Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα ανάκαμψης και εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων

 • ΚατΆ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1712 της Επιτροπής αναφορικά με τα αρχεία χρηματοπιστωτικών συμβάσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων

  Στις 24 Σεπτεμβρίου 2016, δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της ΕΕ (ΕΕ L 258, σελ. 1-7), ο κατΆ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1712 της Επιτροπής της 7ης Ιουνίου 2016 για τη συμπλήρωση της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τα ακόλουθα θέματα:

  • τον καθορισμό ελάχιστου συνόλου πληροφοριών τις οποίες θα πρέπει να περιέχουν τα λεπτομερή αρχεία σχετικά με τις χρηματοπιστωτικές συμβάσεις, και
  • τις περιστάσεις στις οποίες θα πρέπει να επιβάλλεται η απαίτηση αυτή.

  Η έναρξη ισχύος του ως άνω Κανονισμού έχει οριστεί (20) ημέρες μετά τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της ΕΕ.

  Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1712

   

 • ΚατΆ εξουσιοδότηση Κανονισμός της Επιτροπής για τον υπολογισμό του MREL

  Με το άρθρο 45 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ (BRRD), η οποία ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο με το ν. 4335/2015, καθιερώθηκε μια νέα εποπτική απαίτηση που οφείλουν να εκπληρώνουν τα πιστωτικά ιδρύματα, η ελάχιστη απαίτηση για τα ίδια κεφάλαια και τις επιλέξιμες υποχρεώσεις (΅Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities', εφεξής 'MREL'). Με τη συγκεκριμένη εποπτική απαίτηση επιδιωκέται η διασφάλιση της δυνατότητας εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυμάτων μέσω της κάλυψης ενδεχόμενων ζημιών από τους μετόχους και τους πιστωτές τους, χωρίς να απαιτείται η ανακεφαλαιοποίησή τους με κρατικά κεφάλαια και με προσφυγή στους πόρους του ταμείου εξυγίανσης μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

  Στις 3 Σεπτεμβρίου 2016, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο κατΆ εξουσιοδότηση Κανονισμός 2016/1450 της Επιτροπής βάσει του οποίου προσδιορίζονται τα κριτήρια που πρέπει να λαμβάνουν υπόψη οι αρχές εξυγίανσης κατά τον προσδιορισμό του ύψους του MREL που πρέπει να τηρούν τα πιστωτικά ιδρύματα.

  Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός 2016/1450 της Επιτροπής

 • Πράξεις της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΤτΕ σχετικά με τα σχέδια ανάκαμψης

  Στις 18 Αυγούστου 2016, δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ οι ακόλουθες πράξεις της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΤτΕ αναφορικά με την εκπόνηση σχεδίων ανάκαμψης:

  1. Πράξη 98/18.7.2016 της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΤτΕ «Εξειδίκευση των πληροφοριών που πρέπει να περιλαμβάνονται στα σχέδια ανάκαμψης – εύρος των σεναρίων που χρησιμοποιούνται στα σχέδια ανάκαμψης των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων», και
  2. Πράξη 99/18.7.2016 της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΤτΕ «Εξειδίκευση των πληροφοριών που πρέπει να περιλαμβάνονται στα σχέδια ανάκαμψης - ποιοτικοί και ποσοτικοί δείκτες που χρησιμοποιούνται στα σχέδια ανάκαμψης των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων».

  Η ΠΕΕ 98/18.7.2016 εφαρμόζεται σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν στην Ελλάδα και περιλαμβάνει ρυθμίσεις σχετικά με τα σενάρια που πρέπει να περιλαμβάνονται στα σχέδια ανάκαμψης. Η ΠΕΕ 99/18.7.2016 εφαρμόζεται μόνο στα άμεσα εποπτευόμενα από την ΤτΕ πιστωτικά ιδρύματα και περιλαμβάνει ρυθμίσεις με τις οποίες προσδιορίζονται οι ποιοτικοί και ποσοτικοί δείκτες που πρέπει να περιλαμβάνονται στα σχέδια ανάκαμψης.

  Πράξεις της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΤτΕ

   

 • ΚατΆ εξουσιοδότηση Κανονισμοί της Επιτροπής στο πλαίσιο της BRRD αναφορικά με την αποτίμηση παραγώγων και τα σχέδια αναδιοργάνωσης επιχείρησης

  Στις 23 Αυγούστου 2016, δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της ΕΕ (ΕΕ L 228, σελ. 1-6 και σελ. 7-15), οι ακόλουθες πράξεις:

  • ο κατΆ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1400 της Επιτροπής της 10ης Μαΐου 2016 για τη συμπλήρωση της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προσδιορίζουν τα ελάχιστα στοιχεία ενός σχεδίου αναδιοργάνωσης επιχείρησης και το ελάχιστο περιεχόμενο των εκθέσεων σχετικά με την πρόοδο της υλοποίησης του σχεδίου, και
  • ο κατΆ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1401 της Επιτροπής  της 23ης Μαΐου 2016 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου σε σχέση με την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις μεθόδους και τις αρχές αποτίμησης των υποχρεώσεων που προκύπτουν από παράγωγα.

  Η έναρξη ισχύος αμφότερων των ως άνω πράξεων έχει οριστεί (20) ημέρες μετά τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της ΕΕ.

 • Κείμενο διαβούλευσης της ΕΒΑ για την τροποποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου που διέπει το MREL

  Στις 19 Ιουλίου 2016, η ΕΒΑ έθεσε σε διαβούλευση ενδιάμεση έκθεση σχετικά με την ελάχιστη απαίτηση για τις επιλέξιμες υποχρεώσεις (MREL), την οποία οφείλουν να τηρούν τα πιστωτικά ιδρύματα. Με την εν λόγω έκθεση, η ΕΒΑ προτείνει ορισμένες αλλαγές σε σχέση με όσα προβλέπονται στο άρθρο 45 της BRRD. Συγκεκριμένα, η ΕΒΑ προτείνει:

  • βάση υπολογισμού (παρονομαστής) του MREL να είναι το σταθμισμένο ενεργητικό και όχι το σύνολο των υποχρεώσεων και τα ίδια κεφάλαια, όπως προβλέπεται στο υφιστάμενο πλαίσιο,
  • να μην λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς του MREL τα κεφαλαιακά μέσα (CET1) που χρησιμοποιούνται για την τήρηση των κεφαλαιακών αποθεμάτων ασφαλείας (capital buffers), δηλαδή να μην επιτρέπεται στα ιδρύματα να χρησιμοποιούν τα κεφαλαιακά μέσα (CET1) τόσο για τους σκοπούς του MREL όσο και για τους σκοπούς τήρησης των κεφαλαιακών αποθεμάτων, και
  • ο προσδιορισμός του ύψους του MREL που πρέπει να τηρεί κάθε ίδρυμα να συνεχίσει να βασίζεται στο σχέδιο εξυγίανσης που εκπονεί η αρχή εξυγίανσης για το εν λόγω ίδρυμα.

  Η περίοδος διαβούλευσης λήγει στις 30 Αυγούστου 2016.

  Έκθεση της ΕΒΑ