Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

 • Κατάλογος της EBA στο πλαίσιο της αξιολόγησης της ποιότητας των ιδίων κεφαλαίων

  Στις 23 Μαΐου 2017, η EBA δημοσίευσε επικαιροποιημένο κατάλογο για τα κεφαλαιακά μέσα ιδρυμάτων, τα οποία οι εποπτικές αρχές εντός των κρατών μελών της ΕΕ έχουν χαρακτηρίσει ως μέσα κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (CET1).

  Ο κατάλογος συνοδεύεται από έκθεση, η οποία περιλαμβάνει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τους στόχους του προγράμματος παρακολούθησης της EBA, καθώς και τις συνέπειες της συμπερίληψης ή εξαίρεσης κεφαλαιακών μέσων ιδρυμάτων από τον κατάλογο. Η EBA σκοπεύει να επικαιροποιεί την έκθεση αυτή σε τακτική βάση, ώστε να λαμβάνει υπόψη αφενός τις νέες εξελίξεις στις εκδόσεις από τα ιδρύματα κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (CET1), και αφετέρου τις πρακτικές της αγοράς.

  Κατάλογος της EBA

  Έκθεση της EBA

 • Έκθεση του FSB και της CGFS για τις πιστώσεις μέσω fintech εταιρειών

  Σας ενημερώνουμε ότι στις 22 Μαΐου 2017 η Επιτροπή για το Παγκόσμιο Χρηματοπιστωτικό Σύστημα (CGFS) και το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (FSB) δημοσίευσαν κοινή έκθεση για τις πιστώσεις που χορηγούνται μέσω FinTech εταιρειών, γνωστές ως “FinTech Credit”. Ως “FinTech Credit” νοούνται οι πιστώσεις που χορηγούνται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας (π.χ. “peer to peer lending”), οι οποίες τελούν υπό τη διαχείριση fintech εταιρειών. Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας καθίσταται ευχερής η χορήγηση πιστώσεων, μεταξύ άλλων, σε καταναλωτές και επιχειρήσεις.

  Ειδικότερα, στην εν λόγω έκθεση εξετάζονται:

  • η διάρθρωση της σχετικής αγοράς,

  • τα επιχειρηματικά μοντέλα, τα οποία διαφέρουν μεταξύ των μελών του FSB και της CGFS, και

  • οι ευκαιρίες και οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν αναφορικά με τη διασφάλιση της σταθερότητας του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος από τη λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

  Έκθεση του FSB και της CGFS

 • Γνώμη της EBA στο πλαίσιο της επανεξέτασης του CRR και της CRD IV σε ό,τι αφορά τα ίδια κεφάλαια

  Στις 23 Μαΐου 2017, η EBA δημοσίευσε Γνώμη στο πλαίσιο της επανεξέτασης του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 (CRR) και της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ (CRD IV). Μέσω της εν λόγω Γνώμης, η οποία απευθύνεται στα θεσμικά όργανα της ΕΕ (Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο), η EBA παραθέτει τις απόψεις για μια σειρά ζητημάτων που άπτονται των ιδίων κεφαλαίων.

  Ειδικότερα, η EBA ζητεί, μεταξύ άλλων, την ενίσχυση του ρόλου της στην αξιολόγηση των εκδόσεων από τα πιστωτικά ιδρύματα κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (CET1). Επισημαίνει, επίσης, τους υφιστάμενους περιορισμούς σε ό,τι αφορά τις διανομές (distributions) στο πλαίσιο του «Μέγιστου Κατανεμητέου Ποσού» (Maximum Distributable Amount – MDA), καθώς και του σχετικού ορισμού.

  Οι απόψεις της EBA δεν έχουν περιοριστικό χαρακτήρα, αλλά επικεντρώνονται σε όσες θεματικές ενότητες κρίνονται από αυτήν ως σημαντικότερες.

  Γνώμη της EBA

 • Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΒΑ για τις πρακτικές διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου στο πλαίσιο του IFRS 9

  Στις 12 Μαΐου 2017, η EBA δημοσίευσε κατευθυντήριες γραμμές αναφορικά με τις πρακτικές και διαδικασίες που πρέπει να εφαρμόζουν τα πιστωτικά ιδρύματα σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου και τον υπολογισμό των αναμενόμενων ζημιών ενόψει της εφαρμογής του IFRS 9.

  Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές περιλαμβάνουν γενικές αρχές, οι οποίες αφορούν την υλοποίηση πρακτικών διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου στο πλαίσιο της εφαρμογής των Expected Credit Loss (ECL) μοντέλων και έχουν ως αποδέκτες τα πιστωτικά ιδρύματα και τις εποπτικές αρχές. Παρέχουν, επίσης, κατευθύνσεις σχετικά με την εφαρμογή του IFRS 9, κυρίως σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση τυχόν σημαντικής αύξησης του πιστωτικού κινδύνου.

  Η εφαρμογή τους θα ξεκινήσει από την 1η Ιανουαρίου 2018.

  Κατευθυντήριες γραμμές της EBA

 • Ετήσια έκθεση του FSB για τις διεθνείς εξελίξεις σχετικά με το «σκιώδες τραπεζικό σύστημα»

  Στις 10 Μαΐου 2017, το FSB δημοσίευσε έκθεση για το 2016 αναφορικά με τις διεθνείς εξελίξεις που αφορούν το «σκιώδες τραπεζικό σύστημα» (shadow banking system).

  Στην εν λόγω έκθεση αξιολογούνται οι διεθνείς τάσεις και οι κίνδυνοι που συνεπάγονται για το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα από τη λειτουργία του «σκιώδους τραπεζικού συστήματος». Τα κύρια ευρήματα της έκθεσης για το 2016 συνοψίζονται, μεταξύ άλλων, στα εξής:

  • η δραστηριότητα στον στενό πυρήνα του σκιώδους τραπεζικού συστήματος ανήλθε στα 34 τρισεκατομμύρια το έτος 2015 (αύξηση περίπου 3.2% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος),

  • η πιστωτική διαμεσολάβηση που συνδέεται με συλλογικά επενδυτικά σχήματα (collective investment vehicles (CIVs)) αποτελεί περίπου το 65% της δραστηριότητας στον στενό πυρήνα του σκιώδους τραπεζικού συστήματος και αυξήθηκε περίπου κατά 10% σε σχέση με τον μέσο όρο των προηγούμενων 4 ετών,

  • οι χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις που δεν είναι τράπεζες και δραστηριοποιούνται στην χορήγηση πιστώσεων με εξάρτηση από βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 8% του στενού πυρήνα του σκιώδους τραπεζικού συστήματος (αύξηση κατά 2.5% σε σχέση με το έτος 2015).

  Στην έκθεση για το έτος 2016 περιλαμβάνονται επίσης στοιχεία αναφορικά με τη διασυνδεσιμότητα μεταξύ του τραπεζικού και των χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων που δεν αποτελούν τράπεζες.

  Έκθεση του FSB