Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα ανάκαμψης και εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων

 • Εγχειρίδιο του SRB σε σχέση με τον κύκλο σχεδιασμού εξυγίανσης για το έτος 2021 (Resolution Planning Cycle Booklet 2021)

  Στις 21 Απριλίου 2021, το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB) δημοσίευσε εγχειρίδιο σε σχέση με τον κύκλο σχεδιασμού εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυμάτων για το έτος 2021 (Resolution Planning Cycle Booklet 2021), με σκοπό να ενημερώσει τα ενδιαφερόμενα μέρη για τις δραστηριότητες του SRΒ επί του σχεδιασμού εξυγίανσης και να αποτυπώσει τις βασικές διαδικασίες και τα στάδια του τρέχοντος κύκλου σχεδιασμού εξυγίανσης που ξεκίνησε την 1η Απριλίου 2021.

  Ειδικότερα, το εν λόγω εγχειρίδιο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες θεματικές:

  • τα επιτεύγματα και τις προκλήσεις του προηγούμενου κύκλου σχεδιασμού εξυγίανσης,
  • την προσέγγιση και τις προτεραιότητες του SRB όσον αφορά τον κύκλο σχεδιασμού εξυγίανσης του έτους 2021,
  • τα βασικά στοιχεία και το χρονοδιάγραμμα του κύκλου σχεδιασμού εξυγίανσης του έτους 2021, καθώς και
  • την υφιστάμενη κατάσταση όσον αφορά τη δυνατότητα εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυμάτων.

   

  Εγχειρίδιο του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης

 • Ανακοίνωση του SRB σε σχέση με την επιλεξιμότητα των μέσων που διέπονται από το δίκαιο του Ηνωμένου Βασιλείου για τους σκοπούς του MREL μετά το Brexit

  Στις 22 Μαρτίου 2021, το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB) δημοσίευσε ανακοίνωση όσον αφορά την προσέγγισή του σε σχέση με την επιλεξιμότητα των υποχρεώσεων που διέπονται από το δίκαιο του Ηνωμένου Βασιλείου (ΗΒ) και δεν περιέχουν συμβατικό όρο αναγνώρισης της διάσωσης με ιδία μέσα (contractual bail-in recognition clause) για τους σκοπούς της ελάχιστης απαίτησης ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL) της Οδηγίας 2014/59 (BRRD), μετά την αποχώρηση του ΗΒ από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) (Brexit).

  Ειδικότερα, σύμφωνα με την εν λόγω ανακοίνωση, το SRB θα κρίνει τις ανωτέρω υποχρεώσεις ως επιλέξιμες για τους σκοπούς του MREL της BRRD, εφόσον αυτές πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • πληρούν με διαφορετικό τρόπο τα κριτήρια που εφαρμόζονται για το MREL, και
  • έχουν εκδοθεί στις ή πριν τις 15 Νοεμβρίου 2018.

  Η εν λόγω εξαίρεση θα εφαρμόζεται έως τις 28 Ιουνίου 2025. Επισημαίνεται ότι οποιαδήποτε υποχρέωση που διέπεται από το δίκαιο του ΗΒ έχει εκδοθεί ή ουσιωδώς τροποποιηθεί μετά τις 15 Νοεμβρίου 2018, θα πρέπει να περιλαμβάνει συμβατικό όρο αναγνώρισης της διάσωσης με ιδία μέσα για να κριθεί ως επιλέξιμη για το MREL.

   

  Ανακοίνωση του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης

   

   

   

 • Διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με την αναθεώρηση του πλαισίου για τη διαχείριση κρίσεων και την ασφάλεια των καταθέσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων (Crisis Management and Deposit Guarantee Framework)

  Στις 26 Ιανουαρίου 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε κείμενο διαβούλευσης αναφορικά με την αναθεώρηση του πλαισίου για τη διαχείριση κρίσεων (crisis management) και την ασφάλεια των καταθέσεων (deposit insurance) των πιστωτικών ιδρυμάτων, στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ένωσης (Banking Union), και ιδίως του τρίτου πυλώνα αυτής περί σύστασης του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασφάλισης Καταθέσεων (EDIS).

  Η εν λόγω στοχευμένη διαβούλευση απευθύνεται κυρίως σε πιστωτικά ιδρύματα, σε συμμετέχοντες στη χρηματοπιστωτική αγορά (πχ. επιχειρήσεις επενδύσεων, ιδρύματα πληρωμών κλπ.), στις εποπτικές αρχές, στους πολίτες και στα νοικοκυριά με την ιδιότητά τους ως καταναλωτές χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, καταθέτες και επενδυτές σε τίτλους που εκδίδονται από οντότητες του χρηματοπιστωτικού τομέα κ.α.

  Ειδικότερα, η ανωτέρω διαβούλευση εστιάζει στα ευρωπαϊκά νομοθετικά κείμενα της Οδηγίας (ΕΕ) 2014/59 (BRRD), του Κανονισμού (ΕΕ) 806/2014 (SRMR) και της Οδηγίας (ΕΕ) 2014/49 (DGSD), και ιδίως στις ακόλουθες θεματικές:

  • την εξυγίανση, τη ρευστοποίηση και άλλα διαθέσιμα μέτρα για τη διαχείριση τραπεζικών κρίσεων (ερωτήσεις 7-28),
  • το επίπεδο εναρμόνισης της ιεραρχίας των πιστωτών στην ΕΕ και τον αντίκτυπο στην αρχή περί της «μη επιδείνωσης της θέσης των πιστωτών» (‘no creditor worse off’) (ερωτήσεις 29-30), και
  • την εγγύηση των καταθέσεων (ερωτήσεις 31-39).

   

  Η εν λόγω διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 20 Απριλίου 2021.

   

  Κείμενο διαβούλευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

 • Δημοσίευση επικαιροποιημένης πολιτικής MREL του SRB για το έτος 2020

  Στις 20 Μαΐου 2020, το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB) δημοσίευσε την επικαιροποιημένη πολιτική του σε σχέση με το MREL, υπό το πρίσμα των νέων διατάξεων για τη μείωση των κινδύνων στον τραπεζικό τομέα (CRR2/CRD5 και SRMR2/BRRD2).

  Με στόχο τη διασφάλιση επαρκούς επιπέδου MREL ώστε να διασφαλίζεται η δυνατότητα ανακεφαλαιοποίησης ενός πιστωτικού ιδρύματος σε περίπτωση εφαρμογής μέτρων εξυγίανσης, το SRB παρέχει διευκρινίσεις σε σχέση με την ποσότητα, την ποιότητα, το εφαρμοστέο δίκαιο, αλλά και την κατανομή του MREL εντός ενός τραπεζικού ομίλου.

  Ειδικότερα, η παρούσα δημοσίευση παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με την πολιτική MREL που θα εφαρμόσει το SRB με έμφαση, μεταξύ άλλων, στα ακόλουθα θέματα: 

  • τον τρόπο υπολογισμού (‘calibration’) του MREL, λαμβάνοντας υπόψη το μέτρο ανοίγματος δείκτη μόχλευσης (Leverage Ratio Exposure Measure- LRE) υπό τον CRR2, 
  • την απαίτηση χαμηλότερης εξοφλητικής προτεραιότητας (‘subordination’) των –επιλέξιμων για σκοπούς MREL- μέσων που εκδίδουν τα συστημικώς σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα (‘Pillar 1 Banks’),
  • την υποχρέωση τήρησης εσωτερικού MREL (‘internal MREL’) από οντότητες του ομίλου οι οποίες δεν αποτελούν οι ίδιες οντότητες εξυγίανσης, 
  • τις απαιτήσεις MREL για πιστωτικά ιδρύματα που είναι μόνιμα συνδεδεμένα με κεντρικό οργανισμό, όταν τουλάχιστον ένα από αυτά τα πιστωτικά ιδρύματα ή ο κεντρικός οργανισμός είναι οντότητα εξυγίανσης (‘cooperative networks’), 
  • την επιλεξιμότητα υποχρεώσεων για σκοπούς MREL όταν αυτές διέπονται από δίκαιο τρίτης χώρας, 
  • την εφαρμογή των μεταβατικών ρυθμίσεων για το MREL μέχρι το έτος 2024, συμπεριλαμβανομένων των ενδιάμεσων στόχων του SRB για τα έτη 2022 και 2023.

  Επικαιροποιημένη πολιτική του SRB για το MREL

 • Οδηγία (ΕΕ) 2017/2399 για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/59/ΕΕ όσον αφορά την κατάταξη των μη εξασφαλισμένων χρεωστικών μέσων στην πτωχευτική ιεραρχία

  Στις 27 Δεκεμβρίου 2018, δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Οδηγία (ΕΕ) 2017/2399 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2017, για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/59/ΕΕ όσον αφορά την κατάταξη των μη εξασφαλισμένων χρεωστικών μέσων στην πτωχευτική ιεραρχία. Στόχος της Οδηγίας 2017/2399 είναι η εναρμόνιση της κατάταξης των μη εξασφαλισμένων απαιτήσεων που απορρέουν από χρεωστικά μέσα τα οποία πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  α) έχουν αρχική διάρκεια τουλάχιστον ένα έτος,

  β) δεν ενσωματώνουν παράγωγα και δεν είναι παράγωγα, και

  γ) τα σχετικά συμβατικά έγγραφα αναφέρουν ρητά τη χαμηλότερη σειρά κατάταξης.

  Τα κράτη μέλη καλούνται να προσαρμόσουν τις εθνικές τους νομοθεσίες προς την εν λόγω Οδηγία μέχρι τις 29 Δεκεμβρίου 2018. Η υποχρέωση αυτή δεν δεσμεύει όσα κράτη μέλη έχουν ήδη υιοθετήσει την ανωτέρω προσέγγιση στις εθνικές τους νομοθεσίες.

   

  Οδηγία (ΕΕ) 2017/2399