Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

 • Νομικές πράξεις της ΕΚΤ σχετικά με τις απαιτήσεις επίβλεψης για τα συστημικώς σημαντικά συστήματα πληρωμών

  Στις 16 Νοεμβρίου 2017 δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι ακόλουθες νομικές πράξεις της ΕΚΤ αναφορικά με τις απαιτήσεις επίβλεψης των συστημικώς σημαντικών συστημάτων πληρωμών:

  • ο Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2094 «που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 795/2014 σχετικά με τις απαιτήσεις επίβλεψης για τα συστημικώς σημαντικά συστήματα πληρωμών» (ΕΚΤ/2017/32),
  • η Απόφαση (ΕΕ) 2017/2097 «σχετικά με τη μέθοδο υπολογισμού των κυρώσεων σε περιπτώσεις παράβασης των απαιτήσεων επίβλεψης για τα συστημικώς σημαντικά συστήματα πληρωμών» (ΕΚΤ/2017/35), και
  • η Απόφαση (ΕΕ) 2017/2098 «σχετικά με διαδικαστικές πτυχές της επιβολής διορθωτικών μέτρων σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 795/2014» (ΕΚΤ/2017/33).

 • Έναρξη λειτουργίας του SEPA Instant Credit Transfer scheme του EPC

  Στις 21 Νοεμβρίου 2017, τέθηκε σε λειτουργία το νέο σύστημα άμεσων μεταφορών πιστώσεων σε περιβάλλον SEPA (“Instant Credit Transfer Scheme”) του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών (‘EPC’).

  Στο νέο σύστημα συμμετέχουν, μέχρι στιγμής, 585 φορείς παροχής υπηρεσιών πληρωμών από τα ακόλουθα οκτώ (8) κράτη μέλη της ΕΕ: Αυστρία, Εσθονία, Γερμανία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Ολλανδία και Ισπανία.

  EPC Press Release

 • Νομικές πράξεις της ΕΚΤ σχετικά με το σύστημα πληρωμών ‘TARGET2’

  Στις 14 Νοεμβρίου 2017 δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι ακόλουθες νομικές πράξεις της ΕΚΤ αναφορικά με το  «Διευρωπαϊκό Αυτοματοποιημένο Σύστημα Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο» (‘TARGET2’):

  • η Απόφαση (ΕΕ) 2017/2080 «που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2010/9 σχετικά με την πρόσβαση σε ορισμένα στοιχεία του TARGET2 και τη χρήση αυτών» (ΕΚΤ/2017/29),
  • η Απόφαση (ΕΕ) 2017/2081 «που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2007/7 σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις του TARGET2-ΕΚΤ» (ΕΚΤ/2017/30), και
  • η Κατευθυντήρια Γραμμή (ΕΕ) 2017/2082 «που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2012/27 σχετικά με το Διευρωπαϊκό Αυτοματοποιημένο Σύστημα Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο (TARGET2(ΕΚΤ/2017/28).

 • Δημόσια διαβούλευση Σχεδίου Νόμου για την ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366 «για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά» (‘PSD 2’)

  Στις 2 Νοεμβρίου 2017, αναρτήθηκε στο opengov προς δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Νόμου για την ενσωμάτωση στην εθνική μας έννομη τάξη της PSD 2.

  Το εν λόγω Σχέδιο Νόμου είναι διαρθρωμένο στους ακόλουθους έξι (6) Τίτλους:

  • Τίτλος Ι: Σκοπός, αντικείμενο, πεδίο εφαρμογής και ορισμοί.
  • Τίτλος ΙΙ: Πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών.
  • Τίτλος ΙΙΙ: Διαφάνεια των όρων και απαιτήσεις ενημέρωσης που διέπουν τις υπηρεσίες πληρωμών.
  • Τίτλος IV: Δικαιώματα και υποχρεώσεις σχετικά με την παροχή και τη χρήση υπηρεσιών πληρωμών.
  • Τίτλος V: Υποχρέωση ενημέρωσης των καταναλωτών για τα δικαιώματά τους.
  • Τίτλος VI: Τελικές και μεταβατικές διατάξεις.

  Η δημόσια διαβούλευση ολοκληρώνεται στις 10 Νοεμβρίου 2017.

  Σχέδιο Νόμου

 • Κατευθυντήριες γραμμές της EBA σχετικά με τις διαδικασίες διαχείρισης καταγγελιών από τις αρμόδιες αρχές στο πλαίσιο της PSD 2

  Στις 13 Οκτωβρίου 2017, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (‘EBA’) δημοσίευσε τις κατευθυντήριες γραμμές (“guidelines”), δυνάμει του άρθρου 100(6) της PSD 2, οι οποίες απευθύνονται στις αρμόδιες αρχές σχετικά με τις διαδικασίες καταγγελιών που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική συμμόρφωση των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών (π.χ. πιστωτικά ιδρύματα) προς τις διατάξεις της PSD 2.

  Οι κατευθυντήριες γραμμές διέπουν τη διαδικασία μέσω της οποίας οι χρήστες υπηρεσιών πληρωμών και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη (π.χ. ενώσεις καταναλωτών) μπορούν να υποβάλλουν καταγγελίες στις αρμόδιες αρχές όσον αφορά τις εικαζόμενες παραβάσεις διατάξεων της PSD 2.

  Ειδικότερα, οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές καθορίζουν τις απαιτήσεις για τους δίαυλους που πρέπει να χρησιμοποιούνται από τους καταγγέλλοντες για την υποβολή των καταγγελιών τους, οι πληροφορίες που θα πρέπει να ζητούν οι αρμόδιες αρχές από τους καταγγέλλοντες όταν τους υποβάλλονται καταγγελίες, καθώς και οι πληροφορίες που θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν οι αρμόδιες αρχές στις απαντήσεις τους στις καταγγελίες που δέχονται.

  Οι κατευθυντήριες γραμμές θα τεθούν σε ισχύ στις 13 Ιανουαρίου 2018.

  Κατευθυντήριες γραμμές της EBA