Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

 • Νομοθετική ρύθμιση σχετικά με τη μεταβίβαση από τα πιστωτικά ιδρύματα μη εξυπηρετούμενων δανείων

  Στις 11 Μαρτίου 2016, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο ν. 4371/2016 «Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών και Αποδήμων του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας για συνεργασία σε θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις» στο άρθρο 2 του οποίου περιλαμβάνεται η τροπολογία του Υπουργείου Οικονομίας «Ρυθμίσεις θεμάτων μη εξυπηρετούμενων δανείων – Τροποποιήσεις διατάξεων του Ν. 4354/2015 (Α΄ 176)» με την οποία παρατείνεται έως 15 Απριλίου 2016 η ρύθμιση για την εξαίρεση από την πώληση σε Εταιρείες Μεταβίβασης Απαιτήσεων από Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια (Ε.Μ.Α.Μ.Ε.Δ.) των απαιτήσεων από καταναλωτικές δανειακές συμβάσεις, συμβάσεις με υποθήκη ή με προσημείωση υποθήκης πρώτης κατοικίας, δάνεια και πιστώσεις προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και από δάνεια με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.

  ν. 4371/2016

   

 • Πλαίσιο για την ίδρυση και λειτουργία εταιρειών διαχείρισης ή απόκτησης απαιτήσεων πιστωτικών ιδρυμάτων από δάνεια σε καθυστέρηση (Ν. 4354/2015)

  Στις 11 Μαρτίου 2016, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η Πράξη 82/8.3.2016 της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΤτΕ «Πλαίσιο για την ίδρυση και λειτουργία εταιρειών διαχείρισης ή απόκτησης απαιτήσεων πιστωτικών ιδρυμάτων από δάνεια σε καθυστέρηση (Ν. 4354/2015)». Με τη συγκεκριμένη Πράξη καθορίζονται οι ρυθμίσεις αναφορικά με:

  • τη διαδικασία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την παροχή άδειας λειτουργίας στην Ελλάδα εταιρειών με αντικείμενο τη διαχείριση απαιτήσεων, τη διαχείριση σε συνδυασμό με αγορά απαιτήσεων και την αναχρηματοδότηση απαιτήσεων,
  • την προληπτική εποπτεία των ανωτέρω εταιρειών,
  • την υποβολή εποπτικών αναφορών από τις συγκεκριμένες εταιρείες,
  • τα εποπτικά τέλη που πρέπει να καταβάλλουν οι εν λόγω εταιρείες στην ΤτΕ, και
  • τις υποχρεώσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων που αναθέτουν τη διαχείριση ή μεταβιβάζουν απαιτήσεις στις συγκεκριμένες εταιρείες.

   

  ΠΕΕ 82/8.3.2016

 • Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/49/ΕΕ για τα συστήματα εγγύησης καταθέσεων στο εθνικό δίκαιο

  Στις 19 Φεβρουαρίου 2016 κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών «Συστήματα Εγγύησης Καταθέσεων (ενσωμάτωση οδηγίας 2014/49/ΕΕ), Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και άλλες διατάξεις» με το οποίο ενσωματώνεται στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία 2014/49/ΕΕ για τα συστήματα εγγύησης καταθέσεων (΅DGSDΆ). Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει διατάξεις αναφορικά με:

  • το Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην Οδηγία 2014/49/ΕΕ,
  • το Σκέλος Κάλυψης Επενδύσεων, οι οποίες διατάξεις δεν παρουσιάζουν ουσιώδεις αλλαγές σε σχέση με όσα προβλέπονται στο νόμο 3746/2009, και
  • το Σκέλος Εξυγίανσης, επιπλέον όσων προβλέπονται στο ν. 4335/2015 με τον οποίο ενσωματώθηκε στο εσωτερικό δίκαιο η Οδηγία 2014/59/ΕΕ για την ανάκαμψη και εξυγίανση ιδρυμάτων (΅BRRDΆ).

   

  Νομοσχέδιο

 • Νομοθετική ρύθμιση για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και τις οφειλές υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων

  Στις 15 Φεβρουαρίου 2016, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο ν. 4366/2016, ο οποίος περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, διατάξεις με τις οποίες:

  1. παρατείνεται κατά ένα (1) μήνα η διάρκεια της αναστολής της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 3 του ν. 4354/2015, το οποίο αφορά την εξαίρεση από την πώληση σε Εταιρείες Μεταβίβασης Απαιτήσεων από Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια (Ε.Μ.Α.Μ.Ε.Δ.) των απαιτήσεων από καταναλωτικές δανειακές συμβάσεις, συμβάσεις με υποθήκη ή με προσημείωση υποθήκης πρώτης κατοικίας, δάνεια και πιστώσεις προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και από δάνεια με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, και
  2. παρατείνεται η προθεσμία επικαιροποίησης στοιχείων των εκκρεμών αιτήσεων υπαγωγής στο ν. 3869/2010.

   

  N. 4366/2016

 • Απόφαση της ΤτΕ για την ίδρυση από τα πιστωτικά ιδρύματα με έδρα στην Ελλάδα νέων υποκαταστημάτων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό

  Στις 5 Φεβρουαρίου 2016, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η Πράξη 57/14.01.2016 της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΤτΕ αναφορικά με τα κριτήρια και τη διαδικασία εξέτασης από την ΤτΕ αιτημάτων ίδρυσης από τα πιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν στην Ελλάδα νέων υποκαταστημάτων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Συγκεκριμένα, η Πράξη της ΤτΕ καθορίζει τις πληροφορίες που πρέπει να γνωστοποιούν στην ΤτΕ τα πιστωτικά ιδρύματα που επιθυμούν να ιδρύσουν υποκαταστήματα:

  • στην Ελλάδα,
  • σε άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ,
  • σε τρίτη χώρα.

  Επίσης, προσδιορίζει τη διαδικασία και τα χρονοδιαγράμματα για την υποβολή από τα πιστωτικά ιδρύματα των σχετικών αιτημάτων, την αξιολόγησή τους από την ΤτΕ και την έναρξη λειτουργίας των υποκαταστημάτων.

   

  Πράξη 57/14.01.2016