Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

 • Απολογισμός της ΕΚΤ αναφορικά με την εποπτική της δραστηριότητα για το 2016

  Η ΕΚΤ δημοσίευσε στις 23 Μαρτίου 2017 την ετήσια έκθεση αναφορικά με την εποπτική της δραστηριότητα για το 2016. Η εν λόγω έκθεση περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τα ακόλουθα ζητήματα:

  • τη συμβολή της προληπτικής εποπτείας στη διασφάλιση της σταθερότητας του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού συστήματος,

  • τις εποπτικές εγκρίσεις όσον αφορά τη χορήγηση ή ανάκληση άδειας λειτουργίας, την αξιολόγηση της απόκτησης ειδικών συμμετοχών, καθώς και την επιβολή κυρώσεων,

  • τη συνεργασία της ΕΚΤ με άλλες εθνικές ή ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές για την εκπλήρωση των εποπτικών της καθηκόντων,

  • την οργανωτική δομή της ΕΚΤ σε σχέση με τα εποπτικά της καθήκοντα,

  • τις νομικές πράξεις που υιοθετήθηκαν από την ΕΚΤ στο πεδίο της προληπτικής εποπτείας, και

  • στατιστικά στοιχεία για τη σύνθεση των ισολογισμών, την κερδοφορία, τη φερεγγυότητα και τον πιστωτικό κίνδυνο των εποπτευόμενων από την ΕΚΤ πιστωτικών ιδρυμάτων.

  Έκθεση ΕΚΤ

 • Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΚΤ για τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα

  Στις 20 Μαρτίου 2017, δημοσιεύθηκαν οι κατευθυντήριες γραμμές της ΕΚΤ σχετικά με την αντιμετώπιση από τα πιστωτικά ιδρύματα του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων. Οι κατευθυντήριες γραμμές περιλαμβάνουν ρυθμίσεις σχετικά με:

  1. τη στρατηγική που πρέπει να υλοποιούν τα πιστωτικά ιδρύματα για τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα,
  2. τις ρυθμίσεις διακυβέρνησης που αφορούν τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα,
  3. την πολιτική ρυθμίσεων,
  4. την αναγνώριση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων,
  5. τον σχηματισμό προβλέψεων και τις διαγραφές δανείων, και
  6. την αποτίμηση των εξασφαλίσεων.

  Οι κατευθυντήριες γραμμές αφορούν τα άμεσα εποπτευόμενα από την ΕΚΤ πιστωτικά ιδρύματα.

  Κατεθυντήριες γραμμές της ΕΚΤ

 • Γνώμη της ΕΒΑ σχετικά με την υιοθέτηση μεταβατικής ρύθμισης για την εποπτική μεταχείριση των προβλέψεων στο πλαίσιο του IFRS 9

  Στις 6 Μαρτίου 2017, η ΕΒΑ υιοθέτησε Γνώμη σχετικά με την εποπτική μεταχείριση των προβλέψεων στο πλαίσιο του IFRS 9, σε συνέχεια της υποβολής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικής πρότασης για την τροποποίηση του Κανονισμού 575/2013. Τα βασικά σημεία της Γνώμης της ΕΒΑ είναι τα εξής:

  • η ΕΒΑ υποστηρίζει την υιοθέτηση μεταβατικής ρύθμισης, η οποία θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2018,
  • η μεταβατική ρύθμιση δεν πρέπει να προβλέπει πλήρη ουδετεροποίηση των επιπτώσεων από το IFRS 9 κατά το πρώτο έτος εφαρμογής του. Για το λόγο αυτό, προτείνεται η υιοθέτηση τετραετούς μεταβατικής ρύθμισης κατά τη διάρκεια της οποίας, ένα σταδιακά μειούμενο ποσοστό (80%, 60%, 40%, 20%) των εν λόγω προβλέψεων δεν θα αφαιρείται από το κεφάλαιο CET1,
  • η ΕΒΑ προτείνει την υιοθέτηση της στατικής προσέγγισης, η οποία συνεπάγεται υπολογισμό άπαξ των επιπτώσεων από τη μετάβαση από το IAS 39 στο IFRS 9 και απόσβεσή της κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, αντί της δυναμικής προσέγγισης που προβλέπει η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και
  • η υιοθέτηση μεταβατικής ρύθμισης πρέπει να αφορά όλες τις αλλαγές που επέρχονται λόγω της υιοθέτησης του IFRS 9 και όχι μόνο από τις ρυθμίσεις για την απομείωση (impairment).

  Γνώμη της ΕΒΑ

 • Δημοσίευση στο ΦΕΚ τριών Πράξεων της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος

  Στις 14 Φεβρουαρίου 2017, δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ τρεις (3) Πράξεις της Εκτελεστικής Επιτροπής (ΠΕΕ) της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ).
  Με την ΠΕΕ 110/31.1.2017 ενσωματώνονται στο εθνικό δίκαιο οι κατευθυντήριες γραμμές της ΕΒΑ (EBA/GL/2014/14) σχετικά με τον ουσιώδη, αποκλειστικό και εμπιστευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών και τη συχνότητα δημοσιοποίησης δυνάμει των άρθρων 432(1)-(2) και 433 του Κανονισμού 575/2013 (CRR). Οι διατάξεις της ΠΕΕ 110/31.1.2017 εφαρμόζονται στα άμεσα εποπτευόμενα από την ΤτΕ πιστωτικά ιδρύματα.
  Με την ΠΕΕ 111/31.1.2017 ενσωματώνονται στο εθνικό δίκαιο οι κατευθυντήριες γραμμές της ΕΒΑ (EBA/GL/2015/07) σχετικά με την υποχρέωση άμεσης ενημέρωσης της ΤτΕ από το Διοικητικό Συμβούλιο ιδρύματος σε περίπτωση που τελεί σε κατάσταση αφερεγγυότητας ή επαπειλούμενης αφερεγγυότητας (failing or likely to fail) δυνάμει του άρθρου 81 του ν. 4335/2015. Οι διατάξεις της ΠΕΕ 111/31.1.2017 εφαρμόζονται στα άμεσα εποπτευόμενα από την ΤτΕ πιστωτικά ιδρύματα.
  Με την ΠΕΕ 112/31.1.2017 καθορίζονται οι καταληκτικές ημερομηνίες για την υποβολή προς την ΤτΕ των εποπτικών αναφορών σχετικά με τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση (FINREP) που προβλέπονται στα άρθρα 6-15 του Κανονισμού 2015/534 της ΕΚΤ με τον οποίο καθιερώθηκε η υποχρέωση όλων των πιστωτικών ιδρυμάτων που περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του SSM, δηλαδή και των σημαντικών πιστωτικών ιδρυμάτων, τα οποία εποπτεύονται άμεσα από την ΕΚΤ, και των λιγότερο σημαντικών ιδρυμάτων, τα οποία εποπτεύονται από τις εθνικές εποπτικές αρχές, να υποβάλλουν πληροφορίες σχετικά με τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση και σε ατομική βάση.

 • Δημοσίευση από την ΕΚΤ στατιστικών στοιχείων για τα σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα

  Στις 31 Ιανουαρίου 2017, η ΕΚΤ δημοσίευσε επικαιροποιημένα στατιστικά στοιχεία με ημερομηνία αναφοράς 30 Σεπτεμβρίου 2016 σε ό,τι αφορά τα άμεσα εποπτευόμενα από την ίδια πιστωτικά ιδρύματα, περιλαμβανομένων των τεσσάρων ελληνικών συστημικά σημαντικών, σχετικά με:

  • την κερδοφορία,
  • την κεφαλαιακή επάρκεια,
  • την ποιότητα των στοιχείων του ενεργητικού (π.χ. μη εξυπηρετούμενα και ρυθμισμένα ανοίγματα), και
  • τη ρευστότητα.


  Έκθεση της ΕΚΤ