Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Οδηγός του ‘OFAC’ για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στο Ιράν για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19

Στις 6 Μαρτίου 2020, το ‘OFAC’, το οποίο υπάγεται στο Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, δημοσίευσε Οδηγό σχετικά με τη διαδικασία παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας στο Ιράν για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19. Στον Οδηγό της OFAC αναλύονται οι πιθανοί τρόποι παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας στο Ιράν, οι οποίοι είναι σύννομοι με τις οικονομικές κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στο εν λόγω κράτος.

Οδηγός OFAC