Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Απάτη στα μέσα και συστήματα πληρωμών


Η πρόληψη και αντιμετώπιση της απάτης στα μέσα και συστήματα πληρωμών επιβάλει την ανάγκη ενισχυμένης συνεργασίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Η αποτελεσματικότητα, το μειωμένο κόστος χρήσης και η συνεχώς αυξανόμενη χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής και μετρητών πρέπει να συνδυάζεται με την ασφάλεια χρήσης αυτών. Στην παρούσα ενότητα παρέχονται πληροφορίες για τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται στην συγκεκριμένη θεματική, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε αμιγώς εθνικό επίπεδο.

 • Κανονισμός (ΕΕ) 2019/796 του Συμβουλίου Υπουργών της ΕΕ «σχετικά με την επιβολή περιοριστικών μέτρων κατά των κυβερνοεπιθέσεων που απειλούν την ΕΕ ή τα κράτη μέλη της»

  Στις 17 Μαΐου 2019, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ ο Κανονισμός ΕΕ) 2019/796 του Συμβουλίου Υπουργών της ΕΕ «σχετικά με την επιβολή περιοριστικών μέτρων κατά των κυβερνοεπιθέσεων που απειλούν την ΕΕ ή τα κράτη μέλη της».

  Ο εν λόγω Κανονισμός εφαρμόζεται στις κυβερνοεπιθέσεις με σημαντικό αντίκτυπο, συμπεριλαμβανομένων των αποπειρών κυβερνοεπιθέσεων με εν δυνάμει σημαντικό αντίκτυπο, που αποτελούν εξωτερική απειλή για την ΕΕ ή τα κράτη μέλη της.

  Οι κυβερνοεπιθέσεις που αποτελούν εξωτερική απειλή περιλαμβάνουν όσες:

  • προέρχονται ή πραγματοποιούνται από σημεία εκτός της ΕΕ,
  • χρησιμοποιούν υποδομές εκτός της ΕΕ,
  • πραγματοποιούνται από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που είναι εγκατεστημένος ή λειτουργεί εκτός της ΕΕ, ή
  • κατευθύνονται ή πραγματοποιούνται με την υποστήριξη ή υπό τον έλεγχο οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, οντότητας ή φορέα που λειτουργεί εκτός της ΕΕ.

  Ο Κανονισμός τέθηκε σε εφαρμογή στις 18 Μαΐου 2019.

  Κανονισμός (ΕΕ) 2019/796

 • Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής («ΠΕΕ») της ΤτΕ σχετικά με τα μέτρα ασφάλειας για τους λειτουργικούς κινδύνους και τους κινδύνους ασφάλειας που σχετίζονται με τις υπηρεσίες πληρωμών στο πλαίσιο του Νόμου 4537/2018 (‘PSD 2’)

  Στις 14 Μαΐου 2019, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 1646) η υπ’ αριθμ. 157/2.4.2019 ΠΕΕ της ΤτΕ σχετικά με τα μέτρα ασφάλειας για τους λειτουργικούς κινδύνους και τους κινδύνους ασφάλειας που σχετίζονται με τις υπηρεσίες πληρωμών, τα οποία θα πρέπει να λαμβάνουν οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών (π.χ. πιστωτικά ιδρύματα, ιδρύματα πληρωμών, ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος, κ.λπ) στο πλαίσιο του Νόμου 4537/2018 (‘PSD 2’).

  Με την εν λόγω ΠΕΕ υιοθετούνται από την ΤτΕ οι σχετικές κατευθυντήριες γραμμές  που έχει εκδόσει, ήδη από τις 12 Δεκεμβρίου 2017, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (‘EBA’) στο πλαίσιο εξειδίκευσης του άρθρου 95(3) της PSD 2.

  Η Διεύθυνση Επιθεώρησης Εποπτευόμενων Εταιρειών της ΤτΕ εξουσιοδοτείται να παρέχει οδηγίες και διευκρινίσεις για την εφαρμογή της ΠΕΕ.

  ΦΕΚ Β’ 1646/14.5.2019

 • Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής («ΠΕΕ») της ΤτΕ για την αναφορά μειζόνων λειτουργικών συμβάντων ή/και συμβάντων ασφαλείας από παρόχους υπηρεσιών πληρωμών στο πλαίσιο του Νόμου 4537/2018 (‘PSD 2’)

  Στις 10 Μαΐου 2019, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 1597) η υπ’ αριθμ. 157/3/02-04-2019 ΠΕΕ της ΤτΕ για την αναφορά μειζόνων λειτουργικών συμβάντων ή/και συμβάντων ασφαλείας από παρόχους υπηρεσιών πληρωμών (π.χ. πιστωτικά ιδρύματα) στο πλαίσιο του Νόμου 4537/2018 (‘PSD 2’).

  Με την εν λόγω ΠΕΕ υιοθετούνται οι σχετικές κατευθυντήριες γραμμές  που έχει εκδόσει, ήδη από τις 27 Ιουλίου 2017, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (‘EBA’) στο πλαίσιο εξειδίκευσης του άρθρου 96(3) της PSD 2.

  Η Διεύθυνση Επιθεώρησης Εποπτευόμενων Εταιρειών της ΤτΕ εξουσιοδοτείται να παρέχει οδηγίες και διευκρινίσεις για την εφαρμογή της ΠΕΕ, ενώ στο Παράρτημα Ι αυτής περιλαμβάνονται τα υποδείγματα για την υποβολή των - σχετικών με την εν λόγω θεματική – αναφορών από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών προς την ΤτΕ.

  ΦΕΚ Β’ 1597/10.5.2019

 • Σχέδιο Νόμου «Κύρωση της Συμφωνίας Έδρας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA)»

  Στις 10 Μαΐου 2019, κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων το σχέδιο Νόμου «Κύρωση της Συμφωνίας Έδρας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA)».

  Σχέδιο Νόμου

 • Δελτίο τύπου της “Europol”

  Στις 8 Μαΐου 2019, η “Europol” εξέδωσε δελτίο τύπου αναφορικά με τη σύλληψη των δυο (2) ύποπτων διαχειριστών της ιστοσελίδας “DeepDotWeb”.

  Στους 2 ύποπτους διαχειριστές της εν λόγω ιστοσελίδας, οι οποίοι είναι υπήκοοι του Ισραήλ, έχει ασκηθεί δίωξη από τις εθνικές δικαστικές αρχές των ΗΠΑ για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η οποία αφορά την λήψη χρηματικών ποσών για την πώληση ναρκωτικών και άλλων παράνομων αγαθών μέσω της ως άνω ιστοσελίδας.

  Δελτίο Τύπου Europol