Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

 • Απόφαση EKT/2012/19 της 7ης Σεπτεμβρίου 2012 που τροποποιεί την Απόφαση ΕΚΤ/2010/14 σχετικά με τους ελέγχους γνησιότητας και καταλληλότητας των τραπεζογραμματίων ευρώ και την εκ νέου θέση αυτών σε κυκλοφορία

  Στις 20 Σεπτεμβρίου 2012 δημοσιεύτηκε στην  Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Απόφαση EKT/2012/19 της 7ης Σεπτεμβρίου 2012 (L253/20.9.2012, σελ. 19-31) η οποία τροποποιεί την Απόφαση ΕΚΤ/2010/14 σχετικά με τους ελέγχους γνησιότητας και καταλληλότητας των τραπεζογραμματίων ευρώ και την εκ νέου θέση αυτών σε κυκλοφορία.

  Οι τροποποιούμενες της Απόφασης ΕΚΤ/2010/14 διατάξεις αφορούν κυρίως τεχνικού περιεχομένου αλλαγές στα Παραρτήματα. Επίσης, οι φορείς που διαχειρίζονται μετρητά θα επανακυκλοφορούν τραπεζογραμμάτια ευρώ μέσω μηχανημάτων επεξεργασίας τραπεζογραμματίων, μόνο εάν αυτά (τα μηχανήματα επεξεργασίας) έχουν ελεγχθεί επιτυχώς από το Ευρωσύστημα και έχουν αναρτηθεί στον κατάλογο που δημοσιεύεται στο διαδικτυακό τόπο της ΕΚΤ, και μόνο για τις ονομαστικές αξίες και τις σειρές των τραπεζογραμματίων ευρώ που δημοσιεύονται από την ΕΚΤ.

  Ως ημερομηνία έναρξης εφαρμογής των σχετικών διατάξεων ορίστηκε η 21η Σεπτεμβρίου 2012.

 • Κατευθυντήρια Γραμμή ΕΚΤ/2012/16 της 20ης Ιουλίου 2012 σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων για υπηρεσίες χρηματικού

  Στις 11 Σεπτεμβρίου 2012 δημοσιεύτηκε στην  Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η
  Κατευθυντήρια Γραμμή ΕΚΤ/2012/16 της 20ης Ιουλίου 2012 (L245/11.9.2012, σελ. 3-12) σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων για υπηρεσίες χρηματικού.

  Καθώς οι υπηρεσίες χρηματικού που προσφέρουν σήμερα οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες των κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ (ΕθνΚΤ)  ποικίλλουν σε σημαντικό βαθμό, η ανταλλαγή δεδομένων για υπηρεσίες χρηματικού (Data Exchange for Cash Services – DECS) διασφαλίζει τη δυνατότητα ανταλλαγής δεδομένων για διασυνοριακές συναλλαγές μετρητών και μεταφορές μεγάλων ποσοτήτων τραπεζογραμματίων ευρώ μεταξύ ΕθνΚΤ που χρησιμοποιούν διαφορετικά συστήματα διαχείρισης χρηματικού.

  Η DECS δεν επηρεάζει την παροχή υπηρεσιών χρηματικού από τις ΕθνΚΤ σε εγχώριο επίπεδο.

  Η κατευθυντήρια γραμμή, η οποία απευθύνεται στις ΕθνΚΤ, αρχίζει να ισχύει την 1η Οκτωβρίου 2012.

 • Αρχές για τις υποδομές του χρηματοπιστωτικού τομέα (Κείμενο αρχών, CPSS - IOSCO)

  Στις 16 Απριλίου 2012 η Επιτροπή Συστημάτων Πληρωμών και Διακανονισμού (CPSS) και η Διεθνής Οργάνωση Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς (IOSCO) δημοσίευσαν κείμενο αρχών, οι οποίες θα πρέπει να διέπουν τους φορείς των υποδομών του χρηματοπιστωτικού τομέα. Οι εκδοθείσες βασικές αρχές αντικαθιστούν το υφιστάμενο σύνολο κανόνων τόσο της CPSS όσο και της IOSCO, εναρμονίζοντας και ενισχύοντας τα διεθνή πρότυπα επίβλεψης των υποδομών του χρηματοπιστωτικού τομέα, μετά και την αξιολόγηση των επιπτώσεων της πρόσφατης διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης στις εν λόγω υποδομές. Οι βασικές αρχές θα εφαρμόζονται:

 • Κανονισμός (EE) 260/2012 σχετικά με την καθιέρωση τεχνικών απαιτήσεων για τις μεταφορές πίστωσης και τις άμεσες χρεώσεις σε ευρώ και την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 924/2009

  Στις 30 Μαρτίου 2012 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Κανονισμός «σχετικά με την καθιέρωση τεχνικών απαιτήσεων για τις μεταφορές πίστωσης και τις άμεσες χρεώσεις σε ευρώ και την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 924/2009».

  Οι βασικές διατάξεις του Κανονισμού αφορούν:

 • Συγκρότηση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π)

  Στις 20 Δεκεμβρίου 2011 δημοσιεύτηκε η υπ. αριθμ. 55906/1673 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών σχετικά με τη συγκρότηση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ). Η ΕΕΕΠ συγκροτείται από πρόεδρο και οκτώ (8) μέλη και σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 28 του νόμου 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου − Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση − Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΦΕΚ Α' 180) και είναι η Αρμόδια Αρχή για την έκδοση των αδειών, τις πιστοποιήσεις, την εποπτεία και τον έλεγχο διεξαγωγής και εκμετάλλευσης παιγνίων (τεχνικών-ψυχαγωγικών και τυχερών, κατά την έννοια του νόμου).

  Στο μέρος Δ του νόμου (άρθρα 25-54) περιλαμβάνονται διατάξεις για τη ρύθμιση της αγοράς παιγνίων.

  Στην παρ. 4 του άρθρου 49 σχετικά με τις μεταφορές χρημάτων αναφέρεται ότι «Απαγορεύεται στα πιστωτικά ιδρύματα ή τα ιδρύματα πληρωμών που είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα να πραγματοποιούν πληρωμές των ποσών συμμετοχής και απόδοσης κέρδους που απορρέουν από τη συμμετοχή σε τυχερά παίγνια στους λογαριασμούς που τηρούν σε αυτά παράνομοι πάροχοι τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, όπως αναφέρονται στον οικείο κατάλογο (black list) που τηρεί η Ε.Ε.Ε.Π. Στο πιστωτικό ίδρυμα ή ίδρυμα πληρωμών που παραβαίνει τη διάταξη της παραγράφου αυτής επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το δεκαπλάσιο του ποσού που διακινήθηκε παρανόμως και κατ΄ ελάχιστον ίσο με πεντακόσια (500) ευρώ.» 

  Η Υπουργική Απόφαση είναι διαθέσιμη στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

  http://et.diavgeia.gov.gr/f/minfin/ada/45%CE%A81%CE%97-%CE%9B%CE%933