Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Ηλεκτρονική τραπεζική


Οι εγκατεστημένες στη χώρα μας τράπεζες, με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών τους, προσφέρουν σύγχρονες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής εξυπηρέτησης, μέσα απο διαφορετικά κανάλια επικοινωνίας όπως ενδεικτικά και κατά περίπτωση, το διαδίκτυο (e-banking), το κινητό τηλέφωνο (m-banking), το τηλέφωνο (phone-banking), την αυτόματη ταμειολογιστική μηχανή (ΑΤΜ), ή αυτόματες μηχανές είσπραξης οφειλών.

 • Απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα «Ανάθεση είσπραξης δημοσίων εσόδων σε φορείς είσπραξης»

  Στις 17 Ιουλίου 2017, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (Β’ 2435) η Απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, μέσω της οποίας ανατίθεται σε τράπεζες, στην Τράπεζα της Ελλάδος, στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και στα Ελληνικά Ταχυδρομεία η είσπραξη των δημοσίων εσόδων.

  ΦΕΚ Β’ 2435/17.7.2017

 • Καθορισμός δαπανών για τις οποίες απαιτείται η χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής ή/και συλλογής αποδείξεων για το φορολογικό έτος 2017

  Στις 12 Ιουλίου 2017, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (Β’ 2381), η ΠΟΛ 1100/2017, η οποία τροποποιεί την ΠΟΛ 1005/2017, με τις διατάξεις της οποίας καθορίζονται οι δαπάνες για τις οποίες απαιτείται η χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής ή/και συλλογής αποδείξεων για το φορολογικό έτος 2017.

  Όπως προκύπτει από το άρθρο 1 της ΠΟΛ, στις δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών λαμβάνονται πλέον υπόψη και εκείνες που εμπίπτουν στον τομέα της υγείας.

  ΦΕΚ Β’ 2381/12.7.2017

 • Γνώμη της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) επί του σχεδίου ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων για την αυστηρή εξακρίβωση του πελάτη και τα κοινά και ασφαλή πρότυπα επικοινωνίας στο πλαίσιο της PSD 2

  Στις 29 Ιουνίου 2017, η EBA δημοσίευσε Γνώμη, μέσω της οποίας εκφράζει τη διαφωνία της έναντι των τροποποιήσεων που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επί του σχεδίου ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων (“draft regulatory technical standards”) για την αυστηρή εξακρίβωση του πελάτη και τα κοινά και ασφαλή πρότυπα επικοινωνίας στο πλαίσιο της PSD 2.

  Σε ό,τι αφορά τα κοινά και ασφαλή πρότυπα επικοινωνίας μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού (ήτοι πιστωτικά ιδρύματα) και των παρόχων υπηρεσιών εκκίνησης πληρωμών (‘PISPs’) και παρόχων υπηρεσιών πληροφοριών λογαριασμού (‘AISPs’), η EBA διαφωνεί με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί δυνατότητας άμεσης πρόσβασης (ήτοι “screen scraping”) σε λογαριασμούς πληρωμών χρηστών υπηρεσιών πληρωμών στις περιπτώσεις που η έμμεση πρόσβαση σε αυτούς (μέσω ‘APIs’) δεν είναι εφικτή.

  Στο πλαίσιο αυτό, παραθέτει αφενός τις αρνητικές συνέπειες που θα ανακύψουν για την ευρωπαϊκή αγορά πληρωμών από την επικράτηση πρακτικών “screen scraping”, και αφετέρου αντιπροτείνει, μεταξύ άλλων, τα εξής:

  • την πλήρη απαγόρευση πρακτικών “screen scraping”,
  • την επιβολή υποχρέωσης στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού παρακολούθησης και συνακόλουθης δημοσίευσης δεδομένων σχετικών με τη διαθεσιμότητα και την απόδοση των διεπαφών τους (‘APIs’) που έχουν αναπτύξει σε τριμηνιαία βάση,
  • την επιβολή υποχρέωσης στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού να θέσουν σε δοκιμαστική λειτουργία τις διεπαφές τους τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν την έναρξη ισχύος των ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων της EBA, και
  • την επιβολή υποχρέωσης στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού για επανεξέταση της λειτουργίας των διεπαφών τους στο πλαίσιο της αξιολόγησης της εφαρμογής των ρυθμιστικών τεχνικών της προτύπων της ΕΒΑ.

  EBA Opinion

 • Καθιέρωση της υποχρεωτικής καταβολής από τους εργοδότες των αποδοχών των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα μέσω τραπεζικού λογαριασμού

  Στις 18 Μαΐου 2017, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 1721) η Απόφαση υπ’ αριθμ. οικ. 22528/430 των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με τις διατάξεις της οποίας καθιερώνεται από 1.6.2017 η υποχρεωτική καταβολή από τους εργοδότες των αποδοχών των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα αποκλειστικά στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων μισθωτών. Η καταβολή των αποδοχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων μισθωτών γίνεται με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής ή παρόχων υπηρεσιών πληρωμών.

  Περαιτέρω, στους εργοδότες που παραβιάζουν τις ανωτέρω προβλέψεις επιβάλλονται οι προβλεπόμενες στα άρθρα 23 και 24 του ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 170) κυρώσεις από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας.

  ΦΕΚ Β’ 1721/18.5.2017

 • Κείμενο διαβούλευσης της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΒΑ) στο πλαίσιο της PSD 2

  Στις 5 Μαΐου 2017, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA) έθεσε σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών που απευθύνονται στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών (π.χ. πιστωτικά ιδρύματα) όσον αφορά τη θέσπιση, εφαρμογή και παρακολούθηση των μέτρων ασφαλείας για τη διαχείριση των λειτουργικών κινδύνων και κινδύνων ασφαλείας, περιλαμβανομένων (κατά περίπτωση) των διαδικασιών πιστοποίησης.

  Η περίοδος διαβούλευσης ολοκληρώνεται στις 7 Αυγούστου 2017. Αφού αξιολογήσει τα σχόλια που θα λάβει κατά τη διάρκεια της προαναφερθείσας περιόδου διαβούλευσης, η EBA θα οριστικοποιήσει το περιεχόμενο των κατευθυντήριων γραμμών.

  Consultation Paper