Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

 • Ανακοίνωση της Επιτροπής της Βασιλείας για το πρόγραμμα εργασιών της τη διετία 2017-2018

  Στις 25 Απριλίου 2017, η Επιτροπή της Βασιλείας εξέδωσε Ανακοίνωση για το πρόγραμμα των εργασιών της τη διετία 2017-2018, στο οποίο περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθες θεματικές ενότητες:

  • η ολοκλήρωση των υφιστάμενων πρωτοβουλιών της, ιδίως σε ό,τι αφορά το διεθνές κανονιστικό πλαίσιο «Βασιλεία ΙΙΙ»,

  • η παρακολούθηση των αναδυόμενων κινδύνων και η αξιολόγηση των επιπτώσεών τους στη «Βασιλεία ΙΙΙ»,

  • η διασφάλιση της αποτελεσματικής άσκησης της μικρο-προληπτικής εποπτείας από τις αρμόδιες προς τούτο αρχές των μελών της, και

  • η διασφάλιση της έγκαιρης και συνεκτικής εφαρμογής των προτύπων (standards) που υιοθετεί.

  Ανακοίνωση της Επιτροπής της Βασιλείας

 • Καταβολή μερισμάτων το 2017 από τα εποπτευόμενα από την ΤτΕ πιστωτικά ιδρύματα για την οικονομική χρήση του 2016

  Στις 26 Απριλίου 2017 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής (ΠΕΕ) της ΤτΕ με θέμα: «Καταβολή μερισμάτων κατά το έτος 2017 από τα εποπτευόμενα από την ΤτΕ πιστωτικά ιδρύματα για την οικονομική χρήση του έτους 2016».

  ΦΕΚ Β' 1404/25.4.2017

 • Έκθεση της Μικτής Επιτροπής των ESAs για τους κυριότερους κινδύνους του χρηματοπιστωτικού συστήματος της ΕΕ

  Στις 20 Απριλίου 2017, η Μικτή Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (EBA, EIOPA, ESMA) δημοσίευσε έκθεση αναφορικά με τους κυριότερους κινδύνους και τα αδύναμα σημεία του χρηματοπιστωτικού συστήματος της ΕΕ.

  Στην έκθεση επισημαίνονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

  • η χαμηλή κερδοφορία των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων,

  • ο υψηλός βαθμός διασυνδεσιμότητας (interconnectedness) μεταξύ των φορέων παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, ο οποίος εντείνει τον κίνδυνο μετάδοσης κρίσεων εντός του χρηματοπιστωτικού συστήματος της ΕΕ, και

  • η εμφάνιση νέων κινδύνων (cyber risks και IT-related operational risks) λόγω των ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων. 

  Έκθεση Μικτής Επιτροπής

   

 • Έκθεση της EBA για τις περιοδική αξιολόγηση ομολόγων φορέων σχετικά με τη διαδικασία του supervisory reporting

  Στις 11 Απριλίου 2017, η EBA δημοσίευσε έκθεση για τα αποτελέσματα της περιοδικής αξιολόγησης σε ό,τι αφορά το πλαίσιο των εκτελεστικών τεχνικών προτύπων (ITS) για τη διαδικασία της υποβολής εποπτικών αναφορών (supervisory reporting).

  Στην εν λόγω έκθεση συνοψίζονται τα αποτελέσματα της περιοδικής αξιολόγησης, βάσει της οποίας οι εποπτικές αρχές των κρατών μελών της ΕΕ, η ΕΚΤ στο πλαίσιο του SSM και οι εποπτικές αρχές των κρατών της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών διαθέτουν εύρωστες δομές που διασφαλίζουν την έγκαιρη, πλήρη και ορθή συλλογή στοιχείων και υποβολή εποπτικών αναφορών.

  Έκθεση EBA

 • Χρονοδιάγραμμα της EBA για την αναθεώρηση του SREP τη διετία 2017-2018

  Στις 11 Απριλίου 2017, η EBA δημοσίευσε το χρονοδιάγραμμα για την αναθεώρηση της διαδικασίας εποπτικής εξέτασης και αξιολόγησης (SREP) τη διετία 2017-2018.

  Στον οδικό χάρτη αναλύεται αφενός η προσέγγιση που η EBA προτίθεται να ακολουθήσει για την αναθεώρηση του SREP, και αφετέρου τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν για την επικαιροποίηση των σχετικών με τον Πυλώνα 2 κατευθυντήριων γραμμών.

  Η EBA αναμένεται να θέσει σε δημόσια διαβούλευση το αναθεωρημένο πλαίσιο του SREP έως το Νοέμβριο 2017, προκειμένου αυτό να τεθεί σε ισχύ εντός του 2018.

  Χρονοδιάγραμμα SREP