Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

 • Έκθεση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου για τη μακροπροληπτική εποπτεία

  Έκθεση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου για τη μακροπροληπτική εποπτεία

  Στις 15 Ιανουαρίου 2024, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ESRB) δημοσίευσε Έκθεση σχετικά με την υιοθέτηση μέτρων βελτίωσης του πλαισίου μακροπροληπτικής εποπτείας.

  Υπενθυμίζεται ότι το εν λόγω πλαίσιο αναπτύχθηκε με στόχο τη σύγκριση συστημικών κινδύνων, μακροπροληπτικών πολιτικών και ανθεκτικότητας σε εθνικό επίπεδο. Σκοπός του ήταν η εκτίμηση της στάσης των κρατών μελών του ESRB ως προς τη μακροπροληπτική εποπτεία, η οποία διακρίνεται σε "αυστηρή", "ουδέτερη" ή "χαλαρή", παρουσιάζοντας συνολικά τον τρόπο με τον οποίο οι διάφορες μακροπροληπτικές πολιτικές των χωρών συγκρίνονται μεταξύ τους.

  Η έκθεση τεκμηριώνει τις τεχνικές βελτιώσεις που έχει επιφέρει το ESRB σε αυτόν τον τομέα. Σε αυτές περιλαμβάνονται η διενέργεια ελέγχων αξιοπιστίας (για παράδειγμα, για την αξιολόγηση του κατά πόσον τα αποτελέσματα είναι σταθερά όταν περιλαμβάνεται η περίοδος της πανδημίας COVID-19), η διόρθωση τυχόν μεροληψιών στην εκτίμηση του μοντέλου και η μείωση της πολυπλοκότητας των δύο προσεγγίσεων. Χάρη σε αυτές τις βελτιώσεις, οι μεμονωμένες αξιολογήσεις είναι πλέον πιο σταθερές και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής μπορούν να τις ερμηνεύσουν ευκολότερα.

   

  Δελτίο τύπου του ESRB

 • Πίνακας κινδύνων της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για το γ' τρίμηνο του 2023 και Ερωτηματολόγιο Εκτίμησης Κινδύνων

  Στις 12 Ιανουαρίου 2024, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΒΑ) δημοσίευσε τον Πίνακα Κινδύνων (Risk Dashboard) για το τρίτο τρίμηνο του 2023, συνοδευόμενο από το Ερωτηματολόγιο Εκτίμησης Κινδύνων (Risk Assessment Questionnaire). Η δημοσίευση περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για τα ίδια κεφάλαια και τις επιλέξιμες υποχρεώσεις (MREL).

  Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν, οι τράπεζες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου διατηρούν την κερδοφορία, την κεφαλαιακή επάρκεια και τη ρευστότητά τους σε υψηλά επίπεδα. Η ποιότητα των στοιχείων ενεργητικού αναμένεται να επηρεαστεί από τα υψηλά επιτόκια.

  Δελτίο τύπου της ΕΒΑ

   

 • Έναρξη cyber resilience stress test της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

  Στις 3 Ιανουαρίου 2024, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ανακοίνωσε την έναρξη της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων για την ανθεκτικότητα στον κυβερνοχώρο (cyber resilience stress test) για το έτος 2024.

  Στόχος της άσκησης, η οποία περιλαμβάνει 109 άμεσα εποπτευόμενα πιστωτικά ιδρύματα, είναι η εκτίμηση του βαθμού ανταπόκρισης και ανάκαμψης (response and recovery) από μια επιτυχημένη κυβερνοεπίθεση. Στο δυσμενές σενάριο, η κυβερνοεπίθεση διαταράσσει τις καθημερινές επιχειρησιακές λειτουργίες της τράπεζας.

  Επιπλέον, στο πλαίσιο της εν λόγω άσκησης, 28 πιστωτικά ιδρύματα που αντιπροσωπεύουν διαφορετικά επιχειρηματικά μοντέλα και γεωγραφικούς χώρους, θα κληθούν να υποβάλουν επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την αντιμετώπιση της επίθεσης.

  Τα κυριότερα ευρήματα του cyber resilience stress test πρόκειται να ανακοινωθούν το καλοκαίρι του 2024.

  Δελτίο τύπου της ΕΚΤ

 • Έκθεση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σχετικά με τα μέτρα ρευστότητας

  Στις 20 Δεκεμβρίου 2023, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΒΑ) δημοσίευσε έκθεση σχετικά με τα μέτρα ρευστότητας, η οποία καταγράφει και αξιολογεί τις απαιτήσεις κάλυψης ρευστότητας που εφαρμόζονται στην Ε.Ε.

  Σύμφωνα με την έκθεση, στο διάστημα μεταξύ Ιουνίου 2022 και Ιουνίου 2023, ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας (LCR) των τραπεζών της Ε.Ε. υποχώρησε, εντούτοις παρέμεινε σε αισθητά υψηλότερο επίπεδο από την ελάχιστη απαίτηση. Παρόλα αυτά, κατά τη χρονική περίοδο αξιολόγησης του δείκτη, έλαβαν χώρα σημαντικές διακυμάνσεις στους συντελεστές, οι οποίες οφείλονται κυρίως σε αλλαγές στην κατανομή των καταθέσεων (funding deposits) των τραπεζών και στη διαρκή μείωση της ρευστότητας των κεντρικών τραπεζών. Τέλος, παρά τα υψηλά επίπεδα του LCR σε συναλλαγές σε ευρώ, ο LCR των τραπεζών της Ε.Ε. σε ξένα νομίσματα παρέμεινε κάτω του 100%. 

   Έκθεση της ΕΒΑ