Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

 • Νομοθετική ρύθμιση για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και τις οφειλές υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων

  Στις 15 Φεβρουαρίου 2016, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο ν. 4366/2016, ο οποίος περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, διατάξεις με τις οποίες:

  1. παρατείνεται κατά ένα (1) μήνα η διάρκεια της αναστολής της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 3 του ν. 4354/2015, το οποίο αφορά την εξαίρεση από την πώληση σε Εταιρείες Μεταβίβασης Απαιτήσεων από Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια (Ε.Μ.Α.Μ.Ε.Δ.) των απαιτήσεων από καταναλωτικές δανειακές συμβάσεις, συμβάσεις με υποθήκη ή με προσημείωση υποθήκης πρώτης κατοικίας, δάνεια και πιστώσεις προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και από δάνεια με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, και
  2. παρατείνεται η προθεσμία επικαιροποίησης στοιχείων των εκκρεμών αιτήσεων υπαγωγής στο ν. 3869/2010.

   

  N. 4366/2016

 • Απόφαση της ΤτΕ για την ίδρυση από τα πιστωτικά ιδρύματα με έδρα στην Ελλάδα νέων υποκαταστημάτων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό

  Στις 5 Φεβρουαρίου 2016, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η Πράξη 57/14.01.2016 της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΤτΕ αναφορικά με τα κριτήρια και τη διαδικασία εξέτασης από την ΤτΕ αιτημάτων ίδρυσης από τα πιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν στην Ελλάδα νέων υποκαταστημάτων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Συγκεκριμένα, η Πράξη της ΤτΕ καθορίζει τις πληροφορίες που πρέπει να γνωστοποιούν στην ΤτΕ τα πιστωτικά ιδρύματα που επιθυμούν να ιδρύσουν υποκαταστήματα:

  • στην Ελλάδα,
  • σε άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ,
  • σε τρίτη χώρα.

  Επίσης, προσδιορίζει τη διαδικασία και τα χρονοδιαγράμματα για την υποβολή από τα πιστωτικά ιδρύματα των σχετικών αιτημάτων, την αξιολόγησή τους από την ΤτΕ και την έναρξη λειτουργίας των υποκαταστημάτων.

   

  Πράξη 57/14.01.2016

 • Πράξη της ΤτΕ για τα υποκαταστημάτων πιστωτικών ιδρυμάτων που εδρεύουν σε τρίτες χώρες

  Με το άρθρο 36 του ν. 4261/2014 καθορίζεται το πλαίσιο σχετικά με την αδειοδότηση και λειτουργία στην Ελλάδα υποκαταστημάτων πιστωτικών ιδρυμάτων που εδρεύουν σε τρίτες χώρες. Στις 2 Φεβρουαρίου 2016, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Πράξη 58/18.1.2016 της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΤτΕ με την οποία καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις αναφορικά με:

  • τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας στην Ελλάδα υποκαταστημάτων πιστωτικών ιδρυμάτων που εδρεύουν σε τρίτη χώρα, κυρίως σε ό,τι αφορά το ύψος του αρχικού κεφαλαίου, την αίτηση που πρέπει να υποβληθεί στην ΤτΕ, καθώς και τις πληροφορίες που πρέπει να γνωστοποιηθούν στην ΤτΕ,
  • τους όρους και τις προϋποθέσεις για την επέκταση του δικτύου τους στην Ελλάδα,
  • την άσκηση προληπτικής εποπτείας από την ΤτΕ,
  • τη λήψης εποπτικών μέτρων (Πυλώνας ΙΙ) από την ΤτΕ, και
  • τη διαδικασία για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας τους.

  Πράξη 58/18.1.2016 της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΤτΕ

 • Νέο ρυθμιστικό πλαίσιο από την Επιτροπή της Βασιλείας σχετικά με τους κινδύνους αγοράς

  Στις 14 Ιανουαρίου 2016, η Επιτροπή της Βασιλείας δημοσίευσε το νέο διεθνές ρυθμιστικό πλαίσιο για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων για κάλυψη έναντι των κινδύνων αγοράς. Με το νέο κανονιστικό πλαίσιο αναθεωρείται το πλαίσιο υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων τόσο βάσει της τυποποιημένης προσέγγισης όσο και βάσει της προσέγγισης εσωτερικών διαβαθμίσεων.

  Επίσης, με το νέο πλαίσιο τροποποιείται η οριοθέτηση μεταξύ χαρτοφυλακίου συναλλαγών (΅trading bookΆ) και τραπεζικού χαρτοφυλακίου (΅banking bookΆ) προκειμένου να αποτραπεί η δυνατότητα μεταφοράς στοιχείων από το ένα χαρτοφυλάκιο στο άλλο για σκοπούς μείωσης κεφαλαιακών απαιτήσεων.  

   

  Έκθεση της Επιτροπής της Βασιλείας

 • Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΤτΕ σχετικά με τον προσδιορισμό των εγχωρίως συστημικά σημαντικών ιδρυμάτων και τον καθορισμό των σχετικών κεφαλαιακών απαιτήσεων

  Στις 23 Δεκεμβρίου 2015, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η Πράξη 56/18.12.2015 της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) σχετικά με τον προσδιορισμό των πιστωτικών ιδρυμάτων που εδρεύουν στην Ελλάδα, τα οποία κρίνονται ως εγχωρίως συστημικά σημαντικά (΅O-SIIsΆ) και τον προσδιορισμό του ύψους των κεφαλαιακών απαιτήσεων που οφείλουν να τηρούν. Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΤτΕ, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια προσδιορισμού της συστημικής σημασίας των πιστωτικών ιδρυμάτων που προβλέπονται στις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΒΑ (EBA/GL/2014/10), καθόρισε τα Ο−Slls που εδρεύουν στην Ελλάδα:

  • Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος,
  • Τράπεζα Eurobank Ergasias,
  • Τράπεζα Πειραιώς, και
  • Alpha Bank.

  Για το έτος 2016 το ύψος του κεφαλαιακού αποθέματος που πρέπει να τηρούν τα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν οριστεί ως O-SIIs είναι 0%.

  ΠΕΕ 56/18.12.2015