Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

 • Επικαιροποιημένος κατάλογος της ΕΒΑ με τα κεφαλαιακά μέσα που κρίνονται ως μέσα κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (CET 1) στο πλαίσιο του CRR

  Την Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2022, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΒΑ) δημοσίευσε επικαιροποιημένο κατάλογο των κεφαλαιακών μέσων που κρίνονται από τις αρμόδιες αρχές ως μέσα κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (Common Equity Tier 1– CET 1) σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 26 του Κανονισμού 575/2013/ΕΕ (CRR). Βασική διαφοροποίηση του ως άνω επικαιροποιημένου καταλόγου, σε σχέση με τον κατάλογο που είχε δημοσιευτεί στις 8 Δεκεμβρίου του 2021, είναι η συμπερίληψη μέσων κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 που εκδίδονται από ιδρύματα των χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και πληρούν τα κριτήρια των άρθρων 28, και κατά περίπτωση 29, του CRR.

  Επικαιροποιημένος κατάλογος της EBA

 • Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής (ΠΕΕ) 214/1/12.12.2022 της Τράπεζας της Ελλάδος όσον αφορά τα υποβαλλόμενα στοιχεία σχετικά με τη μετοχική διάρθρωση, τις συμμετοχές σε άλλες οντότητες και τα ανοίγματα προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα συνδεδεμένα μέρη με αυτά

  Στις 17 Δεκεμβρίου 2022, δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 6490) η υπ’ αριθμ. 214/1/12.12.2022 Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής (ΠΕΕ) της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) με τίτλο: «Υποβαλλόμενα στοιχεία σχετικά με τη μετοχική διάρθρωση, τις συμμετοχές σε άλλες οντότητες και τα ανοίγματα προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα συνδεδεμένα μέρη με αυτά».

  Σκοπός της παρούσας Πράξης είναι η αναμόρφωση του υφιστάμενου πλαισίου υποβολής στοιχείων στην Τράπεζα της Ελλάδος σχετικά με τη μετοχική διάρθρωση των ιδρυμάτων καθώς και τις συμμετοχές αυτών σε άλλες οντότητες, λαμβάνοντας υπόψη τις εποπτικές απαιτήσεις και τις εξελίξεις στο θεσμικό πλαίσιο.

  Η ως άνω Πράξη αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της. Επισημαίνεται ότι με την παράγραφο 5 του Κεφαλαίου 6 εξουσιοδοτούνται η Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος και η Διεύθυνση Επιθεώρησης Εποπτευόμενων Εταιρειών της Τράπεζας της Ελλάδος να προσδιορίσουν, μεταξύ άλλων, την ακριβή ημερομηνία της πρώτης υποβολής των στοιχείων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.

  (ΦΕΚ Β’ 6490)

 • Έκθεση της EBA όσον αφορά τα μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης λόγω της νόσου COVID-19

  Η ΕΒΑ δημοσίευσε έκθεση όσον αφορά τα μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης λόγω της νόσου COVID-19. Η εν λόγω έκθεση παρέχει επισκόπηση των μέτρων που ελήφθησαν, της υφιστάμενης κατάστασης (‘state of play’), καθώς και των βημάτων που πρέπει να ακολουθηθούν για τη σταδιακή κατάργηση των εν λόγω μέτρων, και ιδίως των εποπτικών και λογιστικών μέτρων που ελήφθησαν (buffer release measures, LCR requirements, leverage ratio, IFRS9 quick-fix κ.λπ.).

  Στο πλαίσιο αυτό, η EBA ανακοίνωσε ότι από την 1η Ιανουαρίου 2023 καταργούνται οι Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με την αναφορά και τη δημοσιοποίηση ανοιγμάτων που υπόκεινται σε μέτρα που εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση της κρίσης λόγω της νόσου COVID-19 .

  Η EBA δημοσίευσε, επίσης, μαζί με την ως άνω έκθεση επικαιροποιημένο κατάλογο με τα δημόσια συστήματα εγγυήσεων (public guarantee schemes) που έχουν θεσπίσει τα κράτη μέλη για την αντιμετώπιση της κρίσης λόγω της νόσου COVID-19 και με τα συστήματα γενικών αναστολών πληρωμών (general payment moratoria schemes)

  Έκθεση της EBA

  Υπό Κατάργηση Κατευθυντήριες Γραμμές

  Eπικαιροποιημένος κατάλογος με τα δημόσια συστήματα εγγυήσεων

  Eπικαιροποιημένος κατάλογος με τα συστήματα γενικών αναστολών πληρωμών

 • Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2022/2328 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα τα οποία προσδιορίζουν τα εξωτικά υποκείμενα ανοίγματα και τα μέσα που φέρουν υπολειπόμενους κινδύνους για τους σκοπούς του υπολογισμού των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων για τους υπολειπόμενους κινδύνους

  Την Τρίτη 29/11/2022, δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2022/2328 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα τα οποία προσδιορίζουν τα εξωτικά υποκείμενα ανοίγματα και τα μέσα που φέρουν υπολειπόμενους κινδύνους για τους σκοπούς του υπολογισμού των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων για τους υπολειπόμενους κινδύνους.

  Ειδικότερα, ο κανονισμός στο πλαίσιο του άρθρου 325κα παρ. 5 εδάφιο 4 του κανονισμού (ΕΕ) 575/2013, προσδιορίζει τους κινδύνους που πληρούν τον ορισμό του εξωτικού υποκείμενου ανοίγματος, καθώς επίσης και έναν κατάλογο των μέσων που φέρουν υπολειπόμενους κινδύνους. Ακόμη, προσδιορίζει έναν μη εξαντλητικό κατάλογο κινδύνων οι οποίοι δεν θα πρέπει από μόνοι τους να προκαλούν τη συμπερίληψη ενός μέσου στον ορισμό των μέσων που φέρουν υπολειπόμενους κινδύνους.

  Σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού, αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2022/2328

 • Δημοσίευση από την ΕΒΑ μελέτης σχετικά με την εφαρμογή του συντελεστή υποστήριξης χρηματοδότησης υποδομών σύμφωνα με το άρθρο 501α του Κανονισμού 575/2013

  Η ΕΒΑ δημοσίευσε τη μελέτη της αναφορικά με την εφαρμογή του συντελεστή υποστήριξης της χρηματοδότησης έργων υποδομών (infrastructure supporting factor – ISF), όπως προβλέπεται στο άρθρο 501α του κανονισμού 575/2013. Η εν λόγω μελέτη αναλύει, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, τις παραμέτρους της χρηματοδότησης έργων υποδομών που τυγχάνουν ευνοϊκότερης κεφαλαιακής αντιμετώπισης μέσω του ISF, όπως αυτός εισήχθη με την τελευταία τροποποίηση του κανονισμού 575/2013. Η μελέτη της ΕΒΑ καταλήγει ότι η συνέχιση της χρήσης του εν λόγω συντελεστή μπορεί να αμφισβητηθεί καθώς τα δεδομένα δεν επαρκούν για μία ξεκάθαρη εικόνα της χρησιμότητας του εν λόγω συντελεστή. 

   

  Έκθεση της ΕΒΑ