Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Απάτη στα μέσα και συστήματα πληρωμών


Η πρόληψη και αντιμετώπιση της απάτης στα μέσα και συστήματα πληρωμών επιβάλει την ανάγκη ενισχυμένης συνεργασίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Η αποτελεσματικότητα, το μειωμένο κόστος χρήσης και η συνεχώς αυξανόμενη χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής και μετρητών πρέπει να συνδυάζεται με την ασφάλεια χρήσης αυτών. Στην παρούσα ενότητα παρέχονται πληροφορίες για τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται στην συγκεκριμένη θεματική, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε αμιγώς εθνικό επίπεδο.

 • Κείμενο διαβούλευσης του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (‘FSB’) για τα “stablecoins”

  Στις 14 Απριλίου 2020, το ‘FSB’ έθεσε σε δημόσια διαβούλευση, έως τις 15 Ιουλίου 2020, 67σέλιδο κείμενο για τα “stablecoins”, στο οποίο καταγράφονται τα ζητήματα που χρήζουν αντιμετώπισης σε σχέση με τη λειτουργία των “stablecoins” σε διεθνές επίπεδο, ενώ παράλληλα περιλαμβάνονται 10 συστάσεις «υψηλού επιπέδου» (“high level recommendations”) για τη διευθέτησή τους.

  Οι τελικές συστάσεις, μετά το πέρας της δημόσιας διαβούλευσης, αναμένεται να δημοσιευθούν τον Οκτώβριο 2020.

  Κείμενο διαβούλευσης FSB

 • Έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (‘ECON’) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα “crypto-assets”

  Στις 7 Απριλίου 2020, δημοσιεύθηκε έκθεση που εκπονήθηκε για λογαριασμό  της Επιτροπής ‘ECON’ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναφορικά με τις τρέχουσες εξελίξεις σε σχέση με τα “crypto-assets”, τους κινδύνους που συνεπάγονται για το ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό σύστημα από την εκτεταμένη χρήση τους, καθώς και σχετικές συστάσεις για τη διευθέτηση των εν λόγω κινδύνων.

  Έκθεση ECON

 • Επικαιροποιημένες κατευθυντήριες γραμμές του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών (‘EPC’) ως προς την χρήση «κρυπτο-αλγόριθμων» (“crypto-algorithms”), ψηφιακών υπογραφών και πρωτοκόλλων ασφαλείας στα συστήματα και μέσα πληρωμών

  Στις 9 Μαρτίου 2020, το ‘EPC’ δημοσίευσε επικαιροποιημένες κατευθυντήριες γραμμές ως προς την χρήση «κρυπτο-αλγόριθμων» (“crypto-algorithms”), ψηφιακών υπογραφών και πρωτοκόλλων ασφαλείας στα συστήματα πληρωμών για την προστασία της ακεραιότητας των δεδομένων των χρηστών υπηρεσιών πληρωμών και των σχετικών συναλλαγών.

  Επικαιροποιημένες κατευθυντήριες γραμμές ‘EPC’

 • Δελτία τύπου της ΕΚΤ και της Europol για την πρωτοβουλία διαμοιρασμού πληροφοριών πρόληψης και έγκαιρου εντοπισμού «κυβερνοεπιθέσεων»

  Στις 27 Φεβρουαρίου 2020, η ΕΚΤ και η Europol εξέδωσαν δελτία τύπου αναφορικά με την πρωτοβουλία που ανέλαβαν οι ευρωπαϊκές υποδομές χρηματοπιστωτικών αγορών (π.χ. EBA CLEARING, STET, equensWorldline, Iberpay, RPS/EMZ, Euroclear Group) στο πλαίσιο του “Euro Cyber Resilience Board” (‘ECRB’) που λειτουργεί υπό την αιγίδα της ΕΚΤ.

  Ειδικότερα, οι ευρωπαϊκές υποδομές χρηματοπιστωτικών αγορών προχώρησαν στην υλοποίηση της πρωτοβουλίας “Cyber Information and Intelligence Sharing” (‘CIISI-EU’), μέσω της οποίας προβλέπεται η στενή συνεργασία και ο διαμοιρασμός πληροφοριών για την πρόληψη και τον έγκαιρο εντοπισμό «κυβερνοεπιθέσεων». 

  Δελτίο τύπου ΕΚΤ

  Δελτίο τύπου Europol

 • Έκθεση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (‘ESRB’) για τους κινδύνους από «κυβερνοεπιθέσεις»

  Στις 19 Φεβρουαρίου 2020, το ‘ESRB’ δημοσίευσε έκθεση αναφορικά με τους κινδύνους που απορρέουν για τη σταθερότητα του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού συστήματος από τις «κυβερνοεπιθέσεις» (“cyber incidents”).

  Στην εν λόγω έκθεση, στην οποία συνοψίζονται εκτιμήσεις του κόστους  περιστατικών «κυβερνοεπιθέσεων», αποτυπώνεται ότι μια κυβερνοεπίθεση θα μπορούσε να προξενήσει, υπό προϋποθέσεις, συστημικό κίνδυνο για τη σταθερότητα του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού συστήματος.

  Ως εκ τούτου, το ‘ESRB’ προσδιορίζει τους κινδύνους στον «κυβερνοχώρο» ως μία από τις πηγές συστημικού κινδύνου για τη σταθερότητα του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού συστήματος που θα μπορούσε, υπό προϋποθέσεις, να έχει σοβαρές αρνητικές συνέπειες για τον πραγματικό τομέα της ευρωπαϊκής οικονομίας.

  Έκθεση ESRB