Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα ανάκαμψης και εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων

 • Οδηγία (ΕΕ) 2017/2399 για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/59/ΕΕ όσον αφορά την κατάταξη των μη εξασφαλισμένων χρεωστικών μέσων στην πτωχευτική ιεραρχία

  Στις 27 Δεκεμβρίου 2018, δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Οδηγία (ΕΕ) 2017/2399 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2017, για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/59/ΕΕ όσον αφορά την κατάταξη των μη εξασφαλισμένων χρεωστικών μέσων στην πτωχευτική ιεραρχία. Στόχος της Οδηγίας 2017/2399 είναι η εναρμόνιση της κατάταξης των μη εξασφαλισμένων απαιτήσεων που απορρέουν από χρεωστικά μέσα τα οποία πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  α) έχουν αρχική διάρκεια τουλάχιστον ένα έτος,

  β) δεν ενσωματώνουν παράγωγα και δεν είναι παράγωγα, και

  γ) τα σχετικά συμβατικά έγγραφα αναφέρουν ρητά τη χαμηλότερη σειρά κατάταξης.

  Τα κράτη μέλη καλούνται να προσαρμόσουν τις εθνικές τους νομοθεσίες προς την εν λόγω Οδηγία μέχρι τις 29 Δεκεμβρίου 2018. Η υποχρέωση αυτή δεν δεσμεύει όσα κράτη μέλη έχουν ήδη υιοθετήσει την ανωτέρω προσέγγιση στις εθνικές τους νομοθεσίες.

   

  Οδηγία (ΕΕ) 2017/2399

   

 • Ανακοίνωση της ετήσιας πολιτικής του SRB αναφορικά με το MREL

  Στις 20 Δεκεμβρίου 2017, το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB) δημοσίευσε την πολιτική που αναμένεται να ακολουθήσει αναφορικά με το MREL για το έτος 2017 και προσεχώς. Το εν λόγω έγγραφο πολιτικής θα αποτελέσει τη βάση για την υιοθέτηση δεσμευτικών στόχων ως προς το MREL στις τράπεζες που βρίσκονται υπό το πεδίο ευθύνης του SRB. Συναφώς, τα σημαντικότερα μηνύματα που αναδεικνύονται δυνάμει του εν λόγω εγγράφου είναι τα ακόλουθα:

  (α) Για το 2017, δεσμευτικοί στόχοι θα τεθούν για την πλειοψηφία των μεγαλύτερων και πλέον πολύπλοκων τραπεζικών ομίλων, ενώ για τις λοιπές τράπεζες οι σχετικοί στόχοι θα συνεχίσουν να έχουν μη δεσμευτικό/πληροφοριακό χαρακτήρα.

  (β) Οι νέοι στόχοι για το MREL θα διαφέρουν ανά τράπεζα ως προς τη συνιστώσα του ποσού ανακεφαλαιοποίησης (recapitalization amount).

  (γ) Για ιδρύματα που χαρακτηρίζονται συστημικώς σημαντικά (Other Systemically Important Institutions-O-SIIs) προβλέπεται ότι ένα ελάχιστο ποσοστό του MREL θα πρέπει να αποτελείται από υποχρεώσεις μειωμένης εξασφάλισης (subordination benchmark).

  (δ) Σε κάθε τράπεζα θα δοθεί ειδική προθεσμία για το «χτίσιμο» του MREL μέγιστης διάρκειας μέχρι τέσσερα (4) έτη (bank-specific transition periods).

   

  Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities (MREL)-SRB Policy for 2017 and Next Steps

   

 • Kατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2361 της Επιτροπής σχετικά με το οριστικό σύστημα των εισφορών για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης

  Στις 19 Δεκεμβρίου 2017 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2361 της Επιτροπής της 14ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με το οριστικό σύστημα των εισφορών για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης. Ο νέος Κανονισμός θα ξεκινήσει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταργώντας παράλληλα τον ισχύοντα κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1310/2014.

  Το προβλεπόμενο σύστημα υπολογισμού προβλέπει την καταβολή εισφορών όχι μόνο από τις σημαντικές οντότητες, αλλά από όλες τις οντότητες της Ευρωζώνης.

  Kατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2361

 • Τελικό σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων για την εφαρμογή απλουστευμένων υποχρεώσεων σύμφωνα με το άρθρο 4(6) της BRRD

  Στις 19 Δεκέμβριου 2017, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών δημοσίευσε το τελικό σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων αναφορικά με την εφαρμογή απλουστευμένων υποχρεώσεων σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 6 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ (BRRD). Σύμφωνα με την εν λόγω διάταξη, η ΕΒΑ εντέλλεται να καταρτίσει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων προκειμένου να διευκρινίσει τα κριτήρια που εκτιμώνται, σύμφωνα με την παράγραφο 1 της ιδίας διάταξης, σε ότι αφορά τον καθορισμό απλουστευμένων υποχρεώσεων ως προς την κατάρτιση σχεδίων ανάκαμψης και εξυγίανσης από ένα ίδρυμα.

   

   Final Report - Draft Regulatory Technical Standards on simplified obligations under Article 4(6) of Directive 2014/59/EU  

 • Σχεδιασμός εργασιών του SRB για τα έτη 2018-2020

  Στις 4 Δεκεμβρίου 2017, το SRB δημοσίευσε το πρόγραμμα εργασιών του για τα έτη 2018 έως 2020. Η παρούσα δημοσίευση υιοθετεί για πρώτη ένα χρονικό ορίζοντα τριετίας ως προς τον σχεδιασμό των εργασιών του SRB, περιλαμβάνοντας περαιτέρω και μια λεπτομερή αναφορά στις εργασίες του έτους 2018.

   SRB Multi-annual planning and work programme 2018