Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

 • Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη λειτουργία του SSM

  Στις 11 Οκτωβρίου 2017 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (SSM). Η έκθεση εκπονήθηκε στο πλαίσιο του άρθρου 32 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013, το οποίο προβλέπει ότι ανά 3ετία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση σχετικά με τον αντίκτυπο της λειτουργίας του SSM στην αποτελεσματική λειτουργία της ενιαίας αγοράς.

  Στην ανωτέρω έκθεση αξιολογούνται, μεταξύ άλλων:

  (α) Η δομή διακυβέρνησης του SSM και ο μηχανισμός λήψης αποφάσεων.

  (β) Η αποτελεσματικότητα των εποπτικών εργαλείων του SSM, περιλαμβανομένων των «μεικτών εποπτικών ομάδων» (“JSTs”) και της διεξαγωγής επιτόπιων επιθεωρήσεων (“on‐site inspections”).

  (γ) Η εκπλήρωση των εποπτικών αρμοδιοτήτων, περιλαμβανομένης της διαδικασίας «εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης» (“SREP”), της διαδικασίας αξιολόγησης της καταλληλότητας των μελών του διοικητικού οργάνου (“fit and proper assessment”) και της εξουσίας του SSM να απαιτεί από τα πιστωτικά ιδρύματα την εφαρμογή ειδικής πολιτικής προβλέψεων.

  (δ) Η αλληλεπίδραση του SSM με άλλους θεσμούς χρηματοπιστωτικής εποπτείας (SRB, EBA, ESRB).

  (ε) H σχέση κόστους/αποτελεσματικότητας του SSM.

  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο SSM λειτουργεί με αποδοτικό τρόπο και έχει αποδείξει στην πράξη την αποτελεσματικότητά του.

  Οι ελλείψεις που διαπιστώνονται είναι αντιμετωπίσιμες μέσω δράσεων που πρέπει να αναληφθούν από την ΕΚΤ ή μέσω τροποποιήσεων της σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας που βρίσκονται υπό συζήτηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, στο πλαίσιο προτάσεων που έχει ήδη υποβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Νοέμβριο του 2016 (π.χ. νομοθετικές προτάσεις τροποποίησης του CRR και της CRD IV).

  Ανακοίνωση Επιτροπής

 • Γνώμη της EBA για το σχεδιασμό ενός νέου πλαισίου προληπτικής εποπτείας για τις επιχειρήσεις επενδύσεων

  Στις 29 Σεπτεμβρίου 2017, η ΕΚΤ δημοσίευσε Γνώμη σχετικά με το σχεδιασμό ενός νέου πλαισίου προληπτικής εποπτείας για τις επιχειρήσεις επενδύσεων, το οποίο είναι ειδικά προσαρμοσμένο στις ανάγκες των διαφόρων επιχειρηματικών μοντέλων των εν λόγω φορέων και των εγγενών κινδύνων.

  Η εν λόγω Γνώμη, απευθύνεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και περιλαμβάνει μια σειρά από συστάσεις που αποσκοπούν στην ανάπτυξη ενός ενιαίου και εναρμονισμένου συνόλου απαιτήσεων σε σχέση με τις επιχειρήσεις επενδύσεων, για τις οποίες το ισχύον καθεστώς αδειοδότησης και εποπτείας δυνάμει της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ (CRD IV) και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 (CRR) δεν είναι κατάλληλο.

  Η Γνώμη αυτή συνοδεύεται και από σχετική έκθεση, η οποία περιλαμβάνει τις βασικές πληροφορίες και τη σχετική τεκμηρίωση για κάθε μία από τις συστάσεις, καθώς και μια λεπτομερή αξιολόγηση του αντίκτυπου με βάση ποσοτικές μελέτες επιπτώσεων που έχει διεξαγάγει η EBA.

  EBA Opinion

  EBA Supplementary Report

 • Κείμενο συχνών ερωτήσεων και απαντήσεων της Επιτροπής της Βασιλείας για τον ορισμό του κεφαλαίου στο πλαίσιο της Βασιλείας III

  Η Επιτροπή της Βασιλείας εξέδωσε επικαιροποιημένο κείμενο με συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις (FAQs) αναφορικά με την οριοθέτηση της έννοιας του κεφαλαίου (capital) στο νέο ρυθμιστικό περιβάλλον κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών.

  Επισημαίνεται ότι οι διευκρινιστικές ερωτήσεις-απαντήσεις περιλαμβάνουν κάθε είδος κεφαλαίου (πχ. Tier 1, Tier 2, goodwill, investments on own funds κ.λπ.) που καλύπτεται από τη νομοθεσία. Οι εν λόγω ερωτήσεις-απαντήσεις επικαιροποιούν το αρχικό κείμενο των FAQs για την έννοια του κεφαλαίου, όπως αυτό είχε εκδοθεί το 2011.

  Basel III FAQs