Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

 • Έκθεση της Μικτής Επιτροπής των ESAs για τους κυριότερους κινδύνους του χρηματοπιστωτικού συστήματος της ΕΕ

  Στις 20 Απριλίου 2017, η Μικτή Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (EBA, EIOPA, ESMA) δημοσίευσε έκθεση αναφορικά με τους κυριότερους κινδύνους και τα αδύναμα σημεία του χρηματοπιστωτικού συστήματος της ΕΕ.

  Στην έκθεση επισημαίνονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

  • η χαμηλή κερδοφορία των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων,

  • ο υψηλός βαθμός διασυνδεσιμότητας (interconnectedness) μεταξύ των φορέων παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, ο οποίος εντείνει τον κίνδυνο μετάδοσης κρίσεων εντός του χρηματοπιστωτικού συστήματος της ΕΕ, και

  • η εμφάνιση νέων κινδύνων (cyber risks και IT-related operational risks) λόγω των ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων. 

  Έκθεση Μικτής Επιτροπής

   

 • Έκθεση της EBA για τις περιοδική αξιολόγηση ομολόγων φορέων σχετικά με τη διαδικασία του supervisory reporting

  Στις 11 Απριλίου 2017, η EBA δημοσίευσε έκθεση για τα αποτελέσματα της περιοδικής αξιολόγησης σε ό,τι αφορά το πλαίσιο των εκτελεστικών τεχνικών προτύπων (ITS) για τη διαδικασία της υποβολής εποπτικών αναφορών (supervisory reporting).

  Στην εν λόγω έκθεση συνοψίζονται τα αποτελέσματα της περιοδικής αξιολόγησης, βάσει της οποίας οι εποπτικές αρχές των κρατών μελών της ΕΕ, η ΕΚΤ στο πλαίσιο του SSM και οι εποπτικές αρχές των κρατών της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών διαθέτουν εύρωστες δομές που διασφαλίζουν την έγκαιρη, πλήρη και ορθή συλλογή στοιχείων και υποβολή εποπτικών αναφορών.

  Έκθεση EBA

 • Χρονοδιάγραμμα της EBA για την αναθεώρηση του SREP τη διετία 2017-2018

  Στις 11 Απριλίου 2017, η EBA δημοσίευσε το χρονοδιάγραμμα για την αναθεώρηση της διαδικασίας εποπτικής εξέτασης και αξιολόγησης (SREP) τη διετία 2017-2018.

  Στον οδικό χάρτη αναλύεται αφενός η προσέγγιση που η EBA προτίθεται να ακολουθήσει για την αναθεώρηση του SREP, και αφετέρου τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν για την επικαιροποίηση των σχετικών με τον Πυλώνα 2 κατευθυντήριων γραμμών.

  Η EBA αναμένεται να θέσει σε δημόσια διαβούλευση το αναθεωρημένο πλαίσιο του SREP έως το Νοέμβριο 2017, προκειμένου αυτό να τεθεί σε ισχύ εντός του 2018.

  Χρονοδιάγραμμα SREP

   

 • Απολογισμός της ΕΚΤ για το 2016

  Στις 10 Απριλίου 2017, η ΕΚΤ δημοσίευσε την ετήσια έκθεση πεπραγμένων για το 2016. Η εν λόγω έκθεση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, πληροφορίες σχετικά με τα ακόλουθα ζητήματα:

  • τους κινδύνους και τα τρωτά σημεία του χρηματοπιστωτικού συστήματος των κρατών μελών της ευρωζώνης,

  • τη συμβολή της ΕΚΤ στη διαμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο για τη διασφάλιση της σταθερότητας τόσο του χρηματοπιστωτικού συστήματος όσο και των φορέων που παρέχουν χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες εντός αυτού, και

  • την πορεία των μη εξυπηρετούμενων δανείων εντός της ευρωζώνης.

  Απολογισμός ΕΚΤ

   

 • Έκθεση της ΤτΕ για τους επιχειρησιακούς στόχους των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων

  Στις 5 Απριλίου 2017, η ΤτΕ δημοσίευσε τη δεύτερη έκθεση για τους επιχειρησιακούς στόχους των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων σχετικά με τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs), με ημερομηνία αναφοράς την 31η Δεκεμβρίου 2016.

  Σκοπός της εν λόγω έκθεσης είναι η απεικόνιση, σε τριμηνιαία βάση, της εξέλιξης των επιχειρησιακών στόχων και των επιλεγμένων δεικτών απόδοσης που έχουν τεθεί από τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα αναφορικά με τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, σύμφωνα με τους στόχους που έχουν τεθεί έως το 2019.

  Έκθεση ΤτΕ