Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

 • Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2023/206 σχετικά με τη βαθμονόμηση των παραμέτρων για τον προσδιορισμό των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων για τα είδη ανοιγμάτων που εξασφαλίζονται με ακίνητα

  Την Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2023 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2023/206 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 (CRR) όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προσδιορίζουν: 

  • τα είδη των παραγόντων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την εκτίμηση της καταλληλότητας των συντελεστών στάθμισης κινδύνου για ανοίγματα που εξασφαλίζονται με ακίνητα (άρθρο 124 παρ. 2 του CRR),
  • και τους όρους που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για την εκτίμηση της καταλληλότητας των ελάχιστων τιμών ζημίας λόγω αθέτησης (LGD) για ανοίγματα που εξασφαλίζονται με ακίνητα (άρθρο 164 παρ. 6 του CRR).

  Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2023/206

 • Δημόσια διαβούλευση της ΕΒΑ σχετικά με την υποβολή εποπτικών αναφορών για τον επιτοκιακό κίνδυνο του τραπεζικού χαρτοφυλακίου (IRRBB)

  Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA) δημοσίευσε κείμενο διαβούλευσης για την αναθεώρηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/451 της Επιτροπής όσον αφορά την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με τον επιτοκιακό κίνδυνο του τραπεζικού χαρτοφυλακίου (Interest Rate Risk in the Banking Book – IRRBB).

  Σκοπός της εν λόγω αναθεώρησης είναι η αποτελεσματική παρακολούθηση από τους επόπτες του IRRBB κινδύνου των ιδρυμάτων και της εφαρμογής του νέου πακέτου μέτρων που δημοσίευσε η EBA τον Οκτώβριο του 2022 , λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της αναλογικότητας.

  Η ως άνω διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 2 Μαΐου 2023.

  Κείμενο Διαβούλευσης της EBA

   

 • Έναρξη διεξαγωγής της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (EU – wide stress test) για το έτος 2023

  Στις 31 Ιανουαρίου 2023, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA) και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ανακοίνωσαν την έναρξη της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (EU-wide stress test) που θα διεξαχθεί το 2023, σε στενή συνεργασία με τις εθνικές αρμόδιες αρχές.

  Τα αποτελέσματα αναμένεται να δημοσιευτούν έως το τέλος Ιουλίου 2023.

  Ανακοίνωση EBA

  Ανακοίνωση ECB

  Μακροοικονομικά Σενάρια ESRB

 • Δημοσίευση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα νέων στατιστικών δεικτών σχετικών με το κλίμα

  Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) δημοσίευσε μια σειρά στατιστικών δεικτών σχετικών με το κλίμα, με σκοπό τη βελτίωση της ανάλυσης του αντικτύπου των ESG κινδύνων στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Η εν λόγω δημοσίευση βασίζεται στο σχέδιο δράσης της ΕΚΤ για την ενσωμάτωση παραμέτρων σχετικών με την κλιματική αλλαγή στη στρατηγική της νομισματικής πολιτικής της.

  Στατιστικά Στοιχεία της ΕΚΤ

 • Τελική έκθεση της ΕΒΑ επί σχεδίων ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων για τον προσδιορισμό ομάδας συνδεδεμένων πελατών (group of connected clients) υπό τον CRR

  Η ΕΒΑ δημοσίευσε τελική έκθεση επί σχεδίων ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων (RTS) για τον προσδιορισμό ομάδας συνδεδεμένων πελατών (group of connected clients), σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 σημείο (39) του κανονισμού 575/2013 (CRR).

  Ειδικότερα, τα ως άνω RTS, από κοινού με τις κατευθυντήριες γραμμές της EBA σχετικά με τους συνδεδεμένους πελάτες , παρέχουν το πλαίσιο για τον προσδιορισμό των περιπτώσεων όπου δύο ή περισσότερα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, είναι τόσο στενά συνδεδεμένα από ιδιαίτερους παράγοντες κινδύνου (σχέσεων ελέγχου ή/και οικονομική αλληλεξάρτηση μεταξύ τους), ώστε θεωρείται ότι αποτελούν έναν ενιαίο κίνδυνο.

  Τα εν λόγω σχέδια RTS πρόκειται να υποβληθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς υιοθέτηση, και στη συνέχεια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για έγκριση.

   

  Έκθεση επί σχεδίων RTS