Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

 • Έκθεση της EBA για τις περιοδική αξιολόγηση ομολόγων φορέων σχετικά με τη διαδικασία του supervisory reporting

  Στις 11 Απριλίου 2017, η EBA δημοσίευσε έκθεση για τα αποτελέσματα της περιοδικής αξιολόγησης σε ό,τι αφορά το πλαίσιο των εκτελεστικών τεχνικών προτύπων (ITS) για τη διαδικασία της υποβολής εποπτικών αναφορών (supervisory reporting).

  Στην εν λόγω έκθεση συνοψίζονται τα αποτελέσματα της περιοδικής αξιολόγησης, βάσει της οποίας οι εποπτικές αρχές των κρατών μελών της ΕΕ, η ΕΚΤ στο πλαίσιο του SSM και οι εποπτικές αρχές των κρατών της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών διαθέτουν εύρωστες δομές που διασφαλίζουν την έγκαιρη, πλήρη και ορθή συλλογή στοιχείων και υποβολή εποπτικών αναφορών.

  Έκθεση EBA

 • Χρονοδιάγραμμα της EBA για την αναθεώρηση του SREP τη διετία 2017-2018

  Στις 11 Απριλίου 2017, η EBA δημοσίευσε το χρονοδιάγραμμα για την αναθεώρηση της διαδικασίας εποπτικής εξέτασης και αξιολόγησης (SREP) τη διετία 2017-2018.

  Στον οδικό χάρτη αναλύεται αφενός η προσέγγιση που η EBA προτίθεται να ακολουθήσει για την αναθεώρηση του SREP, και αφετέρου τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν για την επικαιροποίηση των σχετικών με τον Πυλώνα 2 κατευθυντήριων γραμμών.

  Η EBA αναμένεται να θέσει σε δημόσια διαβούλευση το αναθεωρημένο πλαίσιο του SREP έως το Νοέμβριο 2017, προκειμένου αυτό να τεθεί σε ισχύ εντός του 2018.

  Χρονοδιάγραμμα SREP

   

 • Απολογισμός της ΕΚΤ για το 2016

  Στις 10 Απριλίου 2017, η ΕΚΤ δημοσίευσε την ετήσια έκθεση πεπραγμένων για το 2016. Η εν λόγω έκθεση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, πληροφορίες σχετικά με τα ακόλουθα ζητήματα:

  • τους κινδύνους και τα τρωτά σημεία του χρηματοπιστωτικού συστήματος των κρατών μελών της ευρωζώνης,

  • τη συμβολή της ΕΚΤ στη διαμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο για τη διασφάλιση της σταθερότητας τόσο του χρηματοπιστωτικού συστήματος όσο και των φορέων που παρέχουν χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες εντός αυτού, και

  • την πορεία των μη εξυπηρετούμενων δανείων εντός της ευρωζώνης.

  Απολογισμός ΕΚΤ

   

 • Έκθεση της ΤτΕ για τους επιχειρησιακούς στόχους των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων

  Στις 5 Απριλίου 2017, η ΤτΕ δημοσίευσε τη δεύτερη έκθεση για τους επιχειρησιακούς στόχους των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων σχετικά με τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs), με ημερομηνία αναφοράς την 31η Δεκεμβρίου 2016.

  Σκοπός της εν λόγω έκθεσης είναι η απεικόνιση, σε τριμηνιαία βάση, της εξέλιξης των επιχειρησιακών στόχων και των επιλεγμένων δεικτών απόδοσης που έχουν τεθεί από τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα αναφορικά με τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, σύμφωνα με τους στόχους που έχουν τεθεί έως το 2019.

  Έκθεση ΤτΕ

 • Απολογισμός της ΕΚΤ αναφορικά με την εποπτική της δραστηριότητα για το 2016

  Η ΕΚΤ δημοσίευσε στις 23 Μαρτίου 2017 την ετήσια έκθεση αναφορικά με την εποπτική της δραστηριότητα για το 2016. Η εν λόγω έκθεση περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τα ακόλουθα ζητήματα:

  • τη συμβολή της προληπτικής εποπτείας στη διασφάλιση της σταθερότητας του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού συστήματος,

  • τις εποπτικές εγκρίσεις όσον αφορά τη χορήγηση ή ανάκληση άδειας λειτουργίας, την αξιολόγηση της απόκτησης ειδικών συμμετοχών, καθώς και την επιβολή κυρώσεων,

  • τη συνεργασία της ΕΚΤ με άλλες εθνικές ή ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές για την εκπλήρωση των εποπτικών της καθηκόντων,

  • την οργανωτική δομή της ΕΚΤ σε σχέση με τα εποπτικά της καθήκοντα,

  • τις νομικές πράξεις που υιοθετήθηκαν από την ΕΚΤ στο πεδίο της προληπτικής εποπτείας, και

  • στατιστικά στοιχεία για τη σύνθεση των ισολογισμών, την κερδοφορία, τη φερεγγυότητα και τον πιστωτικό κίνδυνο των εποπτευόμενων από την ΕΚΤ πιστωτικών ιδρυμάτων.

  Έκθεση ΕΚΤ