαίσιο λειτουργίας του SSM, η ΕΚΤ δημοσίευσε στις 21 Ιουλίου 2017 έκθεση με στατιστικά στοιχεία για τα εποπτευόμενα από αυτήν πιστωτικά ιδρύματα για το α’ τρίμηνο του 2017. Η εν λόγω έκθεση είναι διαρθρωμένη στις ακόλουθες έξι (6) ενότητες:

  • Γενικά στατιστικά στοιχεία,
  • Διάρθρωση ισολογισμού και κερδοφορία,
  • Κεφαλαιακή επάρκεια, μόχλευση και ποιότητα στοιχείων ενεργητικού,
  • Χρηματοδότηση,
  • Ρευστότητα, και
  • Ποιότητα στατιστικών στοιχείων.

  Έκθεση της ΕΚΤ

 • Αναθεωρημένη Απόφαση της ΕΒΑ για τη χρήση αυτόκλητων πιστοληπτικών αξιολογήσεων στο πλαίσιο του CRR

  Σύμφωνα με το άρθρο 138 του Κανονισμού 575/2013 (CRR), στο πλαίσιο υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων, τα ιδρύματα μπορούν να χρησιμοποιούν πιστοληπτικές αξιολογήσεις που πραγματοποιήθηκαν κατόπιν παραγγελίας (solicited credit assessments) σε Εξωτερικό Οργανισμό Πιστοληπτικής Αξιολόγησης (ECAI). Επίσης, τα ιδρύματα μπορούν να χρησιμοποιούν αυτόκλητες πιστοληπτικές αξιολογήσεις (unsolicited credit assessments), εφόσον η ΕΒΑ επιβεβαιώσει ότι οι εν λόγω πιστοληπτικές αξιολογήσεις δεν διαφέρουν σε ποιότητα από αξιολογήσεις που πραγματοποιήθηκαν κατόπιν παραγγελίας.

  Στις 18 Ιουλίου 2017, η ΕΒΑ προέβη στην αναθεώρηση της ισχύουσας Απόφασης, και δημοσίευσε έκθεση που συνοδεύει την εν λόγω Απόφαση,  στην οποία επισημαίνεται επιβεβαιώνει ότι η ποιότητα των αυτόκλητων πιστοληπτικών αξιολογήσεων των ECAIs δεν διαφέρει σε ποιότητα από τις κατόπιν παραγγελίας πιστοληπτικές αξιολογήσεις.

  Απόφαση EBA

  Έκθεση EBA

 • Έκθεση του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για το «σκιώδες τραπεζικό σύστημα»

  Στις 3 Ιουλίου 2017 το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (FSB), κατόπιν αιτήματος που έλαβε από την «Ομάδα του 20» (G-20), δημοσίευσε έκθεση αξιολόγησης της εξέλιξης των δραστηριοτήτων του «σκιώδους τραπεζικού συστήματος» (shadow banking system) και των κινδύνων που ελλοχεύουν για το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα, μετά την εκδήλωση της πρόσφατης (2007-2009) διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης.

  Στην εν λόγω έκθεση γίνεται, επίσης, αποτίμηση του βαθμού επάρκειας των μέτρων πολιτικής που ελήφθησαν σε διεθνές επίπεδο για τη διευθέτηση των κινδύνων που απορρέουν από τις δραστηριότητες του «σκιώδους τραπεζικού συστήματος», προκειμένου να διασφαλιστεί η σταθερότητα του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος.

  Η έκθεση αυτή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι πτυχές της «σκιώδους τραπεζικής» που συνέβαλαν, μεταξύ άλλων, στην εκδήλωση της πρόσφατης (2007-2009) διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης έχουν μειωθεί σε σημαντικό βαθμό και δεν αποτελούν πλέον κίνδυνο για τη σταθερότητα του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος.

  Έκθεση του FSB

 • ΠΔΤΕ σχετικά με την υποβολή στην Τράπεζα της Ελλάδος περιοδικών καταστάσεων μεγάλων οφειλετών για στατιστικούς λόγους

  Στις 4 Ιουλίου 2017 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος (ΠΔΤΕ) με θέμα: «Υποβολή στην Τράπεζα της Ελλάδος περιοδικών καταστάσεων μεγάλων οφειλετών για στατιστικούς λόγους-Αντικατάσταση της ΠΔΤΕ 2675/19.12.2016».

  ΦΕΚ Β' 2265

 • Έκθεση του FSB για τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων των “fintech” εταιρειών στη σταθερότητα του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος

  Στις 27 Ιουνίου 2017 το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (FSB) δημοσίευσε έκθεση, στην οποία αναλύονται οι πιθανές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων των “fintech” εταιρειών στη σταθερότητα του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος.

  Μέσω της εν λόγω έκθεσης αναδεικνύονται με σειρά από εποπτικής και ρυθμιστικής φύσεως ζητήματα που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν από τις αρμόδιες προς τούτο αρχές, όπως:

  • η διαχείριση των λειτουργικών κινδύνων από τρίτους φορείς παροχής υπηρεσιών (third-party service providers),
  • η άμβλυνση των επιπτώσεων των cyber risks, και
  • η συστηματική παρακολούθηση των κινδύνων που ενδέχεται να ανακύψουν σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα για το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα από πιθανή αύξηση των δραστηριοτήτων των “fintech” εταιρειών.

  Έκθεση του FSB