Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Ηλεκτρονική τραπεζική


Οι εγκατεστημένες στη χώρα μας τράπεζες, με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών τους, προσφέρουν σύγχρονες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής εξυπηρέτησης, μέσα απο διαφορετικά κανάλια επικοινωνίας όπως ενδεικτικά και κατά περίπτωση, το διαδίκτυο (e-banking), το κινητό τηλέφωνο (m-banking), το τηλέφωνο (phone-banking), την αυτόματη ταμειολογιστική μηχανή (ΑΤΜ), ή αυτόματες μηχανές είσπραξης οφειλών.

 • Τροποποίηση του άρθρου 70 του ν. 4446/2016 «για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές»

  Στις 13 Οκτωβρίου 2017, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α’ 152) ο ν. 4491/2017, «Νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισμός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού και άλλες διατάξεις», με το άρθρο 18 του οποίου επέρχεται τροποποίηση στις διατάξεις του άρθρου 70 του ν. 4446/2016, το οποίο αφορά το πρόγραμμα δημοσίων κληρώσεων-λοταρία.

  Πιο συγκεκριμένα, τα χρηματικά έπαθλα στο πλαίσιο του προγράμματος δημοσίων κληρώσεων δεν κατάσχονται, δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζονται με τυχόν οφειλές του δικαιούχου προς το Ελληνικό Δημόσιο.

  Περαιτέρω, στις 17 Οκτωβρίου 2017, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 3657) η ΠΟΛ 1161/2017 για την καθιέρωση προγράμματος δημοσίων κληρώσεων (λοταρία) από την ΑΑΔΕ, σύμφωνα με το άρθρο 70 του ν. 4446/2016 «για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές».

  Πιο συγκεκριμένα, με την εν λόγω ΠΟΛ καθορίζονται τα ακόλουθα:

  • ο φορέας υλοποίησης των δημοσίων κληρώσεων,
  • το πλήθος των λαχνών,
  • διαδικαστικά ζητήματα που αφορούν τις δημόσιες κληρώσεις,
  • οι συμμετέχοντες στις δημόσιες κληρώσεις,
  • η διαδικασία απονομής των επάθλων,
  • οι αρμόδιες υπηρεσίες, η διαδικασία, ο χρόνος και ο τρόπος χορήγησης των επάθλων, και
  • η δυνατότητας εξαίρεσης των φορολογούμενων από το πρόγραμμα δημοσίων κληρώσεων, καθώς και η από πλευράς τους αποποίηση των επάθλων.

   

  ΦΕΚ Α’ 152/13.10.2017

  ΦΕΚ Β’ 3657/17.10.2017

 • Όροι και διαδικασία είσπραξης-επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου

  Στις 30 Αυγούστου 2017, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (Β’ 2957) η υπ’ αριθμ. 1126 ΠΟΛ, με τις διατάξεις της οποίας τροποποιείται η ΠΟΛ 1163/3.7.2013 σχετικά με τους όρους και τη διαδικασία είσπραξης-επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου.

  ΦΕΚ Β’ 2957/29.08.2017

 • Απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα «Ανάθεση είσπραξης δημοσίων εσόδων σε φορείς είσπραξης»

  Στις 17 Ιουλίου 2017, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (Β’ 2435) η Απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, μέσω της οποίας ανατίθεται σε τράπεζες, στην Τράπεζα της Ελλάδος, στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και στα Ελληνικά Ταχυδρομεία η είσπραξη των δημοσίων εσόδων.

  ΦΕΚ Β’ 2435/17.7.2017

 • Καθορισμός δαπανών για τις οποίες απαιτείται η χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής ή/και συλλογής αποδείξεων για το φορολογικό έτος 2017

  Στις 12 Ιουλίου 2017, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (Β’ 2381), η ΠΟΛ 1100/2017, η οποία τροποποιεί την ΠΟΛ 1005/2017, με τις διατάξεις της οποίας καθορίζονται οι δαπάνες για τις οποίες απαιτείται η χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής ή/και συλλογής αποδείξεων για το φορολογικό έτος 2017.

  Όπως προκύπτει από το άρθρο 1 της ΠΟΛ, στις δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών λαμβάνονται πλέον υπόψη και εκείνες που εμπίπτουν στον τομέα της υγείας.

  ΦΕΚ Β’ 2381/12.7.2017

 • Γνώμη της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) επί του σχεδίου ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων για την αυστηρή εξακρίβωση του πελάτη και τα κοινά και ασφαλή πρότυπα επικοινωνίας στο πλαίσιο της PSD 2

  Στις 29 Ιουνίου 2017, η EBA δημοσίευσε Γνώμη, μέσω της οποίας εκφράζει τη διαφωνία της έναντι των τροποποιήσεων που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επί του σχεδίου ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων (“draft regulatory technical standards”) για την αυστηρή εξακρίβωση του πελάτη και τα κοινά και ασφαλή πρότυπα επικοινωνίας στο πλαίσιο της PSD 2.

  Σε ό,τι αφορά τα κοινά και ασφαλή πρότυπα επικοινωνίας μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού (ήτοι πιστωτικά ιδρύματα) και των παρόχων υπηρεσιών εκκίνησης πληρωμών (‘PISPs’) και παρόχων υπηρεσιών πληροφοριών λογαριασμού (‘AISPs’), η EBA διαφωνεί με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί δυνατότητας άμεσης πρόσβασης (ήτοι “screen scraping”) σε λογαριασμούς πληρωμών χρηστών υπηρεσιών πληρωμών στις περιπτώσεις που η έμμεση πρόσβαση σε αυτούς (μέσω ‘APIs’) δεν είναι εφικτή.

  Στο πλαίσιο αυτό, παραθέτει αφενός τις αρνητικές συνέπειες που θα ανακύψουν για την ευρωπαϊκή αγορά πληρωμών από την επικράτηση πρακτικών “screen scraping”, και αφετέρου αντιπροτείνει, μεταξύ άλλων, τα εξής:

  • την πλήρη απαγόρευση πρακτικών “screen scraping”,
  • την επιβολή υποχρέωσης στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού παρακολούθησης και συνακόλουθης δημοσίευσης δεδομένων σχετικών με τη διαθεσιμότητα και την απόδοση των διεπαφών τους (‘APIs’) που έχουν αναπτύξει σε τριμηνιαία βάση,
  • την επιβολή υποχρέωσης στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού να θέσουν σε δοκιμαστική λειτουργία τις διεπαφές τους τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν την έναρξη ισχύος των ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων της EBA, και
  • την επιβολή υποχρέωσης στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού για επανεξέταση της λειτουργίας των διεπαφών τους στο πλαίσιο της αξιολόγησης της εφαρμογής των ρυθμιστικών τεχνικών της προτύπων της ΕΒΑ.

  EBA Opinion