Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

 • Διαβούλευση με τις εθνικές τραπεζικές κοινότητες επί συγκεκριμένων κεφαλαίων <br>του SEPA Direct Debit Scheme Rulebook version 3.0. του EPC

  H Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών ενέκρινε, στις 13 Δεκεμβρίου 2006, το κείμενο με τίτλο SEPA Direct Debit Scheme Rulebook version 3.0. και αποφάσισε την έναρξη της διαβούλευσης με τις εθνικές τραπεζικές κοινότητες επί των κατωτέρω κεφαλαίων του...

 • Πρόοδος υιοθέτησης του EMV από τις ελληνικές τράπεζες

  Έως το τέλος του 2006, οι ελληνικές τράπεζες, βάσει στοιχείων που γνωστοποίησαν στην Ελληνική Ένωση Τραπεζών για τους σκοπούς συμπλήρωσης σχετικής έκθεσης προόδου υιοθέτησης του προτύπου EMV τόσο στις κάρτες πληρωμών όσο και στα τερματικά (ΑΤΜ και POS), παρουσίασαν σημαντική πρόοδο, έναντι του Δεκεμβρίου του 2005. Ειδικότερα...

 • Πλαίσιο για την ανίχνευση των πλαστών και μη κατάλληλων προς κυκλοφορία μετρητών <br>από πιστωτικά ιδρύματα και άλλους επαγγελματίες διαχειριστές

  Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δημοσίευσε τον Ιανουάριο 2005 το επίσημο κείμενο του Πλαισίου για την ανίχνευση των πλαστών και μη κατάλληλων προς κυκλοφορία μετρητών από πιστωτικά ιδρύματα και άλλους επαγγελματίες διαχειριστές.

  Σκοπός του Πλαισίου είναι να παρέχει βοήθεια στα πιστωτικά ιδρύματα στη συμμόρφωση με το Άρθρο 6 του Κανονισμού του Συμβουλίου 1338/2001 (καθορίζοντας τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του ευρώ ενάντια στην πλαστογράφηση, και την υποχρέωση των πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλων επαγγελματιών διαχειριστών μετρητών για να αποσύρουν από την κυκλοφορία όλα τα ύποπτα τραπεζογραμμάτια ευρώ) και να εφαρμόσει αποτελεσματικά μια κοινή πολιτική σχετικά με την ανακύκλωση τραπεζογραμματίων, προκειμένου να αποφευχθούν ανταγωνιστικές στρεβλώσεις...

 • Κείμενα αναφορικά με τη μετάπτωση στο νέο σύστημα πληρωμών TARGET2

  Στο τέλος του 2006, το σύνολο των κειμένων που έχει δημοσιεύσει το Ευρωσύστημα και τα οποία αποτελούν τη βάση για την άρτια προετοιμασία της σύνδεσης των τραπεζών με το TARGET2, αποτελείται από τα εξής...