Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

 • SEPA Implementation and Migration in GREECE

  Το κείμενο με τίτλο "SEPA Implementation and Migration in GREECE" αποτυπώνει τις προετοιμασίες και τον σχεδιασμό του τραπεζικού συστήματος της χώρας μας για την μετάπτωσή του στον Ενιαίο Χώρο Πληρωμών σε ευρώ (SEPA). Το περιεχόμενο του κειμένου διαμορφώθηκε απο την Ελληνική Ένωση Τραπεζών μετά και την ενσωμάτωση των σχολίων και παρατηρήσεων των τραπεζών μελών της, της Τράπεζας της Ελλάδος και της ΔΙΑΣ Α.Ε.

  Σε ειδική τοποθεσία στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας έχουν συγκεντρωθεί τα εθνικά σχέδια μετάπτωσης 15 ευρωπαϊκών χωρών στον SEPA.

 • SEPA Credit Transfers Migration Manual

  Το παρόν εγχειρίδιο είναι στην ουσία ένας «φάκελος», ο οποίος δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία της ΕΕΤ και στον οποίο περιέχονται μια σειρά κειμένων που μπορούν να αξιοποιηθούν για την υιοθέτηση του SEPA Credit Transfer Scheme του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών (EPC) από την ελληνική τραπεζική κοινότητα.

  Το περιεχόμενο του εγχειριδίου και τα σχετικά αυτού υποστηρικτικά κείμενα θα επικαιροποιούνται κάθε φορά που αυτό θα κρίνεται απαραίτητο, λόγω εξελίξεων που θα λαμβάνουν χώρα σε πανευρωπαϊκό ή εθνικό επίπεδο.

 • 5η έκθεση προόδου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σχετικά με τον Ενιαίο Χώρο Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA)

  Στις 20 Ιουλίου 2007 δημοσιεύτηκε απο την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα η 5η έκθεση προόδου σχετικά με τον Ενιαίο Χώρο Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA).

  Η παρούσα έκθεση προόδου περιέχει μια σειρά συστάσεων και θέσεων του Ευρωσυστήματος προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη Δημόσια Διοίκηση και του φορείς της αγοράς των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την βελτίωση του σχεδιασμού και της επίτευξης του στόχου για την δημιουργία του SEPA...

 • Ετήσια έκθεση του συστήματος TARGET για το έτος 2006

  Στις 11 Μαΐου 2007 δημοσιεύτηκε απο την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα η ετήσια έκθεση του συστήματος TARGET για το έτος 2006.

 • Επιστολή του προέδρου και του Γενικού Γραμματέα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών

  Στην επιστολή των κ.κ. G. Hartsink και C. Bryant διευκρινίζονται ορισμένα ζητήματα σχετικά με την διαδικασία και το χρονοπρόγραμμα υιοθέτησης, απο την 1η Ιανουαρίου 2008, των SEPA Payment Schemes, και ειδικότερα:

  • Το προτεινόμενο χρονοπρόγραμμα διακυβέρνησης και προσχώρησης των τραπεζών μεταξύ Ιουνίου και Δεκεμβρίου 2007,
  • οι υποχρεώσεις των συμμετεχουσών στα σχήματα τραπεζών ως προς την λειτουργική τους ετοιμότητα, την επίτευξη της απαιτούμενης προσβασιμότητας και της συμμόρφωσης με τους κανόνες των σχημάτων,
  • οι κατευθυντήριες γραμμές του EPC προς τις εθνικές τραπεζικές κοινότητες ως προς την υποχρέωση παρακολούθησης και αναφοράς της προόδου έργου, και
  • η μετάθεση του χρόνου έναρξης εφαρμογής του SEPA Direct Debit Scheme, μετά και τις πρόσφατες εξελίξεις που σχετίζονται με την Οδηγία για τις Υπηρεσίες Πληρωμών στην Εσωτερική Αγορά.