Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

 • Προκαταρκτικός κατάλογος με τους φορείς παροχής υπηρεσιών πληρωμών που θα συμμετάσχουν στο νέο σύστημα του EPC για τα instant payments (SCT Inst)

  Στις 11 Σεπτεμβρίου 2017, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών (‘EPC’) δημοσίευσε τον προκαταρκτικό κατάλογο με τους φορείς παροχής υπηρεσιών πληρωμών (π.χ. τράπεζες) που θα συμμετάσχουν στο νέο σύστημα άμεσων μεταφορών πιστώσεων σε περιβάλλον SEPA (“Instant Credit Transfer Scheme”) του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών (‘EPC’) που θα τεθεί σε ισχύ στις 21 Νοεμβρίου 2017.

  Όπως προκύπτει, 134 φορείς παροχής υπηρεσιών πληρωμών από τέσσερα (4) κράτη μέλη της ΕΕ (Αυστρία, Εσθονία, Λετονία και Ισπανία) θα συμμετάσχουν στο νέο σύστημα πληρωμών του EPC. Ο τελικός κατάλογος αναμένεται να δημοσιευθεί στα μέσα Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους.

  Προκαταρκτικός κατάλογος

 • Ρύθμιση υποχρέωσης αποδοχής πληρωμών με κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές

  Στις 22 Αυγούστου 2017, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (Β’ 2881) η υπ’ αριθμ. 86437 Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Οικονομικών, με τις διατάξεις της οποίας τροποποιείται η υφιστάμενη Απόφαση (υπ’ αριθμ. 45231) αναφορικά με τη ρύθμιση υποχρέωσης αποδοχής πληρωμών με κάρτα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 65 του ν. 4446/2016 για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές (ΦΕΚ Α’ 240).

  Σύμφωνα με το άρθρο 1 αυτής, οι δικαιούχοι πληρωμής της περίπτωσης γ’ του άρθρου 62 του ν. 4446/2016, υποχρεούνται να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα κατά την ολοκλήρωση των πράξεων πληρωμής που πραγματοποιούν πληρωτές της περίπτωσης β’ του άρθρου 62 του ν. 4446/2016, οι οποίοι ενεργούν για λόγους που δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική τους δραστηριότητα.

  Περαιτέρω, οι υπόχρεοι εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής καταγγελίας ή διενέργειας ελέγχου, καταθέτουν στην αρμόδια ελεγκτική Υπηρεσία αποδεικτικό έγγραφο από το οποίο προκύπτει η χρήση τερματικού αποδοχής καρτών πληρωμών και μέσων πληρωμής με κάρτα.

  ΦΕΚ Β’ 2881/21.08.2017

 • Κείμενο συζήτησης της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) για τις εταιρείες “fintech”

  Στις 4 Αυγούστου 2017, η EBA δημοσίευσε κείμενο συζήτησης (“discussion paper”) για τις εταιρείες “fintech”, μέσω του οποίου αφενός παρουσιάζει τα αποτελέσματα της χαρτογράφησης που πραγματοποίησε σε επίπεδο ΕΕ την άνοιξη του 2017 για τις εταιρείες “fintech”, και αφετέρου τις προτάσεις της για την προσέγγιση που προτίθεται να ακολουθήσει το προσεχές διάστημα στο εν λόγω πεδίο.

  Ειδικότερα, οι προτάσεις της αφορούν τις ακόλουθες έξι (6) θεματικές ενότητες:

  • καθεστώς αδειοδότησης και μικρο-προληπτικής εποπτείας των εταιρειών “fintech”,
  • επιπτώσεις της δραστηριότητας των εταιρειών “fintech” στους κινδύνους που εκτίθενται τα πιστωτικά ιδρύματα, ιδρύματα πληρωμών και ιδρύματα έκδοσης ηλεκτρονικού χρήματος,
  • επιπτώσεις της δραστηριότητας των εταιρειών “fintech” στο επιχειρηματικό μοντέλο των προαναφερθέντων ιδρυμάτων,
  • θέματα προστασίας καταναλωτή,
  • επιπτώσεις της δραστηριότητας των εταιρειών “fintech” στη διαδικασία εξυγίανσης των φορέων παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, και
  • επιπτώσεις της δραστηριότητας των εταιρειών “fintech” στην πολιτική της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

  Η περίοδος συζήτησης ολοκληρώνεται στις 6 Νοεμβρίου 2017.

  Κείμενο συζήτησης

 • Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων του “Euro Retail Payments Board” (‘ERPB’)

  Στις 31 Ιουλίου 2017, δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας η ετήσια έκθεση πεπραγμένων του ERPB για την περίοδο Ιουλίου 2016-Ιουνίου 2017.

  Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει μια σειρά θεμάτων, όπως την συγκρότηση ad hoc ομάδων έργου για την εξέταση θεμάτων που αφορούν:

  • την ηλεκτρονική τιμολόγηση σε σχέση με τις πληρωμές μικρής αξίας,
  • τη δημιουργία μιας πανευρωπαϊκής αγοράς υπηρεσιών εκκίνησης πληρωμών,
  • τα “instant payments”,
  • τις “Person-to-Person mobile” πληρωμές,

  καθώς και της τυποποίησης των συναλλαγών με κάρτες πληρωμών που έχει ανατεθεί στο “European Cards Stakeholders Group” καθ’ υπόδειξή του.

  Επίσης, περιλαμβάνει το σχέδιο δράσης του ως άνω φορέα για το επόμενο έτος.

  Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων του ERPB

 • Κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) σχετικά με τα κριτήρια καθορισμού του ελάχιστου χρηματικού ποσού της ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης στο πλαίσιο της PSD 2

  Στις 7 Ιουλίου 2017, η EBA δημοσίευσε κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κριτήρια καθορισμού του ελάχιστου χρηματικού ποσού:

  • της ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης (“professional indemnity insurance”), ή
  • άλλης συγκρίσιμης εγγύησης (“comparable guarantee”),

  που οφείλουν να διαθέτουν, τόσο οι πάροχοι υπηρεσιών εκκίνησης πληρωμών (“payment initiation service providers”, ‘PISPs’) όσο και οι πάροχοι υπηρεσιών πληροφοριών λογαριασμού (“account information service providers”, ‘AISPs’).

  Η ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης συνιστά μια εκ των προϋποθέσεων αδειοδότησης και καταχώρησής των προαναφερθέντων παρόχων (αντίστοιχα) σε δημόσιο μητρώο  ως ιδρύματα πληρωμών, καθώς και διασφάλιση της τήρησης των υποχρεώσεών τους, σε περιπτώσεις όπου:

  • οι μεν ‘PISPs’ υπέχουν ευθύνη για μη εγκεκριμένες, μη εκτελεσθείσες ή/και εσφαλμένα εκτελεσθείσες συναλλαγές πληρωμών, και
  • οι δε ‘AISPs’ υπέχουν ευθύνη για μη εξουσιοδοτημένη ή/και απατηλή πρόσβαση στις διαθέσιμες πληροφορίες σε λογαριασμό πληρωμών και για μη εξουσιοδοτημένη ή/και απατηλή χρήση αυτών.

  EBA Guidelines