Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

 • Ανακοίνωση του Συμβουλίου Πληρωμών Μικρής Αξίας σε Ευρώ (‘ERPB’)

  Την 1η Δεκεμβρίου 2017, δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας η Ανακοίνωση που εξέδωσε το Συμβούλιο Πληρωμών Μικρής Αξίας σε Ευρώ (“Euro Retail Payments Board”, ‘ERPB’), στην οποία αποτυπώνονται τα διαμειφθέντα της 8ης συνεδρίασης της Ολομέλειάς του, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 29 Νοεμβρίου 2017.

  ERPB Statement

 • Υιοθέτηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των RTS της EBA για την ισχυρή ταυτοποίηση του πελάτη και τα κοινά και ασφαλή πρότυπα επικοινωνίας στο πλαίσιο της PSD 2

  Στις 27 Νοεμβρίου 2017, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε με κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό το σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων (‘RTS’) της EBA «για την ισχυρή ταυτοποίηση του πελάτη και τα κοινά και ασφαλή πρότυπα επικοινωνίας» (“strong customer authentication and common and secure open standards of communication”) στο πλαίσιο της PSD 2.

  Όπως προκύπτει από το άρθρο 33(4) του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού, προβλέπεται η δυνατότητα άμεσης πρόσβασης (“screen scraping”) σε λογαριασμούς πληρωμών χρηστών υπηρεσιών πληρωμών από PISPs ή/και AISPs που τηρούν σε παρόχους υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού (π.χ. πιστωτικά ιδρύματα), όταν η πρόσβαση σε αυτούς (τους λογαριασμούς πληρωμών) δεν είναι δυνατή με έμμεσο τρόπο (ήτοι μέσω APIs).

  Εντούτοις, σύμφωνα με το άρθρο 33(6) του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού, δίνεται η δυνατότητα στις εθνικές αρμόδιες αρχές, κατόπιν προηγούμενης διαβούλευσης με την EBA, να απαγορεύουν πλήρως την εφαρμογή πρακτικών “screen scraping”, υπό την αίρεση ότι πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο Υπουργών έχουν στη διάθεσή τους μέγιστη προθεσμία τριών (3) μηνών είτε να εγκρίνουν τον εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό είτε να τον απορρίψουν. Σε περίπτωση που εγκριθεί, θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και, ακολούθως, θα τεθεί σε ισχύ δεκαοκτώ (18) μήνες μετά τη δημοσίευσή του (ήτοι το φθινόπωρο του 2019), δυνάμει του άρθρου 115(4) της PSD 2.

  EC Delegated Regulation on SCA & SC PSD 2

 • Έκθεση της ΕΚΤ αναφορικά με τα καθήκοντα του Ευρωσυστήματος περί επίβλεψης των συστημάτων πληρωμών και διακανονισμού για το έτος 2016

  Στις 24 Νοεμβρίου 2017, η ΕΚΤ δημοσίευσε έκθεση αναφορικά με τα καθήκοντα του Ευρωσυστήματος περί επίβλεψης των συστημάτων πληρωμών και διακανονισμού για το έτος 2016.

  Στην εν λόγω έκθεση περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πληροφορίες για:

  • τα καθήκοντα του Ευρωσυστήματος περί επίβλεψης της εύρυθμης λειτουργίας και αποτελεσματικότητας των συστημάτων πληρωμών και διακανονισμού (π.χ. ‘TARGET2’),
  • τις δραστηριότητες του Ευρωσυστήματος για την εκπλήρωση των ως άνω καθηκόντων, και
  • τις τρέχουσες ρυθμιστικές εξελίξεις στο πεδίο των πληρωμών (π.χ. ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα (‘RTS’) της EBA «για την ισχυρή ταυτοποίηση του πελάτη και τα ασφαλή και κοινά πρότυπα επικοινωνίας» στο πλαίσιο της PSD 2).

  Τέλος, περιλαμβάνει ειδικά άρθρα για:

  • τα instant payments,
  • την ενίσχυση του βαθμού ανθεκτικότητας (‘resilience’) των υποδομών των χρηματοπιστωτικών αγορών στους κινδύνους «κυβερνοεπιθέσεων» (‘cyber risks’), και
  • τα RTS της ΕΒΑ «για την ισχυρή ταυτοποίηση του πελάτη και τα ασφαλή και κοινά πρότυπα επικοινωνίας» στο πλαίσιο της PSD 2.

  ECB’s Eurosystem Oversight Report 2016

 • Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πορεία εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 260/2012 (“SEPA Regulation”)

  Στις 23 Νοεμβρίου 2017, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε έκθεση για την πορεία εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 260/2012 (“SEPA Regulation”), η οποία απευθύνεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (Υπουργών).

  Η έκθεση αυτή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, σε γενικές γραμμές, ο εν λόγω Κανονισμός έχει εφαρμοσθεί με ορθό τρόπο σε ολόκληρη την ΕΕ. Ως εκ τούτου, δεν απαιτείται ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

  Ωστόσο, τα κύρια ζητήματα που χρήζουν παρακολούθησης είναι:

  • η διάκριση IBAN (“IBAN discrimination”) από τους δικαιούχους (ήτοι η υποχρέωση στους πληρωτές να πληρώσουν από λογαριασμό πληρωμών που βρίσκεται σε μια συγκεκριμένη χώρα, γεγονός το οποίο αντίκειται στις διατάξεις του άρθρου 9 του εν λόγω Κανονισμού), και
  • οι αρμοδιότητες των εθνικών αρχών για την άσκηση των καθηκόντων τους αναφορικά με την παρακολούθηση της εφαρμογής των διατάξεων του εν λόγω Κανονισμού από συγκεκριμένες κατηγορίες χρηστών υπηρεσιών πληρωμών (ήτοι φορολογικές αρχές, φορείς παροχής ενέργειας, πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ασφαλιστικές επιχειρήσεις και εταιρείες παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας).


  EC SEPA Regulation Progress Report

 • Νομικές πράξεις της ΕΚΤ σχετικά με τις απαιτήσεις επίβλεψης για τα συστημικώς σημαντικά συστήματα πληρωμών

  Στις 16 Νοεμβρίου 2017 δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι ακόλουθες νομικές πράξεις της ΕΚΤ αναφορικά με τις απαιτήσεις επίβλεψης των συστημικώς σημαντικών συστημάτων πληρωμών:

  • ο Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2094 «που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 795/2014 σχετικά με τις απαιτήσεις επίβλεψης για τα συστημικώς σημαντικά συστήματα πληρωμών» (ΕΚΤ/2017/32),
  • η Απόφαση (ΕΕ) 2017/2097 «σχετικά με τη μέθοδο υπολογισμού των κυρώσεων σε περιπτώσεις παράβασης των απαιτήσεων επίβλεψης για τα συστημικώς σημαντικά συστήματα πληρωμών» (ΕΚΤ/2017/35), και
  • η Απόφαση (ΕΕ) 2017/2098 «σχετικά με διαδικαστικές πτυχές της επιβολής διορθωτικών μέτρων σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 795/2014» (ΕΚΤ/2017/33).