Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

 • Απολογισμός της ΕΚΤ για το 2016

  Στις 10 Απριλίου 2017, η ΕΚΤ δημοσίευσε την ετήσια έκθεση πεπραγμένων για το 2016. Η εν λόγω έκθεση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, πληροφορίες σχετικά με τα ακόλουθα ζητήματα:

  • τους κινδύνους και τα τρωτά σημεία του χρηματοπιστωτικού συστήματος των κρατών μελών της ευρωζώνης,

  • τη συμβολή της ΕΚΤ στη διαμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο για τη διασφάλιση της σταθερότητας τόσο του χρηματοπιστωτικού συστήματος όσο και των φορέων που παρέχουν χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες εντός αυτού, και

  • την πορεία των μη εξυπηρετούμενων δανείων εντός της ευρωζώνης.

  Απολογισμός ΕΚΤ

   

 • Έκθεση της ΤτΕ για τους επιχειρησιακούς στόχους των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων

  Στις 5 Απριλίου 2017, η ΤτΕ δημοσίευσε τη δεύτερη έκθεση για τους επιχειρησιακούς στόχους των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων σχετικά με τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs), με ημερομηνία αναφοράς την 31η Δεκεμβρίου 2016.

  Σκοπός της εν λόγω έκθεσης είναι η απεικόνιση, σε τριμηνιαία βάση, της εξέλιξης των επιχειρησιακών στόχων και των επιλεγμένων δεικτών απόδοσης που έχουν τεθεί από τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα αναφορικά με τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, σύμφωνα με τους στόχους που έχουν τεθεί έως το 2019.

  Έκθεση ΤτΕ

 • Απολογισμός της ΕΚΤ αναφορικά με την εποπτική της δραστηριότητα για το 2016

  Η ΕΚΤ δημοσίευσε στις 23 Μαρτίου 2017 την ετήσια έκθεση αναφορικά με την εποπτική της δραστηριότητα για το 2016. Η εν λόγω έκθεση περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τα ακόλουθα ζητήματα:

  • τη συμβολή της προληπτικής εποπτείας στη διασφάλιση της σταθερότητας του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού συστήματος,

  • τις εποπτικές εγκρίσεις όσον αφορά τη χορήγηση ή ανάκληση άδειας λειτουργίας, την αξιολόγηση της απόκτησης ειδικών συμμετοχών, καθώς και την επιβολή κυρώσεων,

  • τη συνεργασία της ΕΚΤ με άλλες εθνικές ή ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές για την εκπλήρωση των εποπτικών της καθηκόντων,

  • την οργανωτική δομή της ΕΚΤ σε σχέση με τα εποπτικά της καθήκοντα,

  • τις νομικές πράξεις που υιοθετήθηκαν από την ΕΚΤ στο πεδίο της προληπτικής εποπτείας, και

  • στατιστικά στοιχεία για τη σύνθεση των ισολογισμών, την κερδοφορία, τη φερεγγυότητα και τον πιστωτικό κίνδυνο των εποπτευόμενων από την ΕΚΤ πιστωτικών ιδρυμάτων.

  Έκθεση ΕΚΤ

 • Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΚΤ για τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα

  Στις 20 Μαρτίου 2017, δημοσιεύθηκαν οι κατευθυντήριες γραμμές της ΕΚΤ σχετικά με την αντιμετώπιση από τα πιστωτικά ιδρύματα του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων. Οι κατευθυντήριες γραμμές περιλαμβάνουν ρυθμίσεις σχετικά με:

  1. τη στρατηγική που πρέπει να υλοποιούν τα πιστωτικά ιδρύματα για τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα,
  2. τις ρυθμίσεις διακυβέρνησης που αφορούν τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα,
  3. την πολιτική ρυθμίσεων,
  4. την αναγνώριση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων,
  5. τον σχηματισμό προβλέψεων και τις διαγραφές δανείων, και
  6. την αποτίμηση των εξασφαλίσεων.

  Οι κατευθυντήριες γραμμές αφορούν τα άμεσα εποπτευόμενα από την ΕΚΤ πιστωτικά ιδρύματα.

  Κατεθυντήριες γραμμές της ΕΚΤ

 • Γνώμη της ΕΒΑ σχετικά με την υιοθέτηση μεταβατικής ρύθμισης για την εποπτική μεταχείριση των προβλέψεων στο πλαίσιο του IFRS 9

  Στις 6 Μαρτίου 2017, η ΕΒΑ υιοθέτησε Γνώμη σχετικά με την εποπτική μεταχείριση των προβλέψεων στο πλαίσιο του IFRS 9, σε συνέχεια της υποβολής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικής πρότασης για την τροποποίηση του Κανονισμού 575/2013. Τα βασικά σημεία της Γνώμης της ΕΒΑ είναι τα εξής:

  • η ΕΒΑ υποστηρίζει την υιοθέτηση μεταβατικής ρύθμισης, η οποία θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2018,
  • η μεταβατική ρύθμιση δεν πρέπει να προβλέπει πλήρη ουδετεροποίηση των επιπτώσεων από το IFRS 9 κατά το πρώτο έτος εφαρμογής του. Για το λόγο αυτό, προτείνεται η υιοθέτηση τετραετούς μεταβατικής ρύθμισης κατά τη διάρκεια της οποίας, ένα σταδιακά μειούμενο ποσοστό (80%, 60%, 40%, 20%) των εν λόγω προβλέψεων δεν θα αφαιρείται από το κεφάλαιο CET1,
  • η ΕΒΑ προτείνει την υιοθέτηση της στατικής προσέγγισης, η οποία συνεπάγεται υπολογισμό άπαξ των επιπτώσεων από τη μετάβαση από το IAS 39 στο IFRS 9 και απόσβεσή της κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, αντί της δυναμικής προσέγγισης που προβλέπει η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και
  • η υιοθέτηση μεταβατικής ρύθμισης πρέπει να αφορά όλες τις αλλαγές που επέρχονται λόγω της υιοθέτησης του IFRS 9 και όχι μόνο από τις ρυθμίσεις για την απομείωση (impairment).

  Γνώμη της ΕΒΑ