Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Ηλεκτρονική τραπεζική


Οι εγκατεστημένες στη χώρα μας τράπεζες, με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών τους, προσφέρουν σύγχρονες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής εξυπηρέτησης, μέσα απο διαφορετικά κανάλια επικοινωνίας όπως ενδεικτικά και κατά περίπτωση, το διαδίκτυο (e-banking), το κινητό τηλέφωνο (m-banking), το τηλέφωνο (phone-banking), την αυτόματη ταμειολογιστική μηχανή (ΑΤΜ), ή αυτόματες μηχανές είσπραξης οφειλών.

 • Τελικό σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών στο πλαίσιο της PSD 2

  Στις 23 Φεβρουαρίου 2017, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (“European Banking Authority”, ‘EBA’) δημοσίευσε το τελικό σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων (“draft regulatory technical standards”) για την αυστηρή εξακρίβωση του πελάτη και τα κοινά και ασφαλή πρότυπα επικοινωνίας στο πλαίσιο της PSD 2.

  Οι βασικές αλλαγές που επήλθαν στο τελικό σχέδιο μετά την αξιολόγηση των σχολίων/παρατηρήσεων που η EBA έλαβε στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης αφορούν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

 • Ρυθμίσεις ειδικότερων λεπτομερειών των διατάξεων του άρθρου 66 του ν. 4446/2016 για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές

  Στους 16 Φεβρουαρίου 2017, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (Β’ 453) η υπ’ αριθμ. 17730 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης αναφορικά με τη διενέργεια ελέγχου και τον τρόπο επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, κατά τη διαπίστωση της παράβασης των διατάξεων του άρθρου 66 του ν. 4446/2016 (ΦΕΚ Α’ 240) για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές.

  Όπως προκύπτει από το άρθρο 1 της Απόφασης, οι δικαιούχοι πληρωμών οφείλουν να ενημερώνουν τους καταναλωτές σχετικά με τις κάρτες πληρωμών που αποδέχονται για τη διενέργεια συναλλαγών πληρωμών. Περαιτέρω, στα άρθρα 2 και 3 περιγράφεται η διαδικασία ελέγχου και επιβολής προστίμων στους παραβάτες αντίστοιχα.

  ΦΕΚ Β’ 453/16.02.2017

 • Νόμος 4446/2016 «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του Ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις»

  Στις 22 Δεκεμβρίου 2016, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α’ 240) ο Νόμος 4446/2016 «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις», με τα άρθρα 62-74 του οποίου καθιερώνονται μέτρα για την προώθηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών και την καταπολέμηση της απόκρυψης εσόδων.

 • Υποχρεωτική ηλεκτρονική πληρωμή τελωνειακών οφειλών

  Στις 20 Δεκεμβρίου 2016, δημοσιεύτηκε  στο ΦΕΚ (Β΄ 4088) η υπ' αριθμ. ΔΤΔ Δ 1180878 ΕΞ 2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων αναφορικά με την υποχρεωτική ηλεκτρονική πληρωμή τελωνειακών οφειλών.Όπως προκύπτει από το άρθρο 1 της Απόφασης:

  • οφειλές προς τις τελωνειακές αρχές από οποιαδήποτε αιτία από εταιρείες ή ενώσεις προσώπων που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, καθώς και από φυσικά πρόσωπα, καταβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά, εφόσον το προς καταβολή ποσό υπερβαίνει συνολικά τα 1.000 ευρώ, με εξαίρεση τα μη μηχανογραφημένα τελωνεία. Ωστόσο, στην περίπτωση μη λειτουργίας του μηχανογραφημένου συστήματος ICISnet, αυτές πραγματοποιούνται με φυσικό τρόπο μέσω τραπεζικών επιταγών,
  • οφειλές προς τις τελωνειακές αρχές που ανέρχονται από 301-1.000 ευρώ, δύνανται να εξοφλούνται και με τραπεζικές ή προσωπικές επιταγές, και
  • οφειλές προς τις τελωνειακές αρχές που ανέρχονται μέχρι 300 ευρώ, δύνανται να εξοφλούνται και με μετρητά ή προσωπικές επιταγές.

  Περαιτέρω, στο άρθρο 2 της ως άνω Απόφασης παρατίθενται οι περιπτώσεις που εξαιρούνται από την υποχρεωτική χρήση των ηλεκτρονικών πληρωμών. Η υποχρεωτικότητα του εν λόγω μέτρου αρχίζει να ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2017.

 • Σχέδιο Νόμου με τίτλο: «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη αδήλωτων εισοδημάτων, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις»

  Στις 12 Δεκεμβρίου 2016, κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων το σχέδιο νόμου με τίτλο: «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη αδήλωτων εισοδημάτων, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις», με τα άρθρα 62-75 του οποίου καθιερώνονται μέτρα για την προώθηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών και την καταπολέμηση της απόκρυψης εσόδων.

  Το σχέδιο νόμου και τα συνοδευτικά έγγραφά του είναι διαθέσιμα στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

  http://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=acdd0e56-1b52-4fc2-bdf5-a6da0180f250