Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Απάτη στα μέσα και συστήματα πληρωμών


Η πρόληψη και αντιμετώπιση της απάτης στα μέσα και συστήματα πληρωμών επιβάλει την ανάγκη ενισχυμένης συνεργασίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Η αποτελεσματικότητα, το μειωμένο κόστος χρήσης και η συνεχώς αυξανόμενη χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής και μετρητών πρέπει να συνδυάζεται με την ασφάλεια χρήσης αυτών. Στην παρούσα ενότητα παρέχονται πληροφορίες για τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται στην συγκεκριμένη θεματική, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε αμιγώς εθνικό επίπεδο.

 • Οδηγία (ΕΕ) 2019/713 «για την καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας που αφορούν τα μέσα πληρωμών πλην των μετρητών»

  Στις 10 Μαΐου 2019, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ η Οδηγία (ΕΕ) 2019/713 «για την καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας που αφορούν τα μέσα πληρωμών πλην των μετρητών».

  Η εν λόγω Οδηγία περιλαμβάνει (μεταξύ άλλων):

  εναρμονισμένους ορισμούς για τα διαδικτυακά αδικήματα, όπως το “phishing”,

  εναρμονισμένους κανόνες για την επιβολή κυρώσεων σε φυσικά πρόσωπα,

  ζητήματα διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ των εθνικών αρμόδιων αρχών για την καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας που αφορούν τα μέσα πληρωμών πλην των μετρητών.

  Σύμφωνα με το άρθρο 20, τα κράτη μέλη της ΕΕ θα πρέπει να ενσωματώσουν τις διατάξεις της εν λόγω Οδηγίας στην εθνική τους έννομη τάξη το αργότερο έως τις 31 Μαΐου 2021.

  Οδηγία (ΕΕ) 2019/713

 • Τεχνικές συμβουλές της Μικτής Επιτροπής (“Joint Committee”) των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (‘ESAs’) για τη διαχείριση του κινδύνου ‘ICT’ και την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο (“cybersecurity”)

  Στις 10 Απριλίου 2019, η Μικτή Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών δημοσίευσε δυο (2) τεχνικές συμβουλές (“technical advice”) για τη διαχείριση του κινδύνου ‘ICT’ και την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, οι οποίες απευθύνονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

  Τεχνικές Συμβουλές Μικτής Επιτροπής

 • Υιοθέτηση της πρότασης Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «για την καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας που αφορούν τα μέσα πληρωμών πλην των μετρητών»

  Στις 10 Απριλίου 2019, το Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ υιοθέτησε το συμβιβαστικό κείμενο της πρότασης Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «για την καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας που αφορούν τα μέσα πληρωμών πλην των μετρητών».

  Η εν λόγω πρόταση Οδηγίας περιλαμβάνει (μεταξύ άλλων):

  • εναρμονισμένους ορισμούς για τα διαδικτυακά αδικήματα, όπως το “phishing”,
  • εναρμονισμένους κανόνες για την επιβολή κυρώσεων σε φυσικά πρόσωπα,
  • διευκρινίσεις για τη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρμόδιων αρχών για την καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας που αφορούν τα μέσα πληρωμών πλην των μετρητών.

  Πλέον, αναμένεται η δημοσίευση της Οδηγίας στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.

  Συμβιβαστικό κείμενο

 • Δημοσίευση Σύστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Κυβερνοασφάλεια των δικτύων 5

  Στις 29 Μαρτίου 2019, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ η Σύσταση (ΕΕ) 2019/534 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με την Κυβερνοασφάλεια των δικτύων 5G.

  Ειδικότερα, η εν λόγω Σύσταση προσδιορίζει τις δράσεις που πρέπει να αναληφθούν, προκειμένου να επιτραπεί:

  • στα κράτη μέλη της ΕΕ να εκτιμούν τους κινδύνους κυβερνοασφάλειας που επηρεάζουν τα δίκτυα 5G σε εθνικό επίπεδο και να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας,
  • στα κράτη μέλη της ΕΕ και στα θεσμικά όργανα της ΕΕ (π.χ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή) να εκπονούν από κοινού συντονισμένη εκτίμηση κινδύνου, η οποία θα βασίζεται στην εθνική εκτίμηση κινδύνου, και
  • στην ομάδα συνεργασίας που συστάθηκε σε επίπεδο ΕΕ βάσει της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/1148  (“NIS Directive”) να προσδιορίζει ένα πιθανό κοινό σύνολο μέτρων μετριασμού των κινδύνων για την κυβερνοασφάλεια που σχετίζονται με τις υποδομές στις οποίες βασίζεται το ψηφιακό οικοσύστημα, ιδίως δε για τα δίκτυα 5G.

  Σύσταση (ΕΕ) 2019/534

 • Συνιστώμενες λειτουργίες των ‘APIs’ στο πλαίσιο της PSD 2

  Η ευρωπαϊκή ομάδα έργου που έχει συσταθεί με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δημοσίευσε αναθεωρημένο κείμενο με τις συνιστώμενες λειτουργίες που θα πρέπει να πληρούν τα ‘APIs’ των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού (ήτοι των πιστωτικών ιδρυμάτων) για την επικοινωνία με τους νέους φορείς παροχής υπηρεσιών πληρωμών (‘PISPs’, ‘AISPs’ και ‘CISPs’) στο πλαίσιο της PSD 2.

  Στο αναθεωρημένο κείμενο έχουν προστεθεί οι προδιαγραφές του ‘API’ που έχει αναπτυχθεί από την Σλοβακική Ένωση Τραπεζών.

  Κείμενο συνιστώμενων προδιαγραφών