Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση χρηματοδότησης της τρομοκρατίας


Παράλληλα με τις προσπάθειες καταπολέμηση της πρακτικής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 ιδιαίτερη σημασία έχει αποδοθεί, για τους ίδιους λόγους, και στη διαμόρφωση του κατάλληλου ρυθμιστικού πλαισίου για την καταστολή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (γνωστή στην αγγλική ορολογία ως "combating terrorist financing").

 • Οδηγός της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης ("FATF") για τις υπηρεσίες ανταποκριτικής τραπεζικής (“correspondent banking services”)

  Στις 21 Οκτωβρίου 2016, η Ολομέλεια της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (“Financial Action Task Force”, ΅FATFΆ) υιοθέτησε Οδηγό για τις υπηρεσίες ανταποκριτικής τραπεζικής.

  Μέσω του εν λόγω Οδηγού επιχειρείται η διευθέτηση των δυσμενών επιπτώσεων που επιφέρει η υιοθέτηση πολιτικών απομείωσης κινδύνων (“de-risking”) των διεθνών ανταποκριτριών τραπεζών, μέσω της αποσαφήνισης του τρόπου εφαρμογής των προτύπων της FATF στις υπηρεσίες ανταποκριτικής τραπεζικής.

  Το κείμενο του ως άνω Οδηγού είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

  http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/correspondent-banking-services.html

 • Γνώμη της ΕΚΤ επί της πρότασης Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849

  Στις 12 Οκτωβρίου 2016, η ΕΚΤ εξέδωσε Γνώμη επί της πρότασης Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 «σχετικά με την πρόληψη της χρήσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας».

  Οι τεχνικές της παρατηρήσεις εστιάζονται:

  • στην μεταχείριση των πλατφορμών ανταλλαγής εικονικών νομισμάτων (“virtual currency exchange platforms”) και των παρόχων υπηρεσιών πορτοφολιών θεματοφυλακής διαπιστευτηρίων για την πρόσβαση σε εικονικά νομίσματα (“custodian wallet providers”),

  • στον ορισμό που δίνεται στα εικονικά νομίσματα, και

  • στην λειτουργία των εθνικών συστημάτων μητρώων τραπεζικών λογαριασμών και λογαριασμών πληρωμών (“central registers of bank and payment accounts”).

  Το κείμενο της ως άνω Γνώμης είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

  http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/en_con_2016_49_f_sign.pdf

 • Άτυπη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης για τις κατευθυντήριες γραμμές του άρθρου 25 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/847 «περί στοιχείων που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών»

  Στις 12 Οκτωβρίου 2016, οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές (΅EBAΆ, ΅EIOPAΆ, ΅ESMAΆ) πραγματοποίησαν στα γραφεία της EBA άτυπη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με φορείς του ιδιωτικού τομέα με θέμα το περιεχόμενο των κατευθυντήριων γραμμών που θα πρέπει να εκδώσουν έως τις 26 Ιουνίου 2017, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/847 «περί στοιχείων που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών».

  Το άρθρο 25 του ως άνω Κανονισμού απαιτεί από τις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές να εκδώσουν κατευθυντήριες γραμμές για τις διαδικασίες που εφαρμόζουν οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών για τον εντοπισμό και τη λήψη μέτρων σε περίπτωση που διαπιστώσουν έλλειψη των απαιτούμενων στοιχείων που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών.

  Οι ως άνω κατευθυντήριες γραμμές θα συνδράμουν, επίσης, τις αρμόδιες αρχές στην αξιολόγηση της επάρκειας των σχετικών διαδικασιών που έχουν σε ισχύ οι φορείς παροχής υπηρεσιών πληρωμών.

 • Κατάλογος τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου που χαρακτηρίζονται από στρατηγικές ανεπάρκειες όσον αφορά τα εθνικά συστήματα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

  Στις 20 Σεπτεμβρίου 2016, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο κατΆ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1675 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «για τη συμπλήρωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 με την επισήμανση των τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου που χαρακτηρίζονται από στρατηγικές ανεπάρκειες».

  Στο Παράρτημα του εν λόγω Κανονισμού παρατίθεται ο κατάλογος των δικαιοδοσιών τρίτων χωρών που χαρακτηρίζονται από στρατηγικές ανεπάρκειες όσον αφορά τα εθνικά τους συστήματα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

 • Ανακοινωθέν της «Ομάδας των 20» ("G-20") μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Συνόδου στην πόλη Hangzhou της Κίνας

  Στις 6 Σεπτεμβρίου 2016, η «Ομάδα των 20» (΅G-20Ά), η οποία συνεδρίασε σε επίπεδο Αρχηγών Κρατών ή Κυβερνήσεων στην πόλη Hangzhou της Κίνας στις 4-5 Σεπτεμβρίου 2016, εξέδωσε Ανακοινωθέν μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της.

  Μεταξύ των θεμάτων που τέθηκαν προς συζήτηση περιλαμβάνεται:

  • η διασφάλιση της απρόσκοπτης εφαρμογής της νέας στρατηγικής της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (“Financial Action Task Force”, ΅FATFΆ) σχετικά με την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας,

  • η παροχή συνδρομής από το ΔΝΤ και την Παγκόσμια Τράπεζα προς τα κράτη ανά την υφήλιο για την ενίσχυση της συμμόρφωσής τους με τα πρότυπα της FATF αναφορικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, και

  • η υποβολή προτάσεων πολιτικής σε διεθνές επίπεδο από την FATF και το Παγκόσμιο Forum για την ενίσχυση του πλαισίου που διέπει τη διαφάνεια στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές.

  Το Ανακοινωθέν είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

  http://www.g20.org/English/Dynamic/201609/t20160906_3396.html