Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

 • Εναρμόνιση από την ΕΚΤ των διακριτικών ευχερειών των CRR/CRD IV

  Στις 24 Μαρτίου 2016, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Κανονισμός 2016/445 της ΕΚΤ σχετικά με την άσκηση των επιλογών και διακριτικών ευχερειών γενικής εφαρμογής που προβλέπονται στο Κανονισμό 575/2013 (΅CRRΆ) και στον κατΆ εξουσιοδότηση Κανονισμό 2015/61 της Επιτροπής για τον συντελεστή κάλυψης ρευστότητας. Ο Κανονισμός τίθεται σε ισχύ από την 1η Οκτωβρίου 2016.

  Επίσης, η ΕΚΤ δημοσίευσε έναν Οδηγό με τον οποίο παρέχονται κατευθύνσεις στις Μεικτές Εποπτικές Ομάδες σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής επιλογών και διακριτικών ευχερειών για τις οποίες προβλέπεται η κατά περίπτωση  λήψη απόφασης δυνάμει των ανωτέρω νομικών πράξεων, καθώς και της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ (΅CRD IVΆ).

  Το πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού και του Οδηγού περιλαμβάνει τα (129) άμεσα εποπτευόμενα από την ΕΚΤ πιστωτικά ιδρύματα.

   

  Κανονισμός 2016/445 της ΕΚΤ

 • Κείμενο διαβούλευσης της Επιτροπής της Βασιλείας για την τροποποίηση της προσέγγισης IRB

  Στις 24 Μαρτίου 2016, η Επιτροπή της Βασιλείας έθεσε σε διαβούλευση έκθεση για την τροποποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων για κάλυψη έναντι του πιστωτικού κινδύνου βάσει της προσέγγισης IRB. Με το κείμενο διαβούλευσης επιδιώκεται η μείωση των αποκλίσεων που παρατηρούνται μεταξύ των τραπεζών σε ό,τι αφορά το ύψος των σταθμισμένων στοιχείων του ενεργητικού για παρόμοιου κινδύνου ανοίγματα. Με το κείμενο διαβούλευσης προτείνονται τροποποιήσεις:

  • στο πεδίο εφαρμογής της προσέγγισης IRB,
  • στα κατώτατα όρια των παραμέτρων (΅floor parametersΆ) που λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων, και
  • στις πρακτικές που εφαρμόζουν οι τράπεζες κατά τον υπολογισμό των παραμέτρων.

   Η διαβούλευση λήγει στις 24 Ιουνίου 2016.

  Κείμενο διαβούλευσης

 • Νομοθετική ρύθμιση σχετικά με τη μεταβίβαση από τα πιστωτικά ιδρύματα μη εξυπηρετούμενων δανείων

  Στις 11 Μαρτίου 2016, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο ν. 4371/2016 «Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών και Αποδήμων του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας για συνεργασία σε θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις» στο άρθρο 2 του οποίου περιλαμβάνεται η τροπολογία του Υπουργείου Οικονομίας «Ρυθμίσεις θεμάτων μη εξυπηρετούμενων δανείων – Τροποποιήσεις διατάξεων του Ν. 4354/2015 (Α΄ 176)» με την οποία παρατείνεται έως 15 Απριλίου 2016 η ρύθμιση για την εξαίρεση από την πώληση σε Εταιρείες Μεταβίβασης Απαιτήσεων από Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια (Ε.Μ.Α.Μ.Ε.Δ.) των απαιτήσεων από καταναλωτικές δανειακές συμβάσεις, συμβάσεις με υποθήκη ή με προσημείωση υποθήκης πρώτης κατοικίας, δάνεια και πιστώσεις προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και από δάνεια με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.

  ν. 4371/2016

   

 • Πλαίσιο για την ίδρυση και λειτουργία εταιρειών διαχείρισης ή απόκτησης απαιτήσεων πιστωτικών ιδρυμάτων από δάνεια σε καθυστέρηση (Ν. 4354/2015)

  Στις 11 Μαρτίου 2016, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η Πράξη 82/8.3.2016 της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΤτΕ «Πλαίσιο για την ίδρυση και λειτουργία εταιρειών διαχείρισης ή απόκτησης απαιτήσεων πιστωτικών ιδρυμάτων από δάνεια σε καθυστέρηση (Ν. 4354/2015)». Με τη συγκεκριμένη Πράξη καθορίζονται οι ρυθμίσεις αναφορικά με:

  • τη διαδικασία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την παροχή άδειας λειτουργίας στην Ελλάδα εταιρειών με αντικείμενο τη διαχείριση απαιτήσεων, τη διαχείριση σε συνδυασμό με αγορά απαιτήσεων και την αναχρηματοδότηση απαιτήσεων,
  • την προληπτική εποπτεία των ανωτέρω εταιρειών,
  • την υποβολή εποπτικών αναφορών από τις συγκεκριμένες εταιρείες,
  • τα εποπτικά τέλη που πρέπει να καταβάλλουν οι εν λόγω εταιρείες στην ΤτΕ, και
  • τις υποχρεώσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων που αναθέτουν τη διαχείριση ή μεταβιβάζουν απαιτήσεις στις συγκεκριμένες εταιρείες.

   

  ΠΕΕ 82/8.3.2016

 • Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/49/ΕΕ για τα συστήματα εγγύησης καταθέσεων στο εθνικό δίκαιο

  Στις 19 Φεβρουαρίου 2016 κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών «Συστήματα Εγγύησης Καταθέσεων (ενσωμάτωση οδηγίας 2014/49/ΕΕ), Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και άλλες διατάξεις» με το οποίο ενσωματώνεται στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία 2014/49/ΕΕ για τα συστήματα εγγύησης καταθέσεων (΅DGSDΆ). Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει διατάξεις αναφορικά με:

  • το Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην Οδηγία 2014/49/ΕΕ,
  • το Σκέλος Κάλυψης Επενδύσεων, οι οποίες διατάξεις δεν παρουσιάζουν ουσιώδεις αλλαγές σε σχέση με όσα προβλέπονται στο νόμο 3746/2009, και
  • το Σκέλος Εξυγίανσης, επιπλέον όσων προβλέπονται στο ν. 4335/2015 με τον οποίο ενσωματώθηκε στο εσωτερικό δίκαιο η Οδηγία 2014/59/ΕΕ για την ανάκαμψη και εξυγίανση ιδρυμάτων (΅BRRDΆ).

   

  Νομοσχέδιο