Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

 • Γνώμη της EBA στο πλαίσιο της επανεξέτασης του CRR και της CRD IV σε ό,τι αφορά τα ίδια κεφάλαια

  Στις 23 Μαΐου 2017, η EBA δημοσίευσε Γνώμη στο πλαίσιο της επανεξέτασης του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 (CRR) και της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ (CRD IV). Μέσω της εν λόγω Γνώμης, η οποία απευθύνεται στα θεσμικά όργανα της ΕΕ (Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο), η EBA παραθέτει τις απόψεις για μια σειρά ζητημάτων που άπτονται των ιδίων κεφαλαίων.

  Ειδικότερα, η EBA ζητεί, μεταξύ άλλων, την ενίσχυση του ρόλου της στην αξιολόγηση των εκδόσεων από τα πιστωτικά ιδρύματα κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (CET1). Επισημαίνει, επίσης, τους υφιστάμενους περιορισμούς σε ό,τι αφορά τις διανομές (distributions) στο πλαίσιο του «Μέγιστου Κατανεμητέου Ποσού» (Maximum Distributable Amount – MDA), καθώς και του σχετικού ορισμού.

  Οι απόψεις της EBA δεν έχουν περιοριστικό χαρακτήρα, αλλά επικεντρώνονται σε όσες θεματικές ενότητες κρίνονται από αυτήν ως σημαντικότερες.

  Γνώμη της EBA

 • Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΒΑ για τις πρακτικές διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου στο πλαίσιο του IFRS 9

  Στις 12 Μαΐου 2017, η EBA δημοσίευσε κατευθυντήριες γραμμές αναφορικά με τις πρακτικές και διαδικασίες που πρέπει να εφαρμόζουν τα πιστωτικά ιδρύματα σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου και τον υπολογισμό των αναμενόμενων ζημιών ενόψει της εφαρμογής του IFRS 9.

  Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές περιλαμβάνουν γενικές αρχές, οι οποίες αφορούν την υλοποίηση πρακτικών διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου στο πλαίσιο της εφαρμογής των Expected Credit Loss (ECL) μοντέλων και έχουν ως αποδέκτες τα πιστωτικά ιδρύματα και τις εποπτικές αρχές. Παρέχουν, επίσης, κατευθύνσεις σχετικά με την εφαρμογή του IFRS 9, κυρίως σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση τυχόν σημαντικής αύξησης του πιστωτικού κινδύνου.

  Η εφαρμογή τους θα ξεκινήσει από την 1η Ιανουαρίου 2018.

  Κατευθυντήριες γραμμές της EBA

 • Ετήσια έκθεση του FSB για τις διεθνείς εξελίξεις σχετικά με το «σκιώδες τραπεζικό σύστημα»

  Στις 10 Μαΐου 2017, το FSB δημοσίευσε έκθεση για το 2016 αναφορικά με τις διεθνείς εξελίξεις που αφορούν το «σκιώδες τραπεζικό σύστημα» (shadow banking system).

  Στην εν λόγω έκθεση αξιολογούνται οι διεθνείς τάσεις και οι κίνδυνοι που συνεπάγονται για το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα από τη λειτουργία του «σκιώδους τραπεζικού συστήματος». Τα κύρια ευρήματα της έκθεσης για το 2016 συνοψίζονται, μεταξύ άλλων, στα εξής:

  • η δραστηριότητα στον στενό πυρήνα του σκιώδους τραπεζικού συστήματος ανήλθε στα 34 τρισεκατομμύρια το έτος 2015 (αύξηση περίπου 3.2% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος),

  • η πιστωτική διαμεσολάβηση που συνδέεται με συλλογικά επενδυτικά σχήματα (collective investment vehicles (CIVs)) αποτελεί περίπου το 65% της δραστηριότητας στον στενό πυρήνα του σκιώδους τραπεζικού συστήματος και αυξήθηκε περίπου κατά 10% σε σχέση με τον μέσο όρο των προηγούμενων 4 ετών,

  • οι χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις που δεν είναι τράπεζες και δραστηριοποιούνται στην χορήγηση πιστώσεων με εξάρτηση από βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 8% του στενού πυρήνα του σκιώδους τραπεζικού συστήματος (αύξηση κατά 2.5% σε σχέση με το έτος 2015).

  Στην έκθεση για το έτος 2016 περιλαμβάνονται επίσης στοιχεία αναφορικά με τη διασυνδεσιμότητα μεταξύ του τραπεζικού και των χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων που δεν αποτελούν τράπεζες.

  Έκθεση του FSB

 • Ανακοίνωση της Επιτροπής της Βασιλείας για το πρόγραμμα εργασιών της τη διετία 2017-2018

  Στις 25 Απριλίου 2017, η Επιτροπή της Βασιλείας εξέδωσε Ανακοίνωση για το πρόγραμμα των εργασιών της τη διετία 2017-2018, στο οποίο περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθες θεματικές ενότητες:

  • η ολοκλήρωση των υφιστάμενων πρωτοβουλιών της, ιδίως σε ό,τι αφορά το διεθνές κανονιστικό πλαίσιο «Βασιλεία ΙΙΙ»,

  • η παρακολούθηση των αναδυόμενων κινδύνων και η αξιολόγηση των επιπτώσεών τους στη «Βασιλεία ΙΙΙ»,

  • η διασφάλιση της αποτελεσματικής άσκησης της μικρο-προληπτικής εποπτείας από τις αρμόδιες προς τούτο αρχές των μελών της, και

  • η διασφάλιση της έγκαιρης και συνεκτικής εφαρμογής των προτύπων (standards) που υιοθετεί.

  Ανακοίνωση της Επιτροπής της Βασιλείας

 • Καταβολή μερισμάτων το 2017 από τα εποπτευόμενα από την ΤτΕ πιστωτικά ιδρύματα για την οικονομική χρήση του 2016

  Στις 26 Απριλίου 2017 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής (ΠΕΕ) της ΤτΕ με θέμα: «Καταβολή μερισμάτων κατά το έτος 2017 από τα εποπτευόμενα από την ΤτΕ πιστωτικά ιδρύματα για την οικονομική χρήση του έτους 2016».

  ΦΕΚ Β' 1404/25.4.2017