Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

 • Εκθέσεις της EBA για τα σχέδια χρηματοδότησης και την επιβάρυνση του ενεργητικού των τραπεζών

  Στις 31 Ιουλίου 2017, η EBA δημοσίευσε δυο (2) εκθέσεις, εκ των οποίων η πρώτη αφορά τα σχέδια χρηματοδότησης (funding plans) και η δεύτερη την επιβάρυνση του ενεργητικού (asset encumbrance) των τραπεζών που λειτουργούν εντός της ΕΕ.

  Οι εκθέσεις αποσκοπούν στην παροχή πληροφοριών στις εποπτικές αρχές για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας των κύριων πηγών χρηματοδότησης των τραπεζών. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης δείχνουν ότι οι τράπεζες σκοπεύουν να αυξήσουν το δανεισμό τους και να διευρύνουν την καταθετική τους βάση, καθώς και τη χρηματοδότησή τους μέσω των χρηματοπιστωτικών αγορών. Επισημαίνεται επίσης ότι σε ό,τι αφορά την χρηματοδότηση των τραπεζών, οι καταθέσεις πελατείας εξακολουθούν να αποτελούν την κύρια πηγή χρηματοδότησής τους (πάνω από 50%).

  Report on Funding Plans

  Report on Asset Encumbrance

 • Έκθεση του ESRB για το IFRS 9

  Στις 17 Ιουλίου 2017, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ESRB) δημοσίευσε έκθεση, κατόπιν αιτήματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αναφορικά με τις επιπτώσεις που θα ανακύψουν από την εφαρμογή του IFRS 9 στη σταθερότητα του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού συστήματος.

  Στην εν λόγω έκθεση περιλαμβάνονται, επίσης, προτάσεις πολιτικής για την πρόληψη ή/και άμβλυνση τυχόν αρνητικών επιπτώσεων του IFRS 9 στη σταθερότητα του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού συστήματος.

  Έκθεση ESRB

 • ECB Supervisory Banking Statistics - 1st Quarter 2017

  Στο πλαίσιο λειτουργίας του SSM, η ΕΚΤ δημοσίευσε στις 21 Ιουλίου 2017 έκθεση με στατιστικά στοιχεία για τα εποπτευόμενα από αυτήν πιστωτικά ιδρύματα για το α’ τρίμηνο του 2017. Η εν λόγω έκθεση είναι διαρθρωμένη στις ακόλουθες έξι (6) ενότητες:

  • Γενικά στατιστικά στοιχεία,
  • Διάρθρωση ισολογισμού και κερδοφορία,
  • Κεφαλαιακή επάρκεια, μόχλευση και ποιότητα στοιχείων ενεργητικού,
  • Χρηματοδότηση,
  • Ρευστότητα, και
  • Ποιότητα στατιστικών στοιχείων.

  Έκθεση της ΕΚΤ

 • Αναθεωρημένη Απόφαση της ΕΒΑ για τη χρήση αυτόκλητων πιστοληπτικών αξιολογήσεων στο πλαίσιο του CRR

  Σύμφωνα με το άρθρο 138 του Κανονισμού 575/2013 (CRR), στο πλαίσιο υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων, τα ιδρύματα μπορούν να χρησιμοποιούν πιστοληπτικές αξιολογήσεις που πραγματοποιήθηκαν κατόπιν παραγγελίας (solicited credit assessments) σε Εξωτερικό Οργανισμό Πιστοληπτικής Αξιολόγησης (ECAI). Επίσης, τα ιδρύματα μπορούν να χρησιμοποιούν αυτόκλητες πιστοληπτικές αξιολογήσεις (unsolicited credit assessments), εφόσον η ΕΒΑ επιβεβαιώσει ότι οι εν λόγω πιστοληπτικές αξιολογήσεις δεν διαφέρουν σε ποιότητα από αξιολογήσεις που πραγματοποιήθηκαν κατόπιν παραγγελίας.

  Στις 18 Ιουλίου 2017, η ΕΒΑ προέβη στην αναθεώρηση της ισχύουσας Απόφασης, και δημοσίευσε έκθεση που συνοδεύει την εν λόγω Απόφαση,  στην οποία επισημαίνεται επιβεβαιώνει ότι η ποιότητα των αυτόκλητων πιστοληπτικών αξιολογήσεων των ECAIs δεν διαφέρει σε ποιότητα από τις κατόπιν παραγγελίας πιστοληπτικές αξιολογήσεις.

  Απόφαση EBA

  Έκθεση EBA

 • Έκθεση του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για το «σκιώδες τραπεζικό σύστημα»

  Στις 3 Ιουλίου 2017 το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (FSB), κατόπιν αιτήματος που έλαβε από την «Ομάδα του 20» (G-20), δημοσίευσε έκθεση αξιολόγησης της εξέλιξης των δραστηριοτήτων του «σκιώδους τραπεζικού συστήματος» (shadow banking system) και των κινδύνων που ελλοχεύουν για το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα, μετά την εκδήλωση της πρόσφατης (2007-2009) διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης.

  Στην εν λόγω έκθεση γίνεται, επίσης, αποτίμηση του βαθμού επάρκειας των μέτρων πολιτικής που ελήφθησαν σε διεθνές επίπεδο για τη διευθέτηση των κινδύνων που απορρέουν από τις δραστηριότητες του «σκιώδους τραπεζικού συστήματος», προκειμένου να διασφαλιστεί η σταθερότητα του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος.

  Η έκθεση αυτή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι πτυχές της «σκιώδους τραπεζικής» που συνέβαλαν, μεταξύ άλλων, στην εκδήλωση της πρόσφατης (2007-2009) διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης έχουν μειωθεί σε σημαντικό βαθμό και δεν αποτελούν πλέον κίνδυνο για τη σταθερότητα του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος.

  Έκθεση του FSB