Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Απάτη στα μέσα και συστήματα πληρωμών


Η πρόληψη και αντιμετώπιση της απάτης στα μέσα και συστήματα πληρωμών επιβάλει την ανάγκη ενισχυμένης συνεργασίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Η αποτελεσματικότητα, το μειωμένο κόστος χρήσης και η συνεχώς αυξανόμενη χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής και μετρητών πρέπει να συνδυάζεται με την ασφάλεια χρήσης αυτών. Στην παρούσα ενότητα παρέχονται πληροφορίες για τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται στην συγκεκριμένη θεματική, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε αμιγώς εθνικό επίπεδο.

 • Δημόσια διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διαμόρφωση ενός πανευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου ανθεκτικότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος έναντι των «κυβερνοεπιθέσεων»

  Στις 19 Δεκεμβρίου 2019, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε σε δημόσια διαβούλευση, έως τις 19 Μαρτίου 2020, κείμενο για τη διαμόρφωση ενός πανευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου ανθεκτικότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος έναντι των «κυβερνοεπιθέσεων» (“cyber attacks”).

  Μέσω της εν λόγω δημόσιας διαβούλευσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδιώκει τη συλλογή σχολίων/παρατηρήσεων από τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με:

  • τη διαχείριση κινδύνων ασφαλείας και “Information and Communication Technology”/‘ICT’ από τους φορείς παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (π.χ. πιστωτικά ιδρύματα),
  • τις απαιτήσεις υποβολής συμβάντων ασφαλείας,
  • τη διαμόρφωση ενός πλαισίου διεξαγωγής ασκήσεων ανθεκτικότητας του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού συστήματος έναντι των «κυβερνοεπιθέσεων», και
  • την επίβλεψη (“oversight”) των τρίτων παρόχων υπηρεσιών ‘ICT’ σε πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα.

  Κείμενο διαβούλευσης Ευρωπαϊκής Επιτροπής

 • Δημόσια διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τα “crypto-assets”

  Στις 19 Δεκεμβρίου 2019, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε σε δημόσια διαβούλευση, έως τις 19 Μαρτίου 2020, κείμενο σχετικά με τα “crypto-assets”, η οποία επικεντρώνεται:

  • στα χαρακτηριστικά και τους κινδύνους που απορρέουν από τη χρήση “crypto-assets”, και
  • στην εν γένει καταλληλότητα του ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου για τη διευθέτηση των σχετικών κινδύνων.

  Κείμενο διαβούλευσης Ευρωπαϊκής Επιτροπής

 • Έκθεση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών (‘EPC’) για τις τυπολογίες απάτης στις πληρωμές το 2019

  Στις 9 Δεκεμβρίου 2019, το ‘EPC’ δημοσίευσε την έκθεση με τίτλο: «2019 Payment Threats and Fraud Trends Report».

  Έκθεση EPC

 • Κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) για τη διαχείριση κινδύνων ασφαλείας και ‘ICT’

  Στις 28 Νοεμβρίου 2019, η ‘EBA’ δημοσίευσε τις τελικές κατευθυντήριες γραμμές (“Guidelines”) για τη διαχείριση κινδύνων ασφαλείας και “Information and Communication Technology”/‘ICT’.

  Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές, οι οποίες τίθενται σε εφαρμογή στις 30 Ιουνίου 2020, καθιερώνουν μια σειρά από απαιτήσεις για τα πιστωτικά ιδρύματα, τις λοιπές κατηγορίες φορέων παροχής υπηρεσιών πληρωμών (π.χ. ιδρύματα πληρωμών, ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος) και τις επιχειρήσεις επενδύσεων σχετικά με τον μετριασμό και τη διαχείριση των κινδύνων ασφαλείας και ‘ICT’ και αποσκοπούν στη διαμόρφωση μιας ενιαίας και συνεκτικής πρακτικής προσέγγισης για τη διευθέτηση τέτοιων ζητημάτων εντός της ενιαίας αγοράς.

  Κατευθυντήριες γραμμές EBA

 • Έκθεση του Οργανισμού της ΕΕ για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (‘ENISA’) σχετικά με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/1148 (“NIS Directive”)

  Στις 27 Νοεμβρίου 2019, ο ‘ENISA’ δημοσίευσε έκθεση, στην οποία εξετάζεται ο βαθμός ανταπόκρισης και διαχείρισης συμβάντων ασφαλείας των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών από τις εθνικές ομάδες απόκρισης για συμβάντα που αφορούν την ασφάλεια υπολογιστών  (‘CSIRTs’) για τους τομείς  των φορέων εκμετάλλευσης βασικών υπηρεσιών (“operators of essential services”) που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/1148.

  Η μελέτη παρέχει, επίσης, μια αναλυτικότερη εικόνα των τομεακών δυνατοτήτων, διαδικασιών και εργαλείων αντιμετώπισης περιστατικών ασφαλείας των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών για τον εντοπισμό των τάσεων και των ενδεχόμενων κενών ή επικαλύψεων.

  Έκθεση ENISA