Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

 • Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΒΑ για ICAAP/ILAAP

  Στις 3 Νοεμβρίου 2016, η ΕΒΑ υιοθέτησε κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αξιολόγηση από τις εποπτικές αρχές των ICAAP/ILAAP στο πλαίσιο της διαδικασίας εποπτικής εξέτασης και αξιολόγησης. Οι κατευθυντήριες γραμμές

  • εξειδικεύουν τις πληροφορίες που πρέπει να συλλέγουν οι εποπτικές αρχές αναφορικά με το ICAAP και το ILAAP στο πλαίσιο της διενέργειας του SREP, και
  • καθορίζουν κριτήρια σχετικά με τον τρόπο συλλογής των προαναφερθεισών πληροφοριών, καθώς και σχετικά με τη χρήση τους.

  Οι κατευθυντήριες γραμμές θα εφαρμοστούν από την 1η Ιανουαρίου 2017.

  Κατευθυντήριες γραμμές

 • Κείμενα διαβούλευσης της ΕΒΑ σχετικά με την εσωτερική διακυβέρνηση των πιστωτικών ιδρυμάτων

  Στις 28 Οκτωβρίου 2016, η ΕΒΑ έθεσε σε διαβούλευση:

  • σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών δυνάμει του άρθρου 74 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ (CRD IV) σχετικά με την αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών που εκδόθηκαν το 2011 για την εσωτερική διακυβέρνηση των πιστωτικών ιδρυμάτων, και
  • σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών δυνάμει του άρθρου 91(12) της CRD IV και του άρθρου 9(1) της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ (MIFID) αναφορικά με την αξιολόγηση της καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) και άλλων κρίσιμων λειτουργιών των πιστωτικών ιδρυμάτων.

  Η περίοδος διαβούλευσης λήγει στις 28 Ιανουαρίου 2017.

   

 • Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΒΑ για την εναρμόνιση του ορισμού για την αθέτηση των υποχρεώσεων του πιστούχου

  Στις 28 Σεπτεμβρίου 2016, η ΕΒΑ υιοθέτησε κατευθυντήριες γραμμές για την εναρμόνιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο του ορισμού για την αθέτηση (default) των υποχρεώσεων του πιστούχου δυνάμει του άρθρου 178(7) του Κανονισμού 575/2013 (CRR). Οι κατευθυντήριες γραμμές εξειδικεύουν, μεταξύ άλλων, ρυθμίσεις αναφορικά με:

  • τις ενδείξεις πιθανής αδυναμίας πληρωμής (indications of unlikeliness to pay),
  • τα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται για την επαναταξινόμηση ανοιγμάτων σε αθέτηση σε καθεστώς ενήμερων ανοιγμάτων (return to non-defaulted status),
  • την εφαρμογή του ορισμού για την αθέτηση υποχρεώσεων σε εξωτερικά δεδομένα που χρησιμοποιούν ορισμένα ιδρύματα,
  • τον ορισμό των technical defaults,
  • την εφαρμογή του ορισμού για την αθέτηση υποχρεώσεων σε ανοίγματα λιανικής, κυρίως σε ό,τι αφορά τα ιδρύματα που χρησιμοποιούν τον ορισμό της αθέτησης σε επίπεδο μεμονωμένης πιστωτικής υποχρέωσης (individual credit facility) και όχι σε ό,τι αφορά τις συνολικές υποχρεώσεις του δανειολήπτη, και
  • την εφαρμογή του “pulling effect”.

  Οι κατευθυντήριες γραμμές θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2021. Ωστόσο, οι κατευθυντήριες γραμμές παρέχουν τη διακριτική ευχέρεια στις εποπτικές αρχές να απαιτήσουν την εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων σε προγενέστερη ημερομηνία.

  Κατευθυντήριες γραμμές

 • Διαβούλευση της Επιτροπής της Βασιλείας για την τροποποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου για την εποπτική μεταχείριση των προβλέψεων

  Στις 11 Οκτωβρίου 2016, η Επιτροπή της Βασιλείας έθεσε σε διαβούλευση εκθέσεις σχετικά με:

  • την υιοθέτηση μεταβατικής ρύθμισης σε ό,τι αφορά την εποπτική μεταχείριση των προβλέψεων, και
  • την καθιέρωση μόνιμων ρυθμίσεων για την εποπτική μεταχείριση των προβλέψεων.

  Η περίοδος διαβούλευσης λήγει στις 13 Ιανουαρίου 2017.

  Κείμενα διαβούλευσης

 • Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΒΑ για τη διόρθωση του υπολογισμού της τροποποιημένης διάρκειας στο πλαίσιο υπολογισμού του κινδύνου επιτοκίων

  Στις 11 Οκτωβρίου 2016, η ΕΒΑ υιοθέτησε κατευθυντήριες γραμμές αναφορικά με τη διόρθωση της τροποποιημένης διάρκειας για τίτλους που υπόκεινται σε κίνδυνο προπληρωμής σε ό,τι αφορά πιστωτικά ιδρύματα που χρησιμοποιούν την προσέγγιση της διάρκειας για τον υπολογισμό του γενικού κινδύνου επιτοκίων δυνάμει του άρθρου 340 του Κανονισμού 575/2013 (CRR).

  Οι κατευθυντήριες γραμμές θα τεθούν σε ισχύ την 1η Μαρτίου 2017.

  Κατευθυντήριες γραμμές