Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

Έκθεση της ΕΚΤ για το σύστημα πληρωμών TARGET2 έτους 2021

Στις 10 Ιουνίου 2022, η ΕΚΤ δημοσίευσε την ετήσια έκθεση για το σύστημα πληρωμών TARGET2 έτους 2021. Η έκθεση αυτή είναι διαρθρωμένη στις ακόλουθες έξι (6) ενότητες:

  • στην 1η ενότητα παρουσιάζεται η εξέλιξη των συναλλαγών που διενεργήθηκαν μέσω του TARGET2 το 2021,
  • στην 2η ενότητα παρουσιάζεται το επίπεδο υπηρεσιών και διαθεσιμότητας του TARGET2,
  • στην 3η ενότητα αποτυπώνονται οι συμμετέχοντες φορείς στο TARGET2,
  • στην 4η ενότητα παρουσιάζεται η χρηματοπιστωτική απόδοση του εν λόγω συστήματος πληρωμών,
  • στην 5η ενότητα αποτυπώνεται η διαδικασία διαχείρισης κινδύνων και η επίβλεψη λειτουργίας του TARGET2 από την ΕΚΤ με απώτερο στόχο τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας και αποτελεσματικότητάς του, και
  • στην 6η ενότητα αποτυπώνεται η εξέλιξη και προσαρμογή του εν λόγω συστήματος πληρωμών στις τρέχουσες εξελίξεις (π.χ. ενοποίηση με το σύστημα TARGET2 Securities).

Έκθεση