Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

 • Κείμενο διαβούλευσης της Επιτροπής της Βασιλείας για την καθιέρωση ενιαίων ορισμών για τα μη εξυπηρετούμενα και τα ρυθμισμένα ανοίγματα

  Στις 15 Απριλίου 2016, η Επιτροπή της Βασιλείας έθεσε σε διαβούλευση κατευθυντήριες γραμμές για την καθιέρωση ενιαίων ορισμών σχετικά με τα μη εξυπηρετούμενα (΅non-performingΆ) ανοίγματα και τα ρυθμισμένα (΅forborneΆ) ανοίγματα. Οι προτεινόμενοι ορισμοί αφορούν την υποβολή εποπτικών αναφορών και τη δημοσιοποίηση πληροφοριών. Οι ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο κείμενο διαβούλευσης αντανακλούν σε μεγάλο βαθμό τις διατάξεις του εκτελεστικού Κανονισμού 2015/227 της Επιτροπής (EBA definitions on non-performing and forborne exposures).

   Η περίοδος διαβούλευσης λήγει στις 15 Ιουλίου 2016.

  Κείμενο διαβούλευσης

 • Τροπολογία του Υπουργείου Οικονομίας σχετικά με τη μεταβίβαση μη εξυπηρετούμενων δανείων

  Στις 15 Απριλίου 2016, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο ν. 4380/2016 "Κύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών−μελών της και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας και άλλες διατάξεις" στο άρθρο 2 του οποίου περιλαμβάνεται ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομίας με την οποία παρατείνεται κατά ένα (1) μήνα (έως τις 15 Μαΐου 2016) η εξαίρεση από την πώληση σε Εταιρείες Μεταβίβασης Απαιτήσεων από Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια (Ε.Μ.Α.Μ.Ε.Δ.) των απαιτήσεων από καταναλωτικές δανειακές συμβάσεις, συμβάσεις με υποθήκη ή με προσημείωση υποθήκης πρώτης κατοικίας, δάνεια και πιστώσεις προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και από δάνεια με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου. Επίσης,  παρατείνεται η ισχύς της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 60 και 61 του ν. 4307/2014 για τη ρύθμιση χρεών μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων προς χρηματοδοτικούς φορείς μέχρι τις 30 Ιουνίου 2016

  Νόμος 4380/2016

 • Κείμενο διαβούλευσης της Επιτροπής της Βασιλείας για τον συντελεστή μόχλευσης

  Στις 6 Απριλίου 2016, η Επιτροπή της Βασιλείας έθεσε σε διαβούλευση έκθεση για τον συντελεστή μόχλευσης, η οποία περιλαμβάνει προτάσεις για την τροποποίηση υφιστάμενων ρυθμίσεων, μεταξύ άλλων, αναφορικά με:

  • την μέτρηση των ανοιγμάτων σε παράγωγα,
  • την εποπτική μεταχείριση των προβλέψεων, και
  • τους συντελεστές πιστωτικής μετατροπής των εκτός ισολογισμού στοιχείων.

  Στο πλαίσιο της διαβούλευσης εξετάζεται το ενδεχόμενο υιοθέτησης υψηλότερου (από 3%) συντελεστή μόχλευσης για τις παγκοσμίως συστημικά σημαντικές τράπεζες.

  Το κείμενο διαβούλευσης δεν προτείνει αλλαγές σε ό,τι αφορά τον αριθμητή (capital measure) του συντελεστή μόχλευσης που θα είναι τα βασικά ίδια κεφάλαια (Tier 1 capital). Επισημαίνεται ότι οι οριστικές ρυθμίσεις για τον συντελεστή μόχλευσης θα υιοθετηθούν εντός του 2016 και η εφαρμογή του θα ξεκινήσει από την 1η Ιανουαρίου 2018.

  Η περίοδος διαβούλευσης ολοκληρώνεται στις 6 Ιουλίου 2016.

   

  Κείμενο διαβούλευσης

 • Εναρμόνιση από την ΕΚΤ των διακριτικών ευχερειών των CRR/CRD IV

  Στις 24 Μαρτίου 2016, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Κανονισμός 2016/445 της ΕΚΤ σχετικά με την άσκηση των επιλογών και διακριτικών ευχερειών γενικής εφαρμογής που προβλέπονται στο Κανονισμό 575/2013 (΅CRRΆ) και στον κατΆ εξουσιοδότηση Κανονισμό 2015/61 της Επιτροπής για τον συντελεστή κάλυψης ρευστότητας. Ο Κανονισμός τίθεται σε ισχύ από την 1η Οκτωβρίου 2016.

  Επίσης, η ΕΚΤ δημοσίευσε έναν Οδηγό με τον οποίο παρέχονται κατευθύνσεις στις Μεικτές Εποπτικές Ομάδες σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής επιλογών και διακριτικών ευχερειών για τις οποίες προβλέπεται η κατά περίπτωση  λήψη απόφασης δυνάμει των ανωτέρω νομικών πράξεων, καθώς και της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ (΅CRD IVΆ).

  Το πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού και του Οδηγού περιλαμβάνει τα (129) άμεσα εποπτευόμενα από την ΕΚΤ πιστωτικά ιδρύματα.

   

  Κανονισμός 2016/445 της ΕΚΤ

 • Κείμενο διαβούλευσης της Επιτροπής της Βασιλείας για την τροποποίηση της προσέγγισης IRB

  Στις 24 Μαρτίου 2016, η Επιτροπή της Βασιλείας έθεσε σε διαβούλευση έκθεση για την τροποποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων για κάλυψη έναντι του πιστωτικού κινδύνου βάσει της προσέγγισης IRB. Με το κείμενο διαβούλευσης επιδιώκεται η μείωση των αποκλίσεων που παρατηρούνται μεταξύ των τραπεζών σε ό,τι αφορά το ύψος των σταθμισμένων στοιχείων του ενεργητικού για παρόμοιου κινδύνου ανοίγματα. Με το κείμενο διαβούλευσης προτείνονται τροποποιήσεις:

  • στο πεδίο εφαρμογής της προσέγγισης IRB,
  • στα κατώτατα όρια των παραμέτρων (΅floor parametersΆ) που λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων, και
  • στις πρακτικές που εφαρμόζουν οι τράπεζες κατά τον υπολογισμό των παραμέτρων.

   Η διαβούλευση λήγει στις 24 Ιουνίου 2016.

  Κείμενο διαβούλευσης